E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás

az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben a következő utasítást adjuk ki:

 1. §

Az utasítás célja

(1) Az utasítás célja a NEPTUN szabályzat és az SZMSZ III.2. rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) egyes rendelkezéseinek megerősítése azon eljárásrendek kialakításával, amelyek végrehajtása a pontos, folyamatos adminisztráció terén alapfeltétele az oktatói teljesítményértékelés (továbbiakban: TÉR) NEPTUN rendszeren alapuló informatikai támogatás bevezetésének.

(2) Az órarendkészítés során külön eljárásrend vonatkozik az ÁOK I-III., az ÁOK IV-V. (ún. tömbösített órarend), valamint az ÁOK VI. évfolyamára. Az további karon az órarendkészítés minden évfolyam esetében azonos módon történik, mely megegyezik az ÁOK I-III. évfolyamának órarend készítési folyamatával.

(3) Jelen utasítás a hivatkozott szabályzatok végrehajtásához rendel eljárási szabályokat.

(4) Jelen utasításnak nem célja az oktatói teljesítményértékelés tartalmi-módszertani szabályainak meghatározása.

2. §

Órarendi tervezet elkészítése

(1) Az órarendkészítés a NEPTUN szabályzat értelmében a kar által kijelölt munkavállaló feladata. Az órarendszerkesztő a mintatantervnek megfelelően elkészíti a kar órarendjét, melyet a folyamat során folyamatosan egyeztet a tanszéki adminisztrátorokkal.

(2) Az órarendtervezet elkészítésének a határidejét, illetve a karon belüli belső részfolyamatokat és az egyeztetési köröket a karok külön határozzák meg azzal, hogy a NEPTUN-ba az órarendek betöltése egyetemi szinten a következő határidők szerint történik:

a) az őszi félév esetén minden év augusztus 20. napját követő első munkanap,

b) a tavaszi félév esetén minden év január 20. napja, vagy az azt követő első munkanap

c) blokk oktatás esetében minden év szeptember 15. napja vagy az azt követő munkanap,

d) az ÁOK VI. évfolyam órarendjének határideje az 5§ (2) pontja szerinti.

3. §

A kurzusok meghirdetése

(1) Az órarendtervezet elkészítésével párhuzamosan zajlik a kurzusok szerkesztése és meghirdetése.

(2) A kurzusok meghirdetésének, az előkövetelmények beállításának ellenőrzése a NEPTUN szabályzat szerint a kari/tanszéki adminisztrátor feladata, azonban a kurzus tényleges meghirdetése a kar saját döntése értelmében az órarendszerkesztő hatáskörébe utalható.

(3) Amennyiben a kurzust nem az órarendszerkesztő hirdeti meg, akkor a kari, illetve a tanszéki adminisztrátor a meghirdetéssel egyidejűleg haladéktalanul tájékoztatni köteles a kar órarendszerkesztőjét.

(4) A kurzusok meghirdetéséhez az egyetem kódrendszerét kötelező használni, mely az egyetem honlapján a NEPTUN segédletek között elérhető, „NEPTUN rendszerben használt kódolások” néven. Új kurzuskód igénylését a NEPTUN Csoportnál kell jelezni még a kurzus meghirdetése előtt.

4. §

Oktatók hozzárendelése a kurzusokhoz a NEPTUN rendszerben – Általános szabályok

(1) A TÉR NEPTUN rendszeren alapuló támogatásának előfeltétele, így az eljárásrend kulcsfeladata az oktatók kurzusokhoz való hozzárendelése. A hozzárendelés technikai segédlete az 1. számú mellékletben található.

(2) A 2022/23-as tanév őszi félévében az oktatói hozzárendelés a félév során történik meg a jelen utasítás hatályba léptető rendelkezéseinek megfelelően.

(3) A 2022/23-as tanév őszi félévében az oktatói hozzárendelést a kötelező, kötelezően és szabadon választható kurzusok esetében is kötelező jelleggel meg kell tenni (a teljeskörűség érdekében). A NEPTUN rendszerben nem vagy nem megfelelően rögzített oktatói teljesítmények nem kerülnek a TÉR során figyelembevételre.

(4) Az oktatói hozzárendeléseknél a következő szempontok betartása kötelező a 2022/23-as tanév őszi félévében:

a) a „kurzus-órarend” közötti szinkronizálás az őszi órarend esetében is biztosított, azonban azokban az esetekben, ahol az órák hossza nem fejezhető ki a 15 perc egész számú többszöröseként, az oktatói százalékos arány rögzítése kötelező.

b) minden kurzushoz – a kurzus nyelvétől függetlenül – kötelező az oktató hozzárendelése, függetlenül attól, hogy az órát egyetemi munkavállaló vagy megbízási szerződés keretében külsős óraadó tartja (továbbiakban: oktató),

c) „egy oktató – egy kurzus” típusú hozzárendelés esetén a NEPTUN rendszer automatikusan az adott kurzus időtartamának 100%-át rendeli az oktatóhoz,

d) amennyiben egy kurzushoz több oktató hozzárendelése történik meg, akkor a kurzus időtartama automatikusan egyenlő arányban kerül a hozzárendelt oktatók között megosztásra

e) lehetőség van egyedi arányok beállítására is azzal, hogy az együttes érték 100%-ot ad ki. Egyedi esetekben a kurzus jellegéből adódóan a 100%-nál nagyobb együttes oktatói teljesítmény a NEPTUN rendszerben beállítható, amelyet a dékán előzetes engedélye alapján a Neptun csoport állít be,

f) abban az esetben, ha a kurzusnál módosítás történik, és a korábbi adatoknál a rendszer az oktatóhoz a 0 arányszámot rendelte, akkor azt a módosítás véglegesítése előtt át kell írni a ténylegesre, vagy törlendő az oktató.

(5) Az oktatói hozzárendelésnek minden esetben meg kell történnie NEPTUN-ban a 1. számú mellékeltben leírtaknak megfelelően.

(6) A 2022/23-as tanév tavaszi félévétől a kurzusoknál nem kell megadni az egyes oktatók kurzus időtartamához mért oktatási teljesítmény arányát, elegendő az oktató konkrét órarendi egységhez történő közvetlen hozzárendelése, amely automatikusan szinkronizálásra kerül az órarenddel, és ezáltal egyértelműen meghatározható minden oktató által elvégzett oktatási teljesítmény.

(7) Amennyiben valamely kurzusnál az oktató személyében, vagy a 2022/23-as tanév őszi félévében az oktató időráfordításában változás következik be az adott félév során, de már azt követően, hogy a hatályba léptető rendelkezésekben meghatározott felülvizsgálat, utólagos rendezések megtörténtek, akkor azt a kurzus meghirdetője, illetve az órarendszerkesztője köteles a NEPTUN rendszerben a változást követő 5 munkanapon belül átvezetni.

(8) A meghirdetett kurzusok, az oktatók kurzusokhoz való hozzárendelése, illetve egy kurzus több oktató által történő oktatása esetében az oktatók százalékos időráfordításának meghatározása (a 2022/23-as tanév őszi félévében) a TÉR alapadatának minősül.

(9) A kurzus módosításánál a következők engedélyezettek:

a) tartós változás az oktató személyében,

b) az adott kurzuson belül az adott oktató oktatási teljesítmény arányának a változása.

(10) A módosítások esetében az oktatót az adott órához kell hozzárendelni, így az automatikusan megjelenik az órarendben.

(11) Kurzushoz kizárólag az egyetemmel oktatói, kutatói, vagy egyéb jogviszonyban álló természetes személy rendelhető.

(12) Nem kell a NEPTUN rendszerben rögzíteni azt az oktatót, aki az úgynevezett együttműködési megállapodás keretében az egyetemtől független helyszínen történő oktatói tevékenységet végez.

(13) Oktatói / oktató támogatói feladatok kizárólag az adott karhoz tartozó dékáni engedély birtokában végezhetők. Az engedélyek kérésének és az engedélyezési folyamatoknak az eljárásrendjét az adott kar határozza meg.

(14) A (12) bekezdés szerint kiadott engedélyt meg kell küldeni az engedélyt kérő szervezeti egységnek, aki ennek birtokában jogosult az oktatót, oktatást támogatót a kurzushoz hozzárendelni, valamint az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságnak, aki gondoskodik az oktató felvételéről a törzsadatok közé.

5. §

Oktatók hozzárendelése a kurzusokhoz a NEPTUN rendszerben az ÁOK IV-V., és VI. évfolyamán, illetve egyes speciális, eltérő rendelkezések

(1) Az ÁOK IV-V. évfolyamán a kurzusokhoz az oktatók hozzárendelése minden esetben utólag történik a blokk órarend alkalmazása miatt.

(2) Az ÁOK VI. évfolyamán az adott klinikán elsajátítandó ismereteket tekintjük a tantárgynak, az órarendet ennek megfelelően kell elkészíteni. Az egyes órák/tantárgyak hossza tetszőlegesen meghatározható a 6. § (2) bekezdés szerinti 15 perces szabályok alkalmazása mellett. Az órarend elkészítésének határidejét, valamint az órák hosszát az órarendkészítővel az adott klinikai egység tanulmányi felelőse előzetesen egyezteti.

(3) Az oktatók hozzárendelése a kurzushoz egy adott blokk során minden hetet követő hét hétfő 16:00 óráig kötelező, de minden esetben teljes körűen meg kell történnie a kurzus befejezését követő 5. munkanap végéig.

(4) A (3) bekezdésben említett hozzárendeléseknél a 4. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Amennyiben olyan oktató hozzárendelése szükséges a kurzushoz, aki nem található a törzsadatokban, illetve a 4§ (12)-(13) bekezdésben meghatározott engedély kiadása folyamatban van, akkor a rögzítésnél a technikai oktató (rezidens), technikai oktató (demonstrátor), technikai oktató (PhD) opció valamelyikét kell alkalmazni.

(6) Oktató / vizsgáztató hozzárendelés a kiírt vizsga alkalmakhoz kötelezően elvégzendő. Minden vizsgához egyértelműen hozzá kell rendelni az aktívan vizsgáztató személyt (továbbiakban: vizsgáztató), függetlenül attól, hogy az egyetemmel milyen jogviszonyban áll (munkaszerződés, megbízási szerződés). A vizsgáztató döntése értelmében rendelkezésre áll a tiltó funkció arra az esetre, ha a vizsgáztató személyét a hallgató nem láthatja a jelentkezéskor. Utóbbi funkció használata a vizsgáztató joga, lehetősége. A záróvizsga bizottság tagjait (záróvizsga elnök, tag (külső, belső)) is vizsgáztatónak tekintjük, rögzítése kötelező. A szakdolgozat védés résztvevői (pl.: külső, belső opponens, konzulens, bíráló oktató) is sajátos vizsgáztatási tevékenységet végeznek, így a rögzítésük kötelező.

6. §

A kurzus-, órarend-adminisztráció és a TÉR kapcsolata

(1) A TÉR szempontjából kiemelten fontos, hogy a teljesítményértékelésnél meghatározott egységek egymással összehasonlíthatók legyenek, ezek az ún. óra-egyenértékesek. A TÉR-ben az értékelés pontszámok alapján történik, a pontozás a legkisebb 15 perces órarendi egységhez igazodik.

(2) Az óra-egyenértékesek 15 perces egységekben kerültek meghatározásra, azaz minden kurzus hosszának 15 perccel oszthatónak kell lennie, azonban az órarendben a tényleges óra hosszúságnak megfelelően kell az órákat rögzíteni.

(3) Az órarendi beosztások kezdő időpontjai a (2) és (3) bekezdésből következően XX:00, XX:15, XX:30, illetve XX:45 időpontban kezdődhetnek.

(4) Egy adott kurzus/óra féléves összesített óraszámának minden esetben egész számúnak kell lennie.

(5) Az oktatói teljesítményeknek része a konzultációk adminisztrálása, melyet a NEPTUN rendszer webes felületén lehet megtenni, a 2. számú mellékletben leírtaknak megfelelően.

7. §

Tantermek foglalása, teremkihasználtság, teremfelelősök

(1) Az órarendtervezetek elkészítésekor az órarendszerkesztő feladata az órákhoz a tantermek hozzárendelése.

(2) A tantermek szabadkapacitásának lekötésénél az órarendi órák, vizsgák szervezése elsődlegességgel bírnak.

(3) Minden oktatásra használt teremnek rendelkeznie kell NEPTUN kóddal, függetlenül attól, hogy a terem oktatási, klinikai, vagy egyéb funkcionális tömbben van.

(4) Amennyiben a NEPTUN kód még nem áll rendelkezésre, akkor ennek létrehozását a NEPTUN Csoportnál kell kezdeményezni.

(5) A termek foglaltságát minden esetben rögzíteni kell a NEPTUN rendszerben, akkor is, ha saját intézeti foglalásról van szó.

(6) Jelen utasítás hatályba lépését követően azonnali hatállyal teljeskörű ellenőrzés szükséges a tantermek NEPTUN rendszerben történő rögzítésére. A NEPTUN-ban nem rögzített termek felvitelét a folyamatos ellenőrzést követően azonnal meg kell tenni.

(7) A (6) pontban meghatározott ellenőrzés koordinálására kijelölt szervezeti egység az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság. Abban az esetben, ha a tanterem az Egészségügyi Hálózatirányítási-, vagy a Központi Hálózatirányítási Igazgatóság hatáskörébe tartozó szervezeti egység területén található, akkor a hálózatirányítási igazgatóságok a feladat elvégzésében együttműködnek. Az ellenőrzésben a NEPTUN Csoport aktívan közreműködik.

(8) Minden teremhez egyértelműen hozzá kell rendelni egy teremfelelőst. A teremkezelő feladatát a NEPTUN szabályzat határozza meg.

(9) Az órarendszerkesztő az órarendek létrehozásakor a termek hozzárendelését megelőzően szükség esetén egyeztet a teremfelelőssel.

(10) A teremfelelős jogosult a termek használatának jogosságát ellenőrizni, illetve figyelemmel kíséri a foglalások indokoltságát. A teremgazda feladata a NEPTUN rendszerben az általános teremfoglalási igények jóváhagyása/elutasítása.

(11) Minden vizsgához, záróvizsga kiíráshoz a terem hozzárendelése kötelező.

8. §

Hatálybaléptető, átmeneti rendelkezések

(1) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes azzal, hogy

a) a 4. § és az 5. § rendelkezéseit a 2022/23-as tanév őszi félévében, mint az első érintett félévben a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell alkalmazni,

b) a 6. § rendelkezéseit először a 2022/2023-as tanév tavaszi félévének órarendjénél kell alkalmazni,

c) a 7. § rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a feltételek megteremtését a hatálybalépést követően azonnal meg kell kezdeni. A koordinálásra kijelölt szervezeti egység az Oktatási Hálózatirányítási Igazgatóság,

d) a 7 § rendelkezéseit a 2022/23-as tanév őszi félévének vizsgaidőszakában a Semmelweis Egyetem 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2022/23-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról szóló RKE/11/2022. (XI.23.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) Az oktatók kurzusokhoz való hozzárendelését 2023. január 16. napjáig utólag korrigálni szükséges, annak érdekében, hogy a TÉR elemzéshez az adatok a 2022/2023-as tanév őszi félévére is rendelkezésre álljanak a NEPTUN rendszerben.

 

Budapest, 2022. december 13.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                        

              rektor                                              kancellár    

 


E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás

E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás 1. sz. melléklete

E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás 2. sz. melléklete