Betűméret: A A A

Tájékoztató az alkalmassági vizsgáról

ALKALMASSÁGI VIZSGA

•  A felvételi eljárás szabályozási háttere:

– A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (alapszabályok, fogalmak)

– A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

– Felvételi tájékoztató a www. felvi. Hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018K

A Tájékoztató nem jogforrás! 

Jelentőségét az információk rendszerezése adja. 

– Segédanyagok (bemutató film, Educatio kiállításra (2018. január 18-20.) készült kiadvány)

Fogalma:

            „A felsőoktatási intézmény által meghatározott ellenőrzési forma,          amely a választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket   vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési)      szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető     képességekkel”

Elemei:

Ének-zenei alkalmassági vizsga
Beszédalkalmassági vizsga
Fizikai alkalmassági vizsga
Egészségi alkalmassági vizsgálat

1. Ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja:

• Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

• a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,

• szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,

• a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

2. Beszédalkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

• 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.

• A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.

Az elbírálás szempontjai:

• Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).

• A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).

• A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.

• A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

• hangképzési rendellenességek,

• ritmuszavarok,

• a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. Fizikai alkalmassági vizsga

Követelmények:

• egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,

• néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,

• célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,

• labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,

• labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,

• felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),

• mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

• a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint

• a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

4. Egészségi alkalmassági vizsgálat

1. háziorvos által kitöltött és lepecsételt,

2. a jelentkező által aláírt egészségügyi állapotról szóló nyilatkozat szükséges, Letölthető az alább linkről:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/kervenytar_18/egeszsegugyi_nyilatkozat_18A.pdf

• Nem vehet részt az alkalmassági vizsgán az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgára a hiánytalanul kitöltött egészségügyi alkalmassági lapot nem viszi magával!

• Ebben az esetben az alkalmassági vizsga eredménye „nem alkalmas”.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

• hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,

• a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,

• mindennemű szívbillentyűhiba,

• a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

• a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,

• a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás olyan fokú korlátozottsága, amely zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,

• színtévesztés,

• súlyos mentális, pszichés zavarok.

Kizáró okok:

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar.

Előalkalmassági vizsga

Célja: hogy a jelentkezés benyújtása előtt lehetőséget adjon az alkalmasság mérésére, megállapítására.

• szolgáltatásjellegű,

• vizsgadíj-köteles, 4000 Ft,

• intézménynek kell befizetni

Letehető bármely (pl. a lakóhelyhez legközelebb eső) felsőoktatási intézményben, amely ilyen vizsgát hirdet.

Az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát elegendő azt egy helyen (egy alkalommal) letenni.

• Jelentkezés: 2018. január 25-ig

balogh.istvan_laszlone@semmelweis-univ.hu

• Időpontja: 2018. január 27. (szombat) 8.00-12.00 óráig.

A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie.

• Helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

• Térítési díja: 4.000 Ft,

számlaszám:10032000-00282819-00000000

Az átutalásról a bizonylatot az előalkalmassági vizsga előtt kell bemutatni.

Az a vizsgázó, aki sikeresen tette le az előalkalmassági vizsgát, nem kell alkalmassági vizsgát tennie.

 

Alkalmassági vizsga

• Időpontja: 2018. május 26. (szombat) 8.00-12.00 óráig.

A vizsgázónak legkésőbb 11.00 óráig a vizsga helyszínére kell érkeznie.

• Helye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

• Térítési díja: 4.000 Ft,

számlaszám:10032000-00282819-00000000

Az átutalásról a bizonylatot az alkalmassági vizsga előtt kell bemutatni.

Az a vizsgázó, aki sikeresen tette le az előalkalmassági vizsgát, nem kell alkalmassági vizsgát tennie.

• Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják.

• A behívó intézmény: a lakóhelyhez legközelebb eső intézmény.

• Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el az alábbi eset kivételével:

Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.

• Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel értékelhető.

Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!