R/1/2024. (I.08.) számú rektori utasítás

Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §

(1) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A hallgató a szemesztert megelőzően Tájékoztatót kap Neptun üzenet formájában az aktuális felmentési időszakról, melyet a Testnevelési és Sportközpont honlapján is megtekinthet. A hallgató a tájékoztatóban szereplő felmentési időszakban nyújthatja be a Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló igényét az adott félév regisztrációs időszakát megelőzően várhatóan egy hónappal kezdődően a hallgatói Neptun (HWEB) kérelmek menüpontjában. A hallgató által benyújtott igény elbírálásának halasztó hatálya van, amelyet a Tanulmányi Osztály a beiratkozás/bejelentkezés során köteles figyelembe venni.

(2) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A hallgató számára, STEFI rendszer küld értesítést az elfogadott dokumentumokról, amely értesítést követően biztosított az orvosszakértői konzultációra történő regisztráció lehetősége.

(3) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A kiválasztott időpontban az orvosszakértői tanácskozás előtt 15 perccel a hallgató köteles megjelenni a regisztráció szerinti helyszínen. A konzultáció során az előzetesen feltöltött orvosi dokumentumok eredeti példányát be kell mutatni. A konzultáció kiválasztott időpontjához képest a hallgató 5 percen túli késedelmes megjelenése esetén a konzultáció nem valósul meg, a kérelmet a STEFI rendszer automatikusan elutasítja.

(4) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(6) Amennyiben a szakértő orvos döntése alapján további igazoló dokumentum bemutatása, illetve további szakorvosi vizsgálat elvégzése indokolt, a hallgatónak kötelező a regisztrációt és a konzultációt megismételnie, amelyet megelőzően a hallgató köteles további dokumentumok, illetve a szakorvosi vizsgálatok eredményeinek beszerzésére. Amennyiben ezen dokumentumok a hallgató rendelkezésére állnak, csak akkor vehet részt a hallgató a következő szemeszterben elbírálásban. A szükséges szakorvosi vizsgálatok megszervezéséről és finanszírozásáról a hallgatónak saját hatáskörében kell gondoskodnia. Az előírt szakorvosi vizsgálatokon való részvétel kötelező.

(5) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(7) A hallgatói igény automatikusan elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

a) a (3) bekezdésben előírt nyelvektől eltérő nyelvű, illetve szakértői megítélésre más okból alkalmatlan dokumentumokat tölt fel,

b) az (5) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenik meg személyesen az orvosszakértői konzultáción a kiválasztott időpontban.

(6) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(8) Az orvosszakértői konzultációt követően a szakértő orvos a hallgató aktuális egészségügyi állapota alapján javaslatot tesz a hallgató által benyújtott igénylés vonatkozásában, mely az alábbiak egyike lehet:

a) alkalmas;

b) nem alkalmas;

c) részlegesen alkalmas (más alternatív mozgás könnyített testnevelés, gyógytorna, úszás)

a Testnevelés tantárgy teljesítésére.

(7) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(11) A Neptun rendszerben rögzített határozatban foglaltak alapján a hallgató köteles a regisztrációs időszakon belül a besorolásának megfelelő kurzust felvenni az alábbiak szerint:

a) „részlegesen alkalmas – “könnyített testnevelés” kurzust,

b) „részlegesen alkalmas – gyógytorna” kurzust,

c) „részlegesen alkalmas – úszás” kurzust

d) „alkalmas” minősítés esetén a Testnevelés tárgy valamelyik kurzusát,

e) nem alkalmas minősítés esetén Egészségügyi felmentett kurzust.

(8) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(12) A Tanulmányi Osztály rögzíti a tárgyfelelős rendelkezését a szakértői vélemény elfogadásáról az alábbiak szerint: „nem alkalmas” egészségügyi állapot esetén, a félévben felvett Testnevelés tantárgy értékelésénél a megjegyzés rovatban rögzíti a felmentés tényét. Az orvosszakértő által indokoltnak nyilvánított egyedi esetekben a hallgató minden releváns félévében a „nem alkalmas” egészségügyi állapot esetén, a féléven felvett tantárgy értékelésénél, a megjegyzés rovatban rögzíti a felmentés tényét.

(9) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. § (13) – (16) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(13) A hallgatók számára a jelenléti testnevelés kurzusokon való megjelenés kötelező, a tárgy teljesítéséhez a tantárgyi adatlapon meghatározott szabályok érvényesek.

(14) Testnevelés aláírás megszerzésének feltétele, hogy a Testnevelési és Sportközpont által meghirdetett “könnyített testnevelés” kurzus keretében a hallgató a szemeszter során minimum 10 alkalmat (legalább 10 héten keresztül) teljesítsen.

(15) Testnevelés aláírás megszerzésének feltétele, hogy a Testnevelési és Sportközpont által meghirdetett “gyógytorna” kurzus keretében, a hallgató a szemeszter során minimum 10 alkalmat (legalább 10 héten keresztül) teljesítsen, vagy a hallgató hivatásos gyógytornász által kiállított, pecséttel ellátott, személyes jelenlétet igazoló magyar vagy angol nyelvű dokumentumot nyújtson be.

(16) Testnevelés aláírás megszerzésének feltétele, hogy a Testnevelési és Sportközpont által meghirdetett “úszás” kurzus keretében,  a hallgató a szemeszter során minimum 10 alkalmat (legalább 10 héten keresztül) teljesítsen kizárólag a Neptun megjegyzésben megnevezett uszodában.

(10) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 3. §-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki:

(17) A tárgyfelelős a félév végén az egyes kurzusok értékelésénél rögzíti a tárgy teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét.”

2. §

(1) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A hallgató a Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli Sportolói felmentésre irányuló igényét tájékoztatóban szereplő felmentési időszakban nyújthatja be a hallgató az adott félév regisztrációs időszakát legalább egy hónappal megelőzően a hallgatói Neptun (HWEB) kérelmek menüpontjában. A hallgató által benyújtott igény elbírálásának halasztó hatálya van, amelyet a Tanulmányi Osztály a beiratkozás/bejelentkezés során köteles figyelembe venni.

(2) Az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Testnevelési és Sportközpont rögzíti a tárgyfelelős rendelkezését a sportolói igazolás elfogadásáról az alábbiak szerint:

a) „elfogadva” minősítés esetén a hallgató a regisztrációs időszakban köteles a “Sportági felmentett” kurzust felvenni. A tárgyfelelős rögzíti a féléven felvett tantárgy értékelésénél a megjegyzés rovatban a felmentés tényét.

b) „elutasítva” minősítés esetén hallgató köteles a meghirdetett Testnevelés tárgy kurzusát felvenni.”

3. §

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót jelen utasítás és az R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás – amelyet korábban az R/3/2022. (XII.21.) számú rektori utasítás módosított – egységes szerkezetben történő közzétételére.

(2) Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg hatályba lép és az egységes szerkezetű utasítás közzétételével egyidejűleg hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2024. január 08.

 

Dr. Merkely Béla

Rektor


R/1/2024. (I.08.) számú rektori utasítás Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/1/2024. (I.08.) számú rektori utasítás