RKE/9/2023. (VII.11.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról a következő utasítást adjuk ki.

 

1. §

(1) Az Utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás alkalmazásában:

 

béren kívüli juttatás

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §-a szerinti juttatás

iskolakezdés támogatása

a foglalkoztatottak részére az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után nyújtott támogatás

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott jogviszony

egészségügyi szolgálati jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszony

Széchenyi Pihenő Kártya

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely az Szja tv. 71. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói juttatás terhére, a pénzforgalmi szolgáltató által a kártyabirtokos számára vezetett korlátozott rendeltetésű fizetési számlán tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét”

 

(2) Az Utasítás 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „4. §

A havi rendszerességű béren kívüli juttatás keretösszege és formája

(1) A foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. A foglalkoztatottak rendelkezésére álló nettó egyéni keretösszeg teljes munkaidő esetén évi 240 000 Ft.

(2) A béren kívüli juttatás havi bontásban a főszámfejtést követő kifizetéssel egyidejűleg kerül utalásra.

(3) Az éves keretösszeg az (5) bekezdésben szabályozott juttatási formában kerül megállapításra.

(4) Az éves keretösszegből számlaszám hiányában az adott évben át nem utalt összeg átvitele a következő évre nem lehetséges, ettől indokolt esetben eltérést – a tárgyévi kedvezményes adózási keretösszegig – a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke engedélyezhet.

(5) A juttatás formája évi 240.000 Ft összeghatárig a Széchenyi Pihenő Kártyára (részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosan) adott juttatás.

(6) Ha a foglalkoztatott az adóévben a Semmelweis Egyetemen kívül más munkáltatótól is részesül béren kívül juttatásban, és ezen juttatást is figyelembe véve a Semmelweis Egyetem által nyújtott béren kívüli juttatás (ideértve a 6. § szerinti iskolakezdési támogatásnak béren kívüli juttatás formájában adott összegét is) az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási összeget eléri vagy meghaladja, akkor a foglalkoztatott köteles erről haladéktalanul nyilatkozatot benyújtani az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.”

 

(3) Az Utasítás 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha a foglalkoztatott az adott adóévben a Semmelweis Egyetemen kívül más munkáltatótól is részesül béren kívüli juttatásban, akkor köteles erről az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot írásban tájékoztatni. A munkáltató az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek fennállását a foglalkoztatottnak a juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe. Ha a nyilatkozat átadását a foglalkoztatott nem tudja igazolni, vagy az valótlan adatokat tartalmaz, akkor az adóhatóság által esetlegesen megállapított adóhiányt és jogkövetkezményeit az Szja tv. 71. § (4) bekezdése alapján a foglalkoztatottnak az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.”

 

(4) Az Utasítás 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „6. §

Az iskolakezdés támogatására nyújtott juttatás

(1) A juttatás formájáról a munkáltató az Alkalmazotti Tanáccsal és a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetséggel történő egyeztetést követően dönt, és azt legkorábban tárgyév július hónap folyamán biztosítja.

(2) A támogatásra való jogosultság a foglalkoztatott iskolai tanulmányát megkezdő, illetve folytató, köznevelésben résztvevő gyermeke tekintetében állapítható meg, amennyiben gyermeke után családi pótlékra jogosult. A juttatásra évente egyszer kerül sor.

(3) Az iskolakezdés támogatásának mértéke, amennyiben a szülő foglalkoztatása a Semmelweis Egyetemen a jogosultságot megalapozó jogviszony tekintetében eléri vagy meghaladja az 50 %-ot (részmunkaidőben heti legalább 20 óra időtartamú jogviszonyban áll), az alábbi:

  1. köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén: 10.000 Ft/gyermek,
  2. köznevelésben résztvevő két gyermek esetén: 10.500 Ft/gyermek,
  3. köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén: 12.000 Ft.

(4) Ha a szülő 50 %-nál kisebb mértékben foglalkoztatott a Semmelweis Egyetemen a jogosultságot megalapozó jogviszonyában, a (3) bekezdés szerinti juttatás 50 %-ára jogosult.

(5) A jogosultság megállapítása során a 2. §-ban leírtak irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a jogosultság azon foglalkoztatottak vonatkozásában is fennáll, akik jelen utasítás 2. § (3) bekezdése a) és g) pontja alapján béren kívüli juttatásra nem jogosultak. A jogosultság azonban kizárólag akkor áll fenn, ha a próbaidő alatt a foglalkoztatott jogviszonya nem került megszüntetésre. Ebben az esetben a juttatás kifizetésére utólag, a jogviszony létesítését követő 4 hónap elteltével kerül sor.

(6) A juttatás további feltétele, hogy a foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya a Semmelweis Egyetemen legkésőbb tárgyév szeptember 1-jéig létrejön.”

 

(5) Az Utasítás 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 „7. §

Az iskolakezdés támogatására nyújtott juttatás igénybevételének eljárási szabályai

(1) A foglalkoztatott a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról, igényléséről az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazigatóság által elérhetővé tett „Nyilatkozat iskolakezdés támogatására nyújtott támogatás igénybevételéhez” c. nyomtatványon nyilatkozik. A nyilatkozatot gyermekenként kell kitölteni.

(2) A juttatás kiutalásához szükséges nyilatkozatokat a munkatársat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői gyűjtik, majd továbbítják az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

(3) Azon foglalkoztatott esetében, akinek a Semmelweis Egyetemen egyidejűleg több jogviszonya áll fenn, csak az egyik, a magasabb napi óraszámú jogviszonyára tekintettel áll fenn jogosultság az iskolakezdés támogatására. Azonos munkaidő esetén abban a jogviszonyában áll fenn a jogosultság, amelyben a jogviszony korábban jött létre.”

 

2. §

 

A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                              a Klinikai Központ elnöke


RKE/9/2023. (VII.11.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/9/2023. (VII.11.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás