1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelete közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 29. szám 2023.02.27.
Hatály: 2023. február 28.

1. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

A kormányhivatal egyszerre több, a  833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.  cikk (2)  bekezdés a)–f)  pontja szerinti, ugyanazon célt szolgáló szerződés megkötését vagy már megkötött több szerződés teljesítésének folytatását hivatalból indult hatósági eljárás keretében általános engedély formájában engedélyezheti a  közbeszerzési jogszabályok szerinti ajánlatkérők vagy azok meghatározott csoportja számára

2. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

A korm. rendelet az összeférhetetlenségi és kizárási szabályokat részletezi.

3. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

Ha az  érintett gazdasági szereplő  kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a  Kbt. 64.  §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és a gazdasági szereplő ezt a  közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők nyilvántartásából való törléséről szóló döntésével vagy az  arról szóló döntésével, hogy az  öntisztázási intézkedésekre tekintettel a  gazdasági szereplőt nem veszi fel a nyilvántartásba, végleges vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a  kizáró ok fennállását, mind az  Integritás Hatóság a)  pont szerinti döntésének vagy a  Hatóság, illetve a  bíróság jogerős határozatának rendelkezésre állását feltüntetni a  formanyomtatványon.

A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát.

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

Hatályát veszti az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a.

5. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

A  mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az  illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – különösen Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal – szakmai állásfoglalását is.

6. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

Az ajánlatkérő szervezet az  EKR-ben vezetett ajánlatkérői nyilvántartásban megjelöli, hogy az  állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak vagy ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak minősül-e. A megjelölés felvezetéséhez a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása nem szükséges.

Az  ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az  esetben sem jár le, ha az  ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar fordul elő, vagy ha az üzemzavar az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn.

Hatályát veszti a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése.

7. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

A  közbeszerzési eljárásokat az  ajánlatkérő(k) által a  közbeszerzési eljárás lefolytatásával meghatalmazott ajánlatkérő vonatkozásában kell figyelembe venni az egyajánlatos közbeszerzések arányának és a lefolytatott közbeszerzések darabszámának kiszámítása során.

Az  EKR adatait alapul véve, az  intézkedési terv közzétételére kötelezett ajánlatkérők listáját a  miniszter legkésőbb az adott év január 31. napjáig az EKR honlapján közzéteszi.

A  miniszter a  (4)  bekezdés szerinti ajánlatkérők listájának közzétételéről haladéktalanul tájékoztatja a Közbeszerzési Hatóságot.

Hatályát veszti a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja.

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.