1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 41/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról
Megjelent: MK 23. szám 2023.02.29.
Hatály: 2024.03.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.) 1. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki: „(5b) A Kormány egészségbiztosítóként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki, ha az Ebtv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megtérítésre kötelező fizetési meghagyás az Ebtv. 18. § (8) bekezdés b) pontján alapul.” 2. § Az Ebtv. Vhr. 49. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: „(5a) Az  (5)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérően Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel, ha az  Ebtv. 68.  §-án alapuló követelés érvényesítése az  Ebtv. 18.  § (8)  bekezdés a)  pontja szerinti felelősség megállapítását igényli.” 3. § Az Ebtv. Vhr. 49. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki: „(8) Budapest Főváros Kormányhivatala az Ebtv. 18. § (8a) bekezdése szerinti ítélet vagy határozat (a továbbiakban együtt: elmarasztaló döntés) kézhezvételét követően hivatalból vizsgálja, hogy az elmarasztaló döntésben szereplő beteg az elmarasztaló döntésben foglalt ellátást követő egy éven belül vett-e igénybe egészségbiztosítási ellátást, és ezt az ellátást az Ebtv. 18. § (8) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: elmarasztalt szolgáltatás) következtében vette-e igénybe. (9) Az  elmarasztalt szolgáltatás és az  Ebtv. 18.  § (8)  bekezdés b)  pontja közötti ellátás közötti összefüggés akkor áll fenn, ha a) az  Ebtv. 18.  § (8)  bekezdés b)  pontja szerinti ellátásra vagy annak egy részére az  elmarasztalt szolgáltatásnak az elmarasztaló döntésben foglalt szakmai szabályok megsértése nélkül nem került volna sor, és b) az  Ebtv. 18.  § (8)  bekezdés b)  pontja szerinti ellátás az  elmarasztalt szolgáltatásnak az  elmarasztaló döntésben foglalt szakmai szabályok megsértésére figyelemmel, a  beteg gyógykezelésének, felépülésének, az  elmarasztalt szolgáltatásból történő helyreállításának biztosítását szolgálta. (10) A  (9)  bekezdés szerinti összefüggés fennállása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala döntésében megállapítja az  összefüggés fennállását, és kötelezi az  elmarasztaló döntésben foglalt szolgáltatót az  Ebtv. 18.  § (8) bekezdés b)  pontja szerinti egészségbiztosítási ellátások Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozott összegének a megtérítésére.”

Az Ebtv. Vhr. 49. § (5) bekezdés b) pontjában a „68. §-án alapuló követelés esetén az ellátásban” szövegrész helyébe a „68. §-án alapuló követelés esetén – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – az ellátásban” szöveg lép.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 3. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 6. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos illetékességgel ellátja) „c) az  Ebtv. 70.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kibocsátásából eredő feladatokat, ha az érvényesített megtérítési igény az Ebtv. 18. § (8) bekezdés b) pontján alapul.” 4. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 7. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 42/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről
Megjelent: MK 23. szám 2023.02.29.
Hatály: 2024.03.01., 1. § (2) bekezdése, az 5. és a 6. §, valamint az 1. melléklet: 2024.07.01.

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) az 5/D. §-t követően a következő alcímmel egészül ki: „Az EESZT digitális időpontfoglalási rendszer szolgáltatást használó egészségügyi szolgáltatóknál történő igénybevétel szabályai 5/E.  § (1) Az  állam az  EESZT digitális időpontfoglalási rendszer szolgáltatás (a továbbiakban: digitális időpontfoglalási rendszer) útján biztosítja, hogy a  járóbeteg-szakellátást nyújtó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató) az  EESZT útján közzétegyék és folyamatosan frissítsék az  e  rendelet szerinti beutalóval és beutaló nélkül igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló időpontokat. (2) A  digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál történő ellátások igénybevétele során az e rendeletben foglaltakat ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (3) A digitális időpontfoglalási rendszerben a beutalóval igénybe vehető ellátások esetén a személyesen jelen lévő beteg kérésére a beutaló orvos végzi az időpontfoglalást. (4) A  beteg a  beutalóval és a  beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátásra – a  járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által meghatározott módon – időpontot foglalhat a  járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, amelyet a  járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a  digitális időpontfoglalási rendszerben rögzít. (5) A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén a beteg háziorvosa vagy kezelőorvosa vállalhatja, hogy a beteg kérésére a  digitális időpontfoglalási rendszerben a  járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál időpontot foglal, ha az orvosszakmailag indokolt. (6) A  háziorvos vagy kezelőorvos nem köteles a  beteg (5)  bekezdés szerinti időpontfoglalásra vonatkozó kérését fogadni. (7) A  (4) és (5)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató vagy orvos a  beteg időpontfoglalásra vonatkozó kérését –  az  egészségügyi szolgáltató vagy az  orvos döntése alapján, ha a  beteg állapota személyes megjelenést nem igényel – rövid úton, a beteg személyes megjelenése nélkül is fogadhatja. (8) Ezen alcím rendelkezései nem érintik a  nem a  digitális időpontfoglalási rendszerben történő időpontfoglalás lehetőségeit. 5/F.  § (1) A  digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók az  EESZT útján közzéteszik és folyamatosan frissítik az  e  rendelet szerinti beutalóval és beutaló nélkül igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló időpontokat. (2) Az  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az  (1)  bekezdés szerint közzétett időpontokat – kivételes esetben, az egészségügyi szolgáltató működését érintő okból – az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása vagy törlése esetén az  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a  beteg értesítésére, valamint új időpont egyeztetésére. Az  időpont módosításáról vagy törléséről az  intézmény felsővezetője vagy az  általa megbízott személy dönt. (3) A  beteg a  járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz előjegyzett és részére közölt időpontot személyesen, telefonon vagy az  erre a  célra kijelölt elektronikus úton köteles haladéktalanul lemondani vagy módosítását kérni, amikor az arra okot adó körülményről értesült. 5/G. § A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátást, ha az EESZT útján digitálisan elérhetővé tett betegfogadási időpontra történik az időpontfoglalás.

5/H. § (1) A digitális időpontfoglalási rendszer a következő időpontfoglalással kapcsolatos – személyes adatot nem tartalmazó – adatokat tartalmazza a beutalóval és a beutaló nélkül igénybe vehető járóbeteg-szakellátások esetén: a) a kezdeményezett ellátásra történő időpontfoglalás időpontja, b) az ellátás lefoglalt időpontja, c) a beteg egészségügyi szolgáltatónál történő érkeztetése és rendelésre történő továbbküldésének időpontja, d) a beteg rendelőbe történő behívásának időpontja, e) a központi eseménykatalógus „járóbeteg-szakellátás befejezése” eseményének időpontja. (2) Az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatokat – az egészségügyi szolgáltató jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséből – az  EESZT üzemeltetője, az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti adatokat a  digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató rögzíti a digitális időpontfoglalási rendszerben.” (2) A Vhr. 5/E. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki: „(4a) A  beteg a  (4)  bekezdésben foglaltakon túl a  beutalóval és a  beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátásra közvetlenül is foglalhat időpontot, illetve módosíthatja foglalt időpontját a  digitális időpontfoglalási rendszerben. (4b) A  digitális időpontfoglalási rendszerben a  beteg által történő időpontfoglalás esetén ugyanazon szakmában nem foglalható ugyanazon TAJ-hoz kapcsolódóan egyszerre több egészségügyi szolgáltatónál időpont.” 2. § A Vhr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 50/D. §-sal egészül ki: „50/D. § 2024. július 1-jétől a közfinanszírozott, heti 300 vagy ezt meghaladó órát legalább 5 szakmában működtető járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak digitális időpontfoglalási rendszert kell használniuk.” 3. § A Vhr. a) 2. § (1a) bekezdésében az „az (1b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1b) bekezdésben és 5/G. §-ban” szöveg, b) 4/A. § (4) bekezdésében a „szolgáltatóhoz időpontot” szövegrész helyébe a „szolgáltatóhoz – ha a szolgáltatónál a technikai feltételek adottak – időpontot” szöveg lép. 4. § Hatályát veszti a Vhr. 4/B. §-a. 2. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása 5. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKFŐ r.) 4/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  7.  § (4)  bekezdése szerinti feladata ellátása során, a  digitális járóbeteg-irányítás eredményességének monitorozása érdekében az  OKFŐ a  KKIGR útján veszi át az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (a továbbiakban: EESZT) – személyes adatok nélkül – a 2. melléklet szerinti adatokat.” 6. § Az OKFŐ r. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 3. A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 7. § A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos egyes szabályokról szóló 588/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KKIGR r.) 1. § 4. pontja a következő f) alponttal egészül ki: (KKIGR működését támogató, egységesített dokumentumok: a  KKIGR egyes elemeinek egységes ágazati használatát biztosító következő dokumentumok) „f) járóbeteg-irányítási ágazati módszertan;” 8. § A KKIGR r. 2. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: (Központi elemnek minősül:) „g) a digitális járóbeteg-irányítási monitoring rendszer.”

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A belügyminiszter 14/2024. (II. 29.) BM rendelete egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 23. szám 2023.02.29.
Hatály: 2024.03.01., 2. §,valamint az 1. melléklet: 2024.07.01.

1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása 1. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 35.  §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „(4a) A  (4)  bekezdéstől eltérően a  gyógyszerek Állami Egészségügyi Tartalékban vagy honvédelmi, illetve katasztrófa-elhárítási célú tartalékban kezelt gyártási tételei felhasználhatósági időtartamának meghosszabbítását a tartalék kezelője is kérelmezheti az NNGYK-nál. E bekezdés alapján az NNGYK a gyártási tételek felhasználhatósági időtartamát a  gyógyszer stabilitási adatainak értékelése alapján több alkalommal, egy  évet meghaladó időtartammal is meghosszabbíthatja.” 2. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása 2. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet módosítása 3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében az „a)–h)” szövegrész helyébe az „a)–g)” szöveg lép. 4. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki: „8.  § Az egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2024. (II. 29.) BM rendelet 2.  mellékletével megállapított 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat alapján számított szakdolgozói pótlékot első alkalommal a  rendvédelmi igazgatási alkalmazottat 2024. március hónapra megillető illetménnyel együtt kell megállapítani és folyósítani.