Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

FELHÍVÁS

demonstrátori megbízások elnyerésére

2021/2022 tanév

A demonstrátori megbízás szabályairól a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik.

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2021/04/SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_Teritesi_es_Juttatasi_Szabalyzat_hatalyos_2021_04_15-tol.pdf

Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő azon legalább II. évfolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a választott szakterületre.

A demonstrátori megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A megbízás határozott időre , a tanév kezdetétől számított legfeljebb 10 hónapra adható, melyet a dékán köt meg a nyertes pályázóval.

Minden pályázó kizárólag egy demonstrátori helyre pályázhat.

A pályázatok rangsorolása során figyelembe vehető szempontok különösen:

 • a pályázó által a tanszéki kurzusok(ok)on nyújtott teljesítménye;
 • a Tudományos Diákkör szakmai és/vagy szervező tevékenységben való részvétel;
 • egyéb szakmai versenyen elért teljesítmény;
 • nyelvismeret;
 • közreműködés kari, oktatási-kutatási szervezeti egység rendezvényének megszervezésében;
 • egyéb részvétel oktatói vagy kutatói tevékenységben;
 • az oktatási-kutatási szervezeti egységek által meghatározott egyéb szakmai követelmények.

A pályázati anyagot a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig (2021. július 9.) lehet benyújtani a pályázatot kiíró oktatási-kutatási szervezeti egységhez. (Formanyomtatvány a felhívás végén található)

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgató önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig (2021. szeptember 3.) dönt, mely döntésről egyidejűleg értesíti a hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységeket.

A demonstrátor demonstrátori ösztöndíjban részesíthető. A hallgató – dékáni engedéllyel – demonstrátori ösztöndíj folyósítása nélkül is bevonható a tanszéki/intézeti munkába az érintett oktatási-kutatási szervezet javaslata alapján.

Az ösztöndíjat havonta, a feladat elvégzésének az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője általi igazolást követően (teljesítésigazolás) a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor. (Formanyomtatvány a felhívás végén található)

A demonstrátori megbízásban részesülők számát a Kar dékánja évente határozza meg, mely nem haladhatja meg a Kar hallgatói létszámának 5%-át.

A demonstrátor konkrét feladatait, feladatellátási idejét, beosztását a szabályzat keretein belül az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője állapítja meg.

A demonstrátor feladatai különösen az alábbiak lehetnek:

 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett részvétel az intézet (tanszék) oktató-nevelő, tudományos munkájában;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellet intézeti/tanszéki projektekben való részvétel;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett adminisztratív ügyek intézése (mely nem érintheti a konkrét vizsgáztatási és egyéb beszámoltatási tevékenységben való részvételt, illetve a NEPTUN-rendszer használatát);
 • oktató, illetve vezető felügyelte mellett írásbeli vizsgákon való felügyelet;
 • érdemi közreműködés az oktatási-kutatási szervezeti egység és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • oktató, ill. vezető felügyelete mellett közreműködik az oktató- és kutatómunkában, hogy abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzen;
 • a demonstrátor kivételes esetben, kizárólag a szakmai felügyeletét ellátó oktató erre irányuló utasítása és ellenőrzése alapján láthat el oktatásszervezési feladatokat;
 • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak.

A demonstrátori feladatellátási idő a havi 50 órát nem haladhatja meg.

A demonstrátor a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig (2022. május 13.) részletes beszámolót készít tevékenységéről az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének. Az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője az elfogadott beszámolót megküldi az adott Kar Dékáni Hivatala részére.

A demonstrátori megbízás a megbízásban meghatározott idő leteltével automatikusan megszűnik.

A megbízást a demonstrátor bármikor, indoklás nélkül visszaadhatja.

Ha a demonstrátor tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetve elhanyagolja, ha hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, megbízását az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében a dékán azonnal visszavonhatja.

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások:

Demonstrátori ösztöndíjpályázat (hallgatók) formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány