Betűméret: A A A

Pályázati Felügyelőbizottság

A Pályázati Felügyelőbizottság összetétele, működési és döntéshozatali rendje (Pályázati Szabályzat alapján)

 • A Pályázati Felügyelőbizottság a pályázati szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek egyetemi szintű koordináló és döntési jogkörrel rendelkező testülete, amelynek feladata az összintézményi szakmai és gazdasági érdekek biztosítása.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek vagy meghatalmazottaik:
 1. rektor;
 2. kancellár;
 3. tudományos rektorhelyettes;
 4. innovációs igazgató.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság munkájában – meghívottként, szavazati jog nélkül – részt vehetnek a kari dékánok vagy meghatalmazottjaik, az Innovációs Igazgatóság kijelölt munkatársai, továbbá – eseti jelleggel meghívott – szakértők.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság hatáskörét együttesen, testületként, a bizottsági ülésen gyakorolja. A bizottság szükség szerint ülésezik. Az ülés összehívását az innovációs igazgató kezdeményezi írásban vagy elektronikus úton az ülés helyszínének és időpontjának közlésével legkésőbb az ülés tervezett időpontja előtti 5. munkanapon.
 • Az ülést a kancellár vagy – távollétében – az általa meghatalmazott személy vezeti. Az ülés akkor határozatképes, ha a kancellár – vagy az általa meghatalmazott személy – és még két, szavazati joggal rendelkező tag – vagy meghatalmazottja – jelen van.
 • A szavazati joggal rendelkező személyek általános vagy eseti, írásbeli meghatalmazást adhatnak a távollétükben helyettesítésüket ellátók számára. A meghatalmazásban rendelkezni kell arról, hogy a helyettesítés csak tanácskozásra vagy a szavazati jog gyakorlására is kiterjed. Az általános meghatalmazás annak keltezésétől visszavonásáig hatályos; az eseti jelleggel kiállított pedig egy adott bizottsági ülésre érvényes.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel – ezen belül a kancellár – illetve távollétében – az általa meghatalmazott személy jóváhagyó szavazatával hozza meg; szavazategyenlőség esetén a kancellár (meghatalmazottja) szavazata dönt. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, ami tartalmazza – különösen – az ülésen született döntéseket.
 • A pályázati beadási határidők sürgőssége miatt a Pályázati Felügyelőbizottság tagjai elektronikus úton is felkérhetők döntéshozatalra, a bizottsági ülés összehívása nélkül. A döntéshozatalra az (5)-(7) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. Az elektronikus döntéshozatalt bármelyik bizottsági tag kezdeményezheti; a kezdeményezés elfogadásáról a kancellár dönt. Elektronikus döntéshozatal esetében az Innovációs Igazgatóság előterjesztést készít a beérkezett pályázati igényekről, a bizottsági tagok rendelkezésére bocsátja a döntéshozatalhoz szükséges információkat, s összeállítja a határozati javaslatokat a választható döntési változatok teljes körű és egyértelmű megadásával. A döntéshozatal érvényességét és eredményét a kancellár állapítja meg.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság különösen a következő kérdésekben hoz döntést:
 1. korlátozott számú, beadható pályázat esetén – prioritási sorrend felállítása, döntés az induló szervezeti egységekről;
 2. önrész esetében döntés a részvételről, továbbá az önrész biztosításához szükséges forrás meghatározása;
 3. utófinanszírozás esetén a pályázaton való részvétel vállalása;
 4. 20%-nál kisebb mértékű rezsiköltség elszámolhatósága esetén a pályázaton való indulás jóváhagyása. A bizottság ülései között – sürgős esetben – a kancellár engedélyezheti a 20%-nál kisebb rezsiköltség tervezését, elvonását;
 5. a 20%-os központi elvonás alóli mentesítés (pl. infrastruktúrafejlesztés, épület-felújítás, építés, eszközbeszerzés – ilyen esetekben a működtetés költségeinek biztosítása a fenntartási időszakban; vagy alacsony költségvetésű szervezeti egységek esetén, ha a pályázati források az egység költségvetésének több mint 50%-át teszik ki);
 6. a fenntartási időszakban vállalt szakmai, pénzügyi stb. kötelezettségek biztosítása;
 7. a részvétel formája (pl. konzorciumvezető, konzorciumi tag, alvállalkozó);
 8. a Pályázati Alap felhasználása;
 9. az egyetem számára stratégiai fontosságú projektek;
 10. a projektmenedzsment tagjainak kijelölése;
 11. szabálytalanság, az eljárásrend megsértése, kötelezettségszegés esetén az esetleges szankciók elrendelése, alkalmazása.
 • Nem kell a Pályázati Felügyelőbizottság számára benyújtani a következő pályaműveket, amennyiben együttesen teljesülnek a következő feltételek:
 1. az összköltségvetés 50 M Ft alatti;
 2. a támogatási intenzitás 100 %-os;
 3. előfinanszírozott;
 4. minimum 20% általános költség (rezsi) elszámolható;
 5. korlátlan számban beadható.
 • Ugyancsak nincs szükség a pályamű benyújtására a Pályázati Felügyelőbizottság számára az infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatok esetében – ha nincs a működtetésre (karbantartás, javítás, tisztítás, biztonsági felülvizsgálat, hitelesítés, kalibrálás, fogyó-, kopó-, egyszer használatos eszközök pótlása stb.) fenntartási kötelezettség.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság döntéséről szóló, a kancellár által jóváhagyott határozatot az Innovációs Igazgatóság 3 munkanapon belül eljuttatja az érintett pályázók számára.
 • A Pályázati Felügyelőbizottság titkársági feladatait az Innovációs Igazgatóság látja el. A titkársági feladatok közé tartozik
 1. a bizottsági ülések és az elektronikus döntéshozatal előkészítése, napirend összeállítása;
 2. előterjesztés készítése a benyújtott pályázati igények alapján;
 3. jegyzőkönyv-vezetés, a határozati javaslatok összeállítása, a bizottsági üléseken és az elektronikus döntéshozatal során született határozatok továbbítása az érintettek számára;
 4. a teljes bizottsági dokumentáció nyilvántartása, őrzése és archiválása;
 5. egyéb adminisztrációs teendők ellátása.

Amennyiben pályázati szándékát szeretné jelezni a Pályázati Felügyelőbizottságnak kérjük, hogy a következő kérelmet kitöltve juttassa el Igazgatóságunkra:

PFB_palyazati_kerelem_minta 2019

PFB_utofinanszirozasi_nyilatkozat minta 2019

PFB_fenntartasi_nyilatkozat minta 2019

PFB_onreszvallalasi_nyilatkozat minta 2019