1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A kultúráért és innovációért felelős miniszter közleménye a pontszámítás feltételéül meghatározott tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról
Megjelent: HÉ 11. szám 2023.02.22.

Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésére és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásra hatályos 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére, ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények az  általuk meghirdetni kívánt alapképzésre, osztatlan képzésre vonatkozóan meghatározzák a rendelkezések által előírtan a tanulmányi pont számítását megalapozó tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak körét, valamint az  érettségi pont számítását megalapozó érettségi vizsgatárgyak körét, a  2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során figyelembe vehető tantárgyakkal és érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos követelményekről a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményt adott ki 2022. szeptember 23-án, melyet 2022. december 19-én, 2023. november 9-én és 2023. december 19-én módosított.

A módosított közlemény a lentiek szerint módosul. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján az egyes képzési területeken képzést meghirdető felsőoktatási intézmények az általuk meghatározott tantárgyi és érettségi vizsga teljesítéséről szóló követelményeit külön a felsőoktatási tájékoztató részét képező táblázat ismerteti.

A  művészet és a  művészetközvetítés képzési területen, a  sporttudomány képzési területen az  edző alapképzési szakon, a  pedagógusképzési területen a  szakoktató alapképzési szakon, az  osztatlan tanárképzés esetén a táblázatban felsorolt tanárszakokon a felvételi összpontszám gyakorlati vizsgaeredmény alapján határozható meg.

A tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy felsőoktatási intézmény általi megjelölését szolgáló tantárgyi listát és a Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy felsőoktatási intézmény általi kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgylistát részletesen a közlemény tartalmazza.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelete szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 19. szám 2023.02.22.
Hatály: 2024.02.23. 11. § és 12. § 2025.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.vhr.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 50/D. §-sal egészül ki: „50/D.  § E rendeletnek a  szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr4.) módosított 11/E.  §-ában foglaltakat a  Módr4.-gyel módosított 11/E. § hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Az Ebtv.vhr. 11/E. § (1j) bekezdésében az „eszközfajta” szövegrész helyébe a „hatóanyag, indikáció vagy eszközfajta” szöveg, a „gyógyászati segédeszköz” szövegrész helyébe a „gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz” szöveg lép.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 77/H. §-sal egészül ki: „77/H. § 2024. január 1. napjától a) a  gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram koordinálásával kapcsolatos költségeinek támogatására a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza havi 1 125 000 Ft összegű fix díjban, b) a gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram végrehajtásának finanszírozására ba) a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ havi 15 566 665 Ft összegű fix díjban) a Semmelweis Egyetem havi 20 808 335 Ft összegű fix díjban részesül.”

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.  évi C.  törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: „(2a) A  (2)  bekezdésben foglaltakon túl vezetőnek minősül az  intézmény önálló szervezeti egységének vezető beosztású egészségügyi szakdolgozója is.” 14. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és (2)  bekezdés b)  pontjában az  „5.  § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (2) és (2a) bekezdése” szöveg lép.

A Kormány 33/2024. (II. 22.) Korm. rendelete az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 2023.  évi módosítása lehetővé tette, hogy az  állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézményekben az  intézeti gyógyszertári tevékenység vagy a fekvőbeteg-ellátást végző intézmény részeként működő intézeti gyógyszertár által, vagy – az állam erre irányuló döntése esetén – az  egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében egységes szolgáltatásként kerüljön biztosításra. A  kormányrendelet ez  utóbbi, azaz az  egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében történő intézeti gyógyszertári működtetés esetére tartalmaz szabályozást.

A  rendeletet abban az  esetben kell csak alkalmazni, amennyiben az  állam a  Gyftv. 51/A.  §-a alapján a közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény szerinti eljárást folytat le, és ennek eredményeként szerződés jön létre a fenti feladat egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében történő ellátására.

Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás esetén az egységes szolgáltató a  Magyarország területén található valamennyi állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmény részére egységes szolgáltatás-színvonalú és szolgáltatásbiztonsági szintű szolgáltatást nyújt. Az  egységes intézeti gyógyszertári tevékenység keretében végzett működtetés célja nagy értékű, többek között az  egyéni gyógyszeradagolást lehetővé tevő beruházások megvalósításával az intézeti gyógyszertárak szolgáltatásainak jelentős javulása.

Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltató kiválasztására a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény szerinti, hirdetménnyel induló nyilvános eljárásban kerülhet sor, az  eljárás nyertese az  egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatást az állami fenntartású kórházak részére kifejezetten a kizárólag e tevékenység ellátására létrehozott projekttársaság útján nyújtja.

Az alapvető törvényi szintű rendelkezések rögzítése mellett a törvény felhatalmazást adott a Kormány részére az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás végzésével kapcsolatos részletszabályok megalkotására, továbbá az  engedélyezési és hatósági ellenőrzést végző hatóság kijelölésére.

Ez a hatóság a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A kormányrendelet értelmében az intézeti gyógyszertár szakmai tevékenységére vonatkozó szabályok nem változnak, arra továbbra is a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló miniszteri rendelet alkalmazandó.

A kormányrendelet meghatározza az érintett személy kör tekintetében az állami munkáltatói jogkört gyakorló által gyakorolható munkáltatói jogokat.

A kormányrendelet meghatározza továbbá a nem állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző intézménynek az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás nyújtásához történő önkéntes csatlakozása feltételeit is.

11. §

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) E  rendelet hatálya nem terjed ki az  egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról szóló 33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyógyszerek beszerzésére.”

12. §

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki: „1/B.  § E  rendelet hatálya nem terjed ki az  egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról szóló 33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyógyszerek beszerzésére.”