RKE/14/2023. (XI.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

az Egyetem szervezeti egységeinek magyar és egyes idegen nyelvű egységes elnevezésével kapcsolatos részletes szabályairól

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban: SZMSZ) 3. § (4) bekezdés da) pontja és 19. § (8) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A jelen utasítás hatálya kiterjed mindazon szervezetekre és szervezeti egységekre, amelyeket az Egyetem létrehozott, alapított, vagy szervezeti egységeként elismert és amelyek az Egyetem vezetőinek, valamennyi foglalkoztatottjának és hallgatójának, együttesen említve egyetemi polgárnak (a továbbiakban: egyetemi polgár) érdekeit képviselik, vagy az egyetem polgárai érdekeinek képviseletére hivatkozva végzik tevékenységüket.

2. §

(1) Az Egyetem szervezeti egységeinek magyar elnevezése tekintetében az SZMSZ mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

(2) A 3. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott központi, betegellátó és oktatás-kutatási szervezeti egységek – elnevezésüktől függetlenül – jelen utasításban foglaltak szerint igazgatósági szintet elérő szervezeti egységeknek (továbbiakban együttesen: az igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek) minősülnek.

(3) Az igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek angol és német nyelven (továbbiakban: idegen nyelven) történő elnevezését jelen utasításban meghatározott rendelkezések figyelembevételével kell meghatározni.

(4) A Szaknyelvi Intézet részére az igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek hivatalos jegyzékét a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (továbbiakban: JIF) küldi meg jelen utasítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül.

(5) Az igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek idegen nyelvű elnevezését, a szervezeti egység elnevezésében a tevékenységére, az adott szakterületre utaló kifejezések idegen nyelvű megfelelőjére a Szaknyelvi Intézet tesz javaslatot a JIF megkeresésétől számítva 30 (harminc) napon belül. Az egyetemi honlap szerkesztési alapelveivel megegyezően az angol fordítások esetén az amerikai angol helyesírás és szóhasználat az elfogadott.

(6) A Szaknyelvi Intézet által az idegen nyelvű elnevezésekre tett javaslatokat a JIF küldi meg az érintett szervezeti egységek vezetőinek, azzal, hogy 15 napon belül érdemben észrevételt tehetnek. Amennyiben az idegen nyelvű elnevezés vonatkozásában az érintett szervezeti egység vezetője nem tesz észrevételt, akkor részéről a javaslatot elfogadottnak kell tekinteni.

(7) A szervezeti egység elnevezésében a tevékenységére, az adott szakterületre utaló kifejezés idegen nyelvű megfelelőjének meghatározása során az érintett szervezeti egység vezetőjének véleményét a Szaknyelvi Intézet köteles figyelembe venni.

(8) Az elnevezéssel kapcsolatosan törekedni kell a szinergiára és következetességre.

3. §

(1) A központi szervezeti egységek elnevezésénél a következő idegen nyelvű kifejezések alkalmazandóak:

 

magyar

angol

német

főigazgatóság

 Directorate-General

 Generaldirektorat

igazgatóság

 Directorate

 Direktorat

hivatal

 Office

 Büro

Dékáni Hivatal

Dean’s Office

Dekanat

Gazdasági Hivatal

Financial Management Unit

Wirtschaftsbüro

kabinet

 Cabinet

 Kabinett

központ

 Center

 Zentrum

 

(2) Betegellátó szervezeti egység elnevezésénél a következő idegen nyelvű kifejezések alkalmazandóak:

 

magyar

angol

német

klinika

 Clinic

 Klinik

intézet

 Institute

 Institut

tanszék

 Department

 Lehrstuhl

központ

 Center

 Zentrum

 

(3) Oktatási-kutatási szervezeti egység elnevezésétől a következő idegen nyelvű kifejezések alkalmazandóak:

 

magyar

angol

német

intézet

 Institute

 Institut

központ

 Center

 Zentrum

tanszék

 Department

 Lehrstuhl

tanszéki csoport

 Division

Lehrstuhlgruppe

 

4. §

(1) Az igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek – a 2.§ és 3.§-ban foglaltak szerint véglegesített – idegen nyelvű elnevezéséről a JIF értesíti valamennyi érintett szervezeti egység vezetőjét, az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságot.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervezeti egységek, gazdasági társaságok kötelesek az értesítést követő 30 (harminc) napon belül az általuk kezelt nyilvántartásokon, általuk működtetett informatikai rendszereken feltüntetni, átvezetni az idegen nyelvű elnevezéseket, amennyiben az szükséges.

(3) Azon igazgatósági szintet elérő szervezeti egységek esetén, amelyek már jelen Szabályzat hatályba lépését megelőzően is rendelkeztek angol és német nyelvű elnevezéssel, és ezek az elnevezések szerepelnek bármilyen felületen a szervezeti ügyrendben kötelesek a változásokat átvezetni, amennyiben ez szükséges. A változásokat a saját honlap nyelvi verzióján, online telefonkönyvben, e-mail aláírásokon haladéktalanul, levélpapíron, borítékon, diasablonokon, egyetemi névjegykártyákon, okleveleken, bélyegzőn a gazdálkodási szempontokra is figyelemmel megfelelő határidőben kell átvezetni. Tantárgyi követelményeket tartalmazó dokumentumok esetén a változások átvezetésének határideje legkésőbb 2024. augusztus 31. napja.

(4) Központi informatikai rendszerek esetén a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról, amennyiben szükséges – a rendszer adminisztrátor gondoskodik.

5. §

Amennyiben új, igazgatósági szintet elérő szervezeti egység létrehozására kerül sor, akkor a magyar elnevezésen túl a szenátusi előterjesztésben az előterjesztés készítője köteles javaslatot tenni – a Szaknyelvi Intézettel történő egyeztetést követően – a szervezeti egység angol és német nyelven történő elnevezésére is. Ebben az esetben is irányadóak a 2. § és a 3. §-ban foglalt rendelkezések. A Szaknyelvi Intézetet iktatott emailben (szaknyelvi.intezet@semmelweis.hu) az előterjesztés készítője keresi meg, amely megkeresés kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon tesz javaslatot az új szervezeti egység angol és német elnevezésére.

6. §

A szervezeti egységek nyilvántartásának vezetését a JIF végzi, amely tartalmazza a szervezeti egység magyar, angol és német nyelven történő elnevezését.

7. §

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

 

 

Budapest, 2023. november 07.

 

 

                 Dr. Merkely Béla                          Dr. Pavlik Lívia                         Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                            a Klinikai Központ elnöke


RKE/14/2023. (XI.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás az Egyetem szervezeti egységeinek magyar és egyes idegen nyelvű egységes elnevezésével kapcsolatos részletes szabályairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/14/2023. (XI.07.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás