E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás

lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről

(az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben)

 

Általános rendelkezések

Preambulum

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és az Alkalmazotti Tanács egyetértésével a munkavállalói számára a lakhatási feltételek megteremtése és lakáskorszerűsítési céljaik támogatására lehetővé teszi kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön (a továbbiakban: munkáltatói kölcsön) igénybevételét. A lakáscélú kölcsönök fedezetét a rektori keretből és a korábban folyósított kamatmentes munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből feltöltődött lakásalap biztosítja, azzal, hogy az Egyetem a lakáscélú kölcsön céljából elkülönített fizetési számlát nyit az Egyetem számláit vezető hitelintézetnél és a munkavállaló által fizetett törlesztést ezen számla javára kell jóváírni.

1. §

(1) Jelen utasítás jogi alapját a következő jogszabályok képezik, amelyek egyúttal irányadóak az utasításban nem szabályozott kérdések tekintetében:

a) a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezései,

c) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

d) az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet.

 

2. §

Fogalmak

(1) Munkavállaló: az Egyetemmel teljes vagy részmunkaidős, határozott, határozatlan időre szóló munkaviszonyban, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy.

(2) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

(3) Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

(4) Lakáscélú munkáltatói kölcsön: a munkáltató hitelintézet útján (a Semmelweis Egyetem esetében: OTP Bank Nyrt.) kamatmentes kölcsönt nyújt a munkavállaló részére a jelen utasításban rögzített igazolások benyújtását és elbírálását követően lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez.

(5) Lakáscélú felhasználás különösen:

a) ingatlan vásárlás,

b) ingatlan építés, építtetés,

c) ingatlan bővítés,

d) korszerűsítés,

e) akadálymentesítés

(6) Lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

(7) Korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, megfelelő beltéri légállapoti és használati meleg vizet biztosító épülettechnikai rendszer kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 százalékáig;

(8) Akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen vagy új lakáson, meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

 

3. §

(1) Kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön az 5. §-ban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó ingatlan vásárlás, építés, építtetés, bővítés, korszerűsítés és akadálymentesítés eseteire igényelhető.

(2) Kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön annak a munkavállalónak adható, aki igazolja, hogy saját lakása az a lakás, amelyben a munkavállaló ½-ed arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír.

(3) A munkavállaló saját lakásának minősül az a lakás, amelynek ½-ed arányú tulajdonjogát, haszonélvezetét a magánszemély a lakáscélú munkáltatói kölcsön felhasználásával szerzi meg, ideértve a tulajdonjog zártvégű lízing keretében történő megszerzését is.

 

4. §

A munkáltató által adott és szerződéssel alátámasztott kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön esetén a munkáltató, mint hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, a munkavállaló, mint adós pedig a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a munkáltatónak (hitelezőnek) történő visszafizetésére vállal kötelezettséget.

 

5. §

Méltányolható lakásigény

(1) A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a lakás szobaszámát a munkavállaló azon nyilatkozata alapján kell meghatározni, amely a lakás szobáinak alapterületét szobánként külön-külön tartalmazza.

(2) A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során az együtt költöző vagy együtt lakó családtagok számát a lakást a családtag lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként feltüntető érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata vagy a családtag korábbi, a méltányolható lakásigény feltételének való megfelelés vizsgálatának időpontjára vonatkozó lakcímét igazoló, a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolás igazolja.

(3) A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együtt költöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, – a jövedelmüktől függetlenül – meghatározott családtagok) számától függően a következő:

a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

d) Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül:

a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni,

c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

 

6. §

A lakáscélú munkáltatói kölcsön igénylésének feltételei

Kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön igénylésére jogosult az/aki/akinek:

a) a kérelem benyújtásakor az Egyetemmel legalább 5 éve folyamatosan fennálló határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszonyban, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: munkavállalók) áll. A munkaviszony időtartamának számítása során a folyamatosan fennálló Semmelweis Egyetemen töltött közalkalmazotti jogviszony időtartamát is figyelembe kell venni. A kérelmet benyújtó munkavállaló jogviszonyát az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság hivatalból igazolja.

b) a munkáltató jogkör gyakorlója a benyújtott kérelmet támogatja,

c) nincs közüzemi díj, lakbér, vagy adótartozása, nem áll végrehajtási eljárás alatt, az erre vonatkozó igazolások beszerzéséről munkavállalónak szükséges gondoskodni,

d) nincs az Egyetemmel szemben fennálló tartozása, erről igazolást a Bizottság megkeresésére az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság a Pénzügyi Igazgatósággal egyeztetve állít ki,

e) korszerűsítés és akadálymentesítés esetén tulajdoni hányadát 30 napnál nem régebbi e-tulajdoni lappal igazolja,

f) vállalja, hogy a lakáscélú munkáltatói kölcsönt folyósító bank által előírt feltételeket az adásvételi szerződésben rögzíti, így különösen:

fa) minden résztvevő személyes adatai (minimum három azonosításra alkalmas adat),

fb) a vásárolni kívánt ingatlan pontos címe, helyrajzi száma,

fc) a kölcsönösen kialkudott vételárat milyen forrásokból teljesíti és milyen fizetési ütemezéssel,

fd) az állampolgárságra és a korlátozástól mentes tulajdonszerződésre irányuló nyilatkozatokat, azzal, hogy nem magyar állampolgár tulajdonszerzése esetén tartalmaznia kell az Uniós vagy nem tagállami státuszra, és ennek függvényében a hatályos jogszabályok szerint az esetleges engedély nélküli, vagy engedélyköteles szerzésre, illetve utóbbi esetben az engedélyköteles ingatlan szerződésre utalást,

fe) az eladó szavatolja az ingatlan per-, teher-, és igénymentességét,

ff) az adásvételi szerződésnek a tulajdoni lapon legalább széljegyként szerepelnie kell, vagy az illetékes Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés másolata szükséges,

g) vállalja az igény benyújtásával esetlegesen felmerülő költségeket,

h) vállalja a kölcsönösszeg folyósításával, és a törlesztőrészlet utalásával kapcsolatos banki költségeket,

i) hozzájárul az Egyetem javára az ingatlannyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési-, és terhelési tilalom bejegyzéséhez, továbbá vállalja, hogy megfizeti a bejegyzett, majd az utolsó törlesztőrészlet befizetését követő jelzálogjog törlésének költségét.

j) A munkavállaló – függetlenül a munkaviszonyának esetleges megszűnésétől – a jelen utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott okiratokat, bizonylatokat

ja) a lakása tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése – ideértve a lakás tulajdonjogának zártvégű lízingszerződés keretében történő megszerzését is – esetén a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítása évét követő év április 15-éig, vagy

jb) lakás építése, építtetése, alapterületének növelése, korszerűsítése és akadálymentesítése esetén a folyósítás évét követő második év április 15-éig köteles a munkáltatónak átadni.

jc) 1A munkavállaló a kölcsön igénylésében meghatározott lakáscélú felhasználás megvalósulásáról szóló igazolásokat (bizonylatok, számlák) a munkáltatói kölcsön folyósítását megelőzően is benyújthatja, azonban az igazolások kiállításának időpontja nem lehet korábbi a kölcsön odaítélésére vonatkozó határozat kelténél.

 

7. §

Kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön kérelme nem támogatható annak a munkavállalónak:

a) aki lakásvásárlás, építés, vagy építtetés esetén már rendelkezik lakóingatlannal, vagy lakóingatlanban önálló lakásnak megfelelő tulajdonhányaddal, kivéve azt, aki adásvételi szerződéssel igazolja, hogy meglévő ingatlanját értékesíti a kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsönnel támogatott ingatlanszerzés érdekében.

b) aki a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló KORL/1/2014. rektori körlevél alapján lakáscélú munkáltatói kölcsönben részesült.

 

8. §

A munkavállaló a célhoz kötött felhasználásért és az általa közölt adatok valódiságáért felelősséggel tartozik, a valótlan nyilatkozatból származó következmények a munkavállalót terhelik.

 

9. §

Az igény elbírálásához szükséges adatok, nyilatkozatok, okiratok, és egyéb dokumentumok hiányában lakáscélú munkáltatói kölcsön nem adható.

 

10. §

Kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön összege és futamideje

(1) A lakáskölcsön maximális összege és visszatérítésének futamideje:

a) lakásvásárlás, építés vagy építtetés esetén maximum 5 000 000 Ft, legfeljebb 8 évre,

b) bővítés, korszerűsítés és akadálymentesítés esetén maximum 2 500 000 Ft, legfeljebb 5 éves időtartamra.

(2) Házastársak/élettársak esetén a hitel együttes összege maximum 50%-kal növelhető, de nem lehet több, mint 7 500 000 Ft.

(3) A jelzálogjog bejegyzéséhez, törléséhez és a hitelfelvételhez kapcsolódó, jogszabály vagy a pénzintézet által megállapított költséget a munkavállaló fizeti.

 

11. § 2, 3

A lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására vonatkozó eljárás

A lakáscélú kölcsön iránti kérelmet (igénylést) az igénylőnek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatával együtt a Lakás Bizottság titkárához kell benyújtani 2023. szeptember 30. napjáig. A munkáltatói jogkör gyakorlója javaslatának hiányában az igénylés nem bírálható el. A kölcsönigénylési nyomtatvány letölthető az Egyetem honlapjáról.

 

12. §

(1) A kölcsön elbírálásához szükséges dokumentumok

a) ingatlan vásárlása esetén: önkormányzati tulajdonú lakás esetén vételi ajánlat, és adásvételi szerződés, természetes vagy jogi személytől vásárolt ingatlan esetén adásvételi szerződés másolata és a földhivatalnak a tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzését igazoló okirata, vagy a tulajdoni lap, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsön felhasználását, ideértve különösen a vételárnak az eladó részére történő kifizetést igazoló okirat,

b) lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén építési engedély, a lakóépület építésének egyszerű bejelentésről szóló kormányrendelet szerinti bejelentés, valamint az összeg felhasználását igazoló, a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítást követő év utolsó napjáig készült költségterv, majd számla, amely a munkavállaló vagy a munkavállaló közeli hozzátartozója vagy élettársa nevére került kiállításra. Lakás alapterületének növelése esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, jóváhagyott műszaki megvalósítási terv, költségterv másolata, kivitelezést követően a munkavállaló vagy a munkavállaló közeli hozzátartozója vagy élettársa nevére kiállított számla másolata.

c) korszerűsítés esetén a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítását megelőző hat hónapon belül és a folyósítás évét követő év utolsó napjáig készült költségterv, a munkavállaló vagy a munkavállaló közeli hozzátartozója, vagy élettársa nevére kiállított számla, szakhatósági engedélyek másolata.

(2) Amennyiben a jelen pontban felsorolt dokumentumok hiányosan kerülnek benyújtásra, úgy a Bizottság 15 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel munkavállalót, amelynek eredménytelen elteltét követően a kérelem elutasításra kerül.

 

13. §

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításához szükséges szerződéseket a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság készíti elő.

(2) A lakáscélú kölcsönszerződésben az Egyetem vállalja, hogy a kölcsönt pénzintézet útján folyósítja, munkavállaló vállalja, hogy munkaviszonyát a megállapodás keltétől számítva a futamidővel egyező időtartamon belül nem szünteti meg, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a pénzintézet által kiszámított törlesztő-részletet az Egyetem az illetményéből levonja, valamint, hogy az Egyetem a kölcsönt biztosító jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.

(3) A lakáscélú munkáltatói kölcsön fedezetéül a munkavállaló tulajdonában lévő vagy a tulajdonába kerülő ingatlan szolgál.

(4) A lakáscélú munkáltatói kölcsön visszafizetésének biztosítékaként a kölcsönigénylő (és tulajdonostársai) által a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg jelzálogjog alapítására irányuló megállapodásban megadott hozzájáruló nyilatkozat alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság gondoskodik a kérelemben megjelölt ingatlan vonatkozásában az elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése és a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba első ranghelyen történő bejegyzése iránt. Amennyiben az Egyetem jelzálogjogának első ranghelyen történő bejegyzésére – pl. pénzintézet jelzálogjogának bejegyzése miatt – nincs mód, akkor a jelzálogjogot a korábban bejegyzett, illetve bejegyzés alatt lévő jelzálogjogot követő rangsorban kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni az ingatlan egészére. Amennyiben a munkavállaló tulajdonában csak az ingatlan meghatározott tulajdoni hányada van, illetve tulajdonába csak az ingatlan meghatározott tulajdoni hányada kerül, a munkavállaló köteles beszerezni a társtulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog egész ingatlanra történő bejegyzéséhez.

 

14. §

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsön iránti kérelmeket a felhasználható keret figyelembe vételével az erre a célra létrehozott Lakásbizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi. A Bizottság összetétele: a rektor és a kancellár által kijelölt 1-1 tag, a gazdasági főigazgató, a jogi és igazgatási főigazgató, valamint az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató vagy az általuk delegált 1-1 tag, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és az Alkalmazotti Tanács által jelölt 1-1 tag (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság elnöke a rektor által delegált tag.

(2) A Bizottság működésével összefüggő szervezési feladatokat az Érdekképviseleti Iroda munkatársai közül megbízott titkár látja el. A titkár személyére tett javaslatot a rektor és a kancellár jóváhagyja.

(3) A Pénzügyi Igazgatóság gazdasági tanácsadással és pénzügyi nyilvántartásokkal, a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság a megkötendő szerződések elkészítésével támogatják a Lakásbizottság munkáját.

(4) A Bizottság a benyújtott kérelmeket a beadási határidőt követő 60 napon belül véleményezi és javaslatot készít a rektor számára.

(5) A Bizottság javaslatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Bizottság működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

(6) A Bizottság elnöke a javaslatot az ülést követően 10 napon belül felterjeszti döntésre a rektornak. A rektor döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

 

15. §

A Bizottság döntéséhez a munkavállalótól további dokumentumok, nyilatkozatok bemutatását, benyújtását kérheti.

 

16. §

A lakáscélú munkáltatói kölcsön visszafizetése és a munkaviszony megszűnése esetén történő eljárásrend

(1) A kölcsönszerződés megszűnik, amennyiben munkavállaló a lakáscélú munkáltatói kölcsönből származó összes tartozást igazoltan megfizette.

(2) A lakáscélú munkáltatói kölcsönből származó összes tartozás igazolt megfizetését követően az Egyetem igazolást ad ki munkavállaló részére a jelzálogjog törlése iránt.

(3) A munkavállaló halála esetén a lakáscélú munkáltatói kölcsönből fennmaradó hátralékot a munkavállalóval egy háztartásban élő közeli hozzátartozó fizeti.

(4) Közös megegyezés, munkáltatói, vagy munkavállalói felmondás esetén a még fennmaradó hátralék egy összegben esedékes. Amennyiben a fennmaradó összeg a jogviszony megszüntetésekor meghaladja a munkavállalót megillető bért, úgy a Bizottság döntése alapján a további részletfizetés lehetséges az eredeti feltételek mellett.

 

17. §

Hátralékkal rendelkező kölcsönszerződések kezelése

(1) A hitelintézet a munkavállaló részére egy alkalommal felszólítást küld, amelyről az Egyetemet is értesíti.

(2) Amennyiben a munkavállaló (ideértve azt is, akinek jogviszonya megszűnt) a hitelintézet felszólítását követően sem rendezi hátralékát, úgy a Jogi- és Igazgatási Főigazgatóság fizetési felszólítást küld, amelynek eredménytelen elteltét követően az Egyetem a szerződést jogosult felmondani és a fennálló tartozás tekintetében jogi eljárást kezdeményezni.

 

18. §

Nyilvántartás

A lakáscélú munkáltatói kölcsön pénzügyi nyilvántartását a hitelintézet vezeti, a szerződéseket a Pénzügyi Igazgatóság kezeli és tartja nyilván.

 

19. §

Adatkezelés

(1) A kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok megismerésére és kezelésére a Bizottság tagjai és a döntés-előkészítésben résztvevők jogosultak:

a) elutasított kérelem vagy a keret kimerüléséről szóló tájékoztatás esetén ezek időtartamáig,

b) elfogadott kérelem esetén az intézményi költségvetés dokumentumaira vonatkozó számviteli szabályokban meghatározott őrzési időtartamig.

 

20. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás hatálya a közzétételt követően benyújtott támogatási igénylésekre terjed ki.

(2) Jelen utasítás közzétételével a 2014. március 18. napján közzétett 1/2014/KORL számú rektori körlevél hatályát veszti.

(3) Az 1/2014/KORL alapján jelenleg is folyósított munkáltatói kölcsönök tekintetében a munkavállaló munkajogviszonyának megszűnése vagy hátralék esetén a jelen utasításban foglaltak alapján kell eljárni.

(4) 4Jelen utasítás 6.§ j) pont jc) alpontjában foglalt rendelkezés a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó.

 

Mellékletek:

  1. Munkavállalói kérelem
  2. Igazolás a Semmelweis Egyetemmel szembeni tartozásmentességről
  3. Hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéséhez és a törlesztőrészlet munkabérből történő levonásához
  4. Igazolás lakáscélú munkáltatói kölcsön megfizetéséről
  5. Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Budapest, 2022. október 13.

 

Dr. Merkely Béla                     Dr. Pavlik Lívia                                

        rektor                                       kancellár  


1 Megállapította az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás. Hatályos 2023.VIII.01-től

2 Módosította az E/9/2022. (XI.17.) számú rektori-kancellári utasítás. Hatályos 2022.XI.17-től

3 Módosította az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás. Hatályos 2023.VIII.01-től

4 Megállapította az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás. Hatályos 2023.VIII.01-től


E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben) aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás

E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben) rendjéről 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás 1. sz. melléklete

E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben) 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás 2. sz. melléklete

E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben) 3. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás 3. sz. melléklete

E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben) 4. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás 4. sz. melléklete

E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről (az E/9/2022. (XI.17.) számú és az E/6/2023. (VII.31.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel egységes szerkezetben)5. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás 5. sz. melléklete