Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

RKE/1/2020. (XII.28.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás
az egészségügyi szolgálati jogviszonyra áttéréshez szükséges előkészítő feladatok rendjéről

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) és az I.10. rész 3. § (4b) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva az I.10. rész 1. sz. mellékletének 3.3 pontjában felsorolt feladatellátás és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés érdekében a Semmelweis Egyetem rektora, kancellárja és a Klinikai Központ elnöke a következő utasítást adja ki:

1.§

Az utasítás hatálya

(1) Jelen utasítás személyi hatálya a Klinikai Központ szervezeti egységeire és az abban foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) Jelen utasítás célja az egészségügyi szolgálati jogviszonyra áttéréshez szükséges előkészítő feladatok rendjének meghatározása.

 

2.§

Az átsorolással érintett foglalkoztatottak körének meghatározása

(1) A Semmelweis Egyetem Klinikai Központjánál mint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti egészségügyi szolgáltatónál 2021. március 1-jét követően csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet végezni. Ez alól a közreműködői – ide nem értve a személyes közreműködői jogviszonyt – és önkéntes segítői jogviszony keretében történő egészségügyi tevékenység végzése jelent kivételt. Személyes közreműködő igénybevételét az országos kórház-főigazgató kizárólag ellátási érdekből engedélyezheti.

(2) Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatható

a) minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy (a továbbiakban: egészségügyi dolgozó),

aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy

ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban,

b) az első egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésének megszerzése érdekében jogviszonyban álló, az államilag támogatott, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 115. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzésben részt vevő szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész-, illetve szakpszichológus-jelölt (a továbbiakban: rezidens).

(3) Egészségügyi tevékenységnek minősül az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükséges egészségügyi szakképesítés vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete.

(4) Egészségügyi szolgáltatás az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában vagy – törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, – ideértve az ehhez kapcsolódó – a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is.

(5) Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság 2020. december 29-ig megküldi a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egysége vezetője részére a szervezeti egységben foglalkoztatott közalkalmazottak névsorát, amely alapján a szervezeti egység vezetője – az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá kerülő közalkalmazottak meghatározása céljából – felülvizsgálja a szervezeti egységben fennálló közalkalmazotti jogviszonyokat annak alapján, hogy a közalkalmazott a jelen utasítás 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségügyi dolgozónak minősül-e.

(6) A szervezeti egység vezetője a felülvizsgálat eredményét (oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak esetében a dékán jóváhagyásával) megküldi a Klinikai Központ elnöke részére. A Klinikai Központ elnöke egyetértése esetén a felülvizsgálat eredményét a rektorral egyezteti és a kancellár egyetértésének beszerzése után 2021. január 15-ig az eszj.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre megküldi.

 

3.§

Az átsorolás szempontjából az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő meghatározása

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § (3) bekezdése alapján az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni – egészségügyi tevékenység végzésére irányuló –

a) a szabadfoglalkozás keretében,

b) az egyéni egészségügyi vállalkozóként,

c) az egyéni cég tagjaként,

d) a társas vállalkozás tagjaként,

e) az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött időt.

(2) Az Eszjtv. 8. § (9) bekezdése értelmében – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 87/A. §-ában foglaltakon felül – egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az e törvény hatálya alá nem tartozó magyarországi vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál vagy külföldi szakirányú végzettséggel munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt.

(3) A Klinikai Központ szervezeti egységeiben foglalkoztatott, egészségügyi dolgozónak minősülő közalkalmazottak a besoroláshoz szükséges időtartam meghatározása céljából az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenységek időtartamára vonatkozó, a jelen utasítás melléklete szerinti nyilatkozatot és ezen jogviszonyban töltött időtartamot igazoló dokumentumokat 2021. január 31-ig megküldik az eszj.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

 

4.§

Együttműködési kötelezettség

(1) A Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységekben foglalkoztatott, egészségügyi dolgozónak minősülő közalkalmazottak esetében az eddigi közalkalmazotti jogviszony 2021. március 1-jétől – az erre irányuló munkaszerződés 2021. február 28-ig történő aláírása esetén – egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 4. Általános magatartási követelmények címében és különösen annak 6. § (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség alapján jelen utasításban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségek határidőben történő teljesítésére különös figyelmet kell fordítani.

 

5.§

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2020. december 28.

Dr. Merkely Béla             Dr. Pavlik Lívia               Dr. Szabó Attila 

             rektor                                 kancellár                  a Klinikai Központ elnöke


RKE/1/2020. (XII.28.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás az egészségügyi szolgálati jogviszonyra áttéréshez szükséges előkészítő feladatok rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/1/2020. (XII.28.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás