E/7/2023. (X.26.) számú rektori – kancellári utasítás

a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § wd) pontja, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (3) bekezdése, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. §-a, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban Eszjtv.) 1. § (6) bekezdése, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján, az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló 3/2023. (VII. 14.) OKFŐ utasításban foglaltak figyelembevételével, a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki:

 

1. §

Az utasítás személyi és tárgyi hatálya

(1) Az utasítás személyi hatálya az Egyetem Klinikai Központjának az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozóira terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az illetményen felül járó juttatások, támogatások, valamint a vezetői juttatások feltételeinek és mértékének meghatározására.

 

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyek1

 illetményen felüli díjazása

2. §

Szakterületi támogatás

A traumatológiai ellátásban közvetlenül és állandó munkaköri feladatként részt vevő traumatológus, aneszteziológus és idegsebész szakorvosok és orvosok (rezidensek) illetménytábla szerinti bérük 15 %-ának megfelelő szakterületi támogatásban részesülnek határozott idejű illetménykiegészítés formájában.

 

3. §

Az ügyelet díjazása

(1) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy egészségügyi ügyeleti feladatellátás esetén ügyeleti alapdíjra és kiegészítő ügyeleti díjra (a továbbiakban együtt: ügyeleti díj) jogosult.

(2) Az ügyeleti alapdíj mértéke óránként bruttó 6000 Ft.

(3) Az Eszjtv. 8. § (4) bekezdése szerinti személy esetében az ügyeleti alapdíj mértéke a (2) bekezdés szerinti alapdíj 70%-ának megfelelő összeg, azaz óránként bruttó 4200 Ft.

(4) Az ügyeleti alapdíjon felül az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy az ügyeleti feladatok progresszivitási szintjeire és szakmai különbözőségére tekintettel a jelen utasítás 1. melléklete szerinti 15%, 30% vagy 45% mértékű kiegészítő ügyeleti díjra jogosult.

(5) A heti pihenőnapon, illetve az ünnepnapon végzett ügyelet esetén a (2) – (4) bekezdés szerinti ügyeleti díj 20%-kal emelkedik.

(6) A traumatológiai ellátásban ügyeleti feladatra beosztott traumatológus, aneszteziológus és idegsebész szakorvosok és orvosok (rezidensek) ügyeleti díja 25 %-kal növelt összegben kerül meghatározásra.

(7) A traumatológiai ellátásban ügyeleti feladatra beosztott radiológus szakorvosok és orvosok (rezidensek) ügyeleti díja 15 %-kal növelt összegben kerül meghatározásra.

(8) A traumatológiai ellátásban az ügyeletvezetőt – a (6) bekezdéstől eltérően – 50 %-kal növelt ügyeleti díj illeti meg.

 

4. §

A készenlét díjazása

(1) A készenlét ellátásáért az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyt készenléti díj illeti meg. A készenléti díj mértéke a készenlét minden órájára a 3. § (2) – (7) bekezdése szerinti ügyeleti díj egy órára eső összegének 30%-a.

(2) A készenlét során elrendelt munkavégzés időtartamának kezdetét az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy értesítésétől kell számítani.

 

5. §

Az önként vállalt többletmunkavégzés díjazása

(1) Amennyiben az ügyeleti feladat ellátására önként vállalt többletmunkavégzés keretében kerül sor, akkor az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a 3. §-ban meghatározott ügyeleti díj 120%-ára válik jogosulttá.

(2) Ha az önként vállalt többletmunkavégzésre az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy által nem ügyeleti feladatellátás keretében, hanem rendes munkarend szerinti (műszak szerinti) feladatok ellátása érdekében vagy készenlét alatti munkavégzésként kerül sor, az önként vállalt többletmunkavégzés pótlékának mértéke a rendkívüli munkavégzés pótlékának 50%-kal megemelt összege.

 

6. §

Képesítési pótlék

(1) Ha az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személynek a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a munkáltató által meghatározott további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi dolgozó rendelkezik, az érintettet az illetményén felül

a) egy további szakképesítés, szakképzettség esetén bruttó negyvenezer forint összegű képesítési pótlék,

b) két vagy több további szakképesítés, szakképzettség esetén bruttó hatvanezer forint összegű képesítési pótlék

illeti meg.

(2) Ha az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a munkaköre ellátásához kapcsolódó doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, bruttó egyszázezer forint összegű képesítési pótlék illeti meg.

(3) A képesítési pótlék megállapítása akkor lehetséges, ha a további szakképzettséget, szakképesítést, illetve a doktori vagy tudományos fokozat szerinti ismereteket az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személy a munkaköre ellátásához a munkaideje legalább 25%-ában hasznosítja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakról az Klinikai Központ elnöke határoz.

(5) A képesítési pótlék nem képezi az ügyeleti díj és a készenléti díj alapját.

 

7. §

Műszakpótlék

Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti, műszakos beosztásban foglalkoztatott személy 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 20%-a szerinti délutáni műszakpótlékra, 22.00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 40%-a szerinti éjszakai műszakpótlékra jogosult.

 

8. §

Sürgősségi betegellátási műszakpótlék

(1) A sürgősségi betegellátást nyújtó osztályon dolgozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyt a 7. §-tól eltérően sürgősségi betegellátási műszakpótlék illeti meg.

(2) A sürgősségi betegellátási műszakpótlék mértéke

a) 00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 3500 Ft,

b) 00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 6000 Ft.

 

2. Az Eszjtv. 8. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók

illetményen felüli díjazása

9. §

Fix díj

A traumatológiai ellátásban közvetlenül és állandó munkaköri feladatként részt vevő egészségügyi szakdolgozók havi fix díjban részesülnek határozott időre szóló illetménykiegészítés formájában azzal, hogy ezen munkavállalói kör nem alanya az ápolói életpályamodellhez 2 kapcsolódó juttatásnak.

 

10. §

Az ügyelet díjazása

(1) Az egészségügyi szakdolgozó ügyeleti díjának mértéke az Eütev. 13/A. § (1) bekezdésére tekintettel, a felek egészségügyi szolgálati munkaszerződésben rögzített megállapodása alapján:

a) hétköznap vagy – általánostól eltérő munkaidő-beosztás esetén – a dolgozóra irányadó, nem hétköznapra eső munkanapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 110%-a,

b) a dolgozóra irányadó heti pihenőnapon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 130%-a,

c) munkaszüneti napon az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 130%-a.

(2) A traumatológiai ellátásban az ügyeleti díjak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egészségügyi ügyelet minden munkaórája után az alapbér (illetmény) egy órára eső összegének 230 %-ában kerülnek meghatározásra.

 

11. §

Műszakpótlék

Az egészségügyi szakdolgozó az Eütev. 14/B. § (1) bekezdésére tekintettel 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 20%-a szerinti délutáni műszakpótlékra, 22.00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 40%-a szerinti éjszakai műszakpótlékra jogosult.

 

12. §

Sürgősségi betegellátási műszakpótlék

(1) A sürgősségi betegellátást nyújtó osztályon dolgozó egészségügyi szakdolgozót a 11. §-tól eltérően sürgősségi betegellátási műszakpótlék illeti meg.

(2) A sürgősségi betegellátási műszakpótlék mértéke

a) 00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 2600 Ft,

b) 00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére óránként bruttó 4000 Ft.

 

13. §

Traumatológiai betegellátási műszakpótlék

A traumatológiai ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozó a 11. §-tól eltérően 14.00 – 22.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 20%-a szerinti délutáni műszakpótlékra, 22.00 – 06.00 óra közötti munkavégzés idejére illetményének 50%-a szerinti éjszakai műszakpótlékra jogosult.

 

14. §

Az Eszjtv. 8. § (6) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetményen felüli díjazására egyebekben az Eütev. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. Egyéb juttatások és támogatások

15. §

A kirendelés díjazása

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozót az Eszjtv. 11. §-a szerinti kirendelés esetén – illetményén felül – kirendelési díj illeti meg, melynek mértéke az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó illetményének 10 %-a.

 

16. §

Illetménykiegészítés

Az egészségügyi dolgozót a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért egyszeri vagy meghatározott időre szóló illetménykiegészítésben részesítheti.

 

17. §

Óra- és vizsgáztatási díj

Az Egyetemen további oktatói jogviszonnyal nem rendelkező, de az oktatásban részt vevő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személy az oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan óra- és vizsgáztatási díjban részesülhet a tárgyban kiadott rektori-kancellári utasításban foglaltaknak megfelelően.

 

18. §

Jutalom

(1) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző egészségügyi dolgozót a Klinikai Központ elnöke jutalomban részesítheti.

(2) Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés esedékessége időpontjában az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy egészségügyi szolgálati munkaszerződése szerinti havi illetménye kétszeresét.

(3) Jutalom kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a Klinikai Központ a költségvetésében annak nyújtására fedezettel rendelkezik.

 

19. §

Egyéb támogatások

(1) A munkáltató az egészségügyi dolgozó részére további visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat állapíthat meg. Ilyen támogatás lehet különösen:

a) béren kívüli juttatás (cafetéria),

b) családalapítással, gyermekneveléssel összefüggő támogatások,

c) lakhatási jellegű támogatások,

d) szociális segély,

e) illetményelőleg.

(2) Nem nyújtható támogatás annak az egészségügyi dolgozónak, aki kérelmében, nyilatkozatában szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.

(3) A támogatások kizárólag abban az esetben nyújthatók, amennyiben a Klinikai Központ a költségvetésében a támogatások nyújtására fedezettel rendelkezik.

(4) A támogatások feltételeit, mértékét, az igénylés és visszatérítés menetét a Klinikai Központ elnöke határozza meg.

 

4. Vezetői juttatások

20. §

(1) A Klinikai Központ magasabb vezetőinek vezetői juttatását a fenntartói jogokat gyakorló Egyetem rektora határozza meg a kancellár egyetértésével.

(2) A Klinikai Központ szervezeti egységeiben vezetői megbízással rendelkező egészségügyi dolgozók vezetői juttatását a Klinikai Központ elnöke állapítja meg azzal, hogy a vezetői juttatás felső határa bruttó kettőszázezer forint.

 

5. Záró rendelkezés

21. §

(1) A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól szóló E/2/2022. (I. 28.) számú rektori-kancellári utasítás.

 

Budapest, 2023. október 26.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    


1 Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy.

2 Az Egyetem ápolói életpályamodellje értelmében a Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben folyamatos (háromműszakos) munkarendben dolgozó, legalább „C” fizetési osztályba sorolt egészségügyi szakdolgozók, illetve az őket közvetlenül irányító vezető ápolók (főnövérek) 4 hónap folyamatos egészségügyi szolgálati jogviszonyt követően garantált illetményük 10 %-ának (5 év után garantált illetményük 15 %-ának) megfelelő összegű illetményemelésben részesülnek.


E/7/2023. (X.26.) számú rektori – kancellári utasítás a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/7/2023. (X.26.) számú rektori – kancellári utasítás