E/17/2020. (VIII. 14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

egyes igazgatási szolgáltatási és eljárási díjak megállapításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

1.§

Az utasítás célja

Az utasítás célja a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben (továbbiakban: Elismerési törvény) és a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II.12.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet) meghatározott igazgatási szolgáltatási és eljárási díjak megállapítási és kezelési módjának meghatározása.

2.§

Az utasítás hatálya

(1) Az utasítás tárgyi hatálya a jogszabály által nem konkretizált díjtételek meghatározása, valamint a fizetési kötelezettségek keletkezésének és a számlázás folyamatának szabályozása.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi, az utasítás tárgyi hatálya tekintetében feladatot ellátó szervezeti egységére és az Egyetem foglalkoztatottjaira.

 

3.§

Igazgatási szolgáltatási és eljárási díj fizetésének kötelezettsége

(1) Az Egyetem az Elismerési törvényben és a 12/2013. (II.12.) EMMI rendeletben meghatározott jogcímeken és mértékben igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a jelen utasítás melléklete szerinti jogcímeken és mértékben az Elismerési törvény 64. §-a szerinti költségtérítésként eljárási díjat számol fel.

(2) Az eljárási díjak jogcímének és mértékének folyamatos aktualizálásáért a Gazdasági Főigazgatóság felelős, elfogadására a rektor és a kancellár együttesen jogosult.

(3) Az Egyetem jelen utasítás tekintetében feladatot ellátó foglalkoztatottjai az utasításban meghatározott díjtételek összegéről, megfizetésének módjáról kötelesek tájékoztatni minden olyan személyt, aki vagy amely az Elismerési törvényben rögzített, az Egyetem felé fennálló igénye alapján jelen utasítás szerinti jogcímeken díj fizetésére köteles.

 

4.§

Igazgatási szolgáltatási és eljárási díj fizetésének megállapítása, számlázása

(1) Az eljárási díj alapját képező szolgáltatás nyújtásában érintett szervezeti egység vezetője jogosult arra, hogy az igénybe vehető szolgáltatások díját konkrét igény esetén jelen utasítás melléklete alapján megállapítsa és köteles gondoskodni arról, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás megkezdése előtt megfelelő tájékoztatást kapjon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás díjáról a számla kiállítását a szolgáltatás nyújtásában érintett szervezeti egység végzi a Semmelweis Egyetem Pénzkezelési Szabályzata szerint.

 

5.§

Az eljárási díj meghatározásának eljárásrendje

(1) Bármely szervezeti egység új eljárási díj megjelenítését vagy meglévő díj módosítását kezdeményezheti, melyhez a kezdeményező szervezeti egység vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének aláírásával ellátott egyszerűsített önköltségszámítási kalkulációt kell benyújtania a Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodás-felügyeleti Osztályára.

(2) A Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodás-felügyeleti Osztálya az ellenőrzésbe bevonja a rektort képviselő szervezeti egységet. Az új, illetve módosított eljárási díjat, annak ellenőrzését és helytállóságának megállapítását követően a Gazdasági Főigazgatóság terjeszti elő rektori és kancellári jóváhagyásra. A rektor és a kancellár együttesen írásban hagyják jóvá az eljárási díjak módosításá

(3) Az Oktatási Hálózatirányítási Igazgatóság a (2) bekezdés szerinti jóváhagyás alapján előkészíti az eljárási díjak mértékét meghatározó jelen utasítás mellékletének módosítását, valamint kezdeményezi a rektori – kancellári elfogadást és aláírást követően a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnál annak közzétételét.

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel azonnal hatályba lép, egyidejűleg hatályát veszíti a K/9/2019. (X.16.) számú kancellári határozat.

Budapest, 2020. augusztus 14.

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                        rektor                                                              kancellár általános helyettese

 


E/17/2020. (VIII. 14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS egyes igazgatási szolgáltatási és eljárási díjak megállapításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata és melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/17/2020. (VIII. 14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

E/17/2020. (VIII. 14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS egyes igazgatási szolgáltatási és eljárási díjak megállapításáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/17/2020. (VIII. 14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS MELLÉKLET 1. számú melléklete