RKE/8/2023. (VII.18.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló

RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról

 

 

A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) II.1. rész 3. § (1) bekezdése alapján, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról az alábbi utasítást adjuk ki.

 

1. §

(1) Az Utasítás 3. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) A munkáltatói jogkör gyakorlása során felmerülő összeférhetetlenség szabályozását a Felelős szervezetirányítási szabályzat tartalmazza.”

(2) Az Utasítás 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Helyettesítésre a magasabb vezető, vezető távolléte esetén a helyettesített magasabb vezető, vezető által a távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazás alapján kerülhet sor. A helyettesített magasabb vezető, vezető akadályoztatása esetén a meghatalmazást a helyettesített magasabb vezető, vezető közvetlen munkairányítója adja ki. Nem minősül az átruházott munkáltatói jogkör továbbadásának a helyettesítésre vonatkozó írásbeli meghatalmazás kiadása.”

(3) Az Utasítás 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § [Rektori irányítás]

A rektor saját hatáskörében, illetve az alábbi magasabb vezetők és vezetők a rektor által átruházott hatáskörben1 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

  

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a rektor által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

rektorhelyettes

rektor

rektor

 

2.

Klinikai Központ elnöke

rektor

rektor

 

3.

dékán

rektor

rektor

 

4.

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

rektor

rektor

 

5.

Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettese

rektor

rektor

 

6.

Rektori Kabinetiroda alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a kabinetvezetőt és a kabinetvezető-helyettest is)

rektor

rektor

 

7.

Rektori Titkárság titkárságvezetője, a rektor személyi titkára, a rektori gépjárművezető

rektor

rektor

 

8.

Alumni Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

9.

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

rektor

rektor

 

10.

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

rektor

rektor

 

11.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

12.

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

rektor

rektor

 

13.

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója2

rektor

rektor

 

14.

kiemelt kutatási projekt szakmai vezetője

rektor

rektor

 

15.

Kollégiumok Igazgatósága igazgatója

rektor

rektor

 

16.

Központi Könyvtár igazgatója

rektor

rektor

 

17.

Központi Levéltár igazgatója

rektor

rektor

A rektor a jogkörét a kancellárral együttműködésben gyakorolja.

18.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

rektor

rektor

 

19.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

rektor

rektor

 

20.

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

rektor

rektor

 

21.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

22.

Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

23.

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

rektor

rektor

 

24.

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda titkára

rektor

rektor

 

25.

Pályázati Menedzsment Központ igazgatója

rektor

rektor

 

26.

Richter Tanszék tanszékvezetője

rektor

rektor

 

27.

Stratégiai és Fejlesztési Kabinet operatív igazgatója

rektor

rektor

 

28.

szakképző intézmény intézményvezetője

rektor

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

 

29.

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

30.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

31.

Szaknyelvi Intézet igazgatója

rektor

rektor

 

32.

szenátusi főtitkár

rektor

rektor

 

33.

Tanárképző Központ igazgatója

rektor

rektor

 

34.

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

rektor

rektor

 

35.

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

rektor

rektor

 

Az oktatási rektorhelyettes által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

36.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ igazgatója

oktatási rektorhelyettes

oktatási rektorhelyettes

 

37.

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda foglalkoztatottja (ide nem értve a titkárt)

oktatási rektorhelyettes

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság
 Koordinációs Iroda titkára

 

A tudományos és innovációs rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

38.

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ igazgatója

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

 

39.

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ igazgatója

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ igazgatója

 

40.

Pályázati Menedzsment Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

 

41.

Szellemitulajdon-kezelési ügyviteli Csoport foglalkoztatottja

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

 

A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

42.

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda foglalkoztatottja (ideértve az irodavezetőt és a minőségbiztosítási osztályvezetőt)

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

 

A nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

43.

Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja gazdasági feladatokat nem végző foglalkoztatottja (ide nem értve a központ vezetőjét)

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

 

A dékán által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

44.

dékánhelyettes

dékán

dékán

 

45.

kizárólag oktatási-kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője

dékán

dékán

 

46.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet is folytató szervezeti egység

vezetője

(klinikaigazgató, intézetigazgató)3

az oktatási, tudományos kutatási tevékenységhez kapcsolódóan

dékán

dékán

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a jogkörét a Klinikai Központ elnökének egyetértésével gyakorolja.

47.

Dékáni Hivatal foglalkoztatottja (ideértve a hivatalvezetőt)

dékán

dékán

 

48.

egyetemi tanár

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
igazgatója/

tanszékvezetője4,

ETK/PAK esetében a dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, és a 2. § (3) bekezdés b), e)5, g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 54. sorban foglaltak az irányadók.

49.

főiskolai tanár

dékán

dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Az ETK esetében a 54. sorban foglaltak az irányadók.

50.

egyetemi docens,

főiskolai docens

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/

tanszékvezetője6,

ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, és a 2. § (3) bekezdés b), e)7, g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 54. sorban foglaltak az irányadók.

51.

kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/

tanszékvezetője8,

ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, és a 2. § (3) bekezdés b), e)9, g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

 

Az ETK esetében a 54. sorban foglaltak az irányadók.

52.

FOK-on az Oktatási Centrum Igazgatóságának foglalkoztatottja (ideértve az igazgatót és ide nem értve a gazdasági vezetőt)

dékán

dékán

 

53.

FOK-on a Szak- és Továbbképzési Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a titkárságvezetőt)

dékán

dékán

 

54.

ETK-n valamennyi foglalkoztatott (ideértve a vezetőket is)

dékán

dékán, tanszékvezető

A tanszékvezető a 2. § (3) bekezdés b) és e) pontja tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

55.

PAK-on tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

dékán

dékán

 

56.

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

dékán

dékán

 

57.

PAK-on a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda foglalkoztatottja (ideértve az osztályvezetőt is)

dékán

dékán

 

58.

Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

dékán

dékán

 

59.

PAK-on a Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

dékán

dékán

 

Kari irányítás alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

60.

intézetigazgató helyettese/tanszékvezető-helyettes

intézetigazgató/ tanszékvezető, ETK-n és PAK-on a dékán

intézetigazgató/ tanszékvezető, ETK-n és PAK-on a dékán

 

61.

ÁOK-n, FOK-on, GYTK-n és EKK-n tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető10

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető11

Klinika alá tartozó tanszék tanszékvezetője az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, és a 2. § (3) bekezdés b), e)12, g), i) és j) pontjaiban foglaltak szerint gyakorol munkáltatói jogokat.

62.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének
intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív

Pedagógiai Központ igazgatója

A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkört a PAK dékánja gyakorolja. 

63.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ Központi Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

 

64.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének foglalkoztatottja (ideértve az intézményegység-vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

 

65.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
konduktor-osztályvezetője

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

A munkaviszony létesítése és módosítása, valamint a vezetői megbízás és visszavonása tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges.

66.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor végzettségű foglalkoztatottja (ide nem értve az osztályvezetőt)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

 

Rektori irányítás alá tartozó központi szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

67.

Alumni igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Alumni Igazgatóság igazgatója

Alumni Igazgatóság
igazgatója

 

68.

Családbarát Egyetem Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

 

69.

Doktori Hivatal foglalkoztatottja (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Doktori Hivatal vezetője

Doktori Hivatal vezetője

 

70.

Doktori Hivatal vezetője

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Egyetemi Doktori Tanács
elnöke

 

71.

Egészségfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve a vezetőt)

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

 

72.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

 

73.

Epidemiológiai és Surveillance Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

 

74.

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)13

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságának igazgatója

 

75.

Kollégiumok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

 

76.

Központi Könyvtár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Könyvtár igazgatója

Központi Könyvtár
igazgatója

 

77.

Központi Levéltár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Levéltár igazgatója

Központi Levéltár
igazgatója

 

78.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

 

79.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság foglalkoztatottja, ideértve a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatóját
 (ide nem értve a főigazgatót és a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottját)

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
főigazgatója

 

80.

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

 

81.

Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatottja (ide nem értve az intézményvezetőt)

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

 

82.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

 

83.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az osztályvezetőt)

Oktatásfejlesztési,
-módszertani és
-szervezési Központ igazgatója

Oktatásfejlesztési,

-módszertani és

-szervezési Központ igazgatója

 

84.

Oktatásigazgatási Hivatal és az alá tartozó szervezeti egységek vezetői és foglalkoztatottjai (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

 

85.

Rektori Titkárság, Rektorhelyettesi Titkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a Rektori Titkárság titkárságvezetőjét, a rektor személyi titkárát és a rektori gépjárművezetőt)

Rektori Kabinet kabinetvezetője

Rektori Kabinet
kabinetvezetője

A Rektorhelyettesi Titkárság azon foglalkoztatottja felett, akinek feladata az adott rektorhelyettes munkájával összefüggő feladatok ellátása, az érintett rektorhelyettes gyakorolja a 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkört

86.

Richter Tanszék foglalkoztatottja (ide nem értve a tanszékvezetőt)

tanszékvezető

tanszékvezető

 

87.

Stratégiai és Fejlesztési Kabinet foglalkoztatottja (ide nem értve az operatív igazgatót)

operatív igazgató

operatív igazgató

 

88.

szakképző intézmény oktatója (ide nem értve az intézményvezetőt)

intézményvezető

intézményvezető

 

89.

szakképző intézmény oktatást támogató feladatot ellátó foglalkoztatottja, ideértve az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatottat is

intézményvezető

intézményvezető

Az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében a teljesítményértékelés tekintetében az informatikai főigazgató véleményezési jogot gyakorol. 

90.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót, valamint a 82. sorban foglaltakat)

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében a teljesítményértékelés tekintetében az informatikai főigazgató véleményezési jogot gyakorol. 

91.

Szakképző Intézmények Igazgatósága, valamint az alá tartozó a szakképző intézmény részére a 3. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt feladatkört ellátó foglalkoztatott (ide nem értve a 80., 81. sor alá tartozó foglalkoztatottat)

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője14

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője15, azzal, hogy a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogokat az intézményvezetővel közösen gyakorolja

A 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkör közös gyakorlása tekintetében vita esetén a Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője dönt.

92.

Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont foglalkoztatottja

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Azzal a kitétellel, hogy a foglalkoztatott a vizsgáztatással kapcsolatban szakmai tekintetben nem utasítható.

93.

Szak- és Továbbképzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

94.

Szaknyelvi Intézet foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az igazgatóhelyettest)

Szaknyelvi Intézet igazgatója

Szaknyelvi Intézet
igazgatója

 

95.

Szenátusi Főtitkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a főtitkárt)

Szenátusi főtitkár

Szenátusi főtitkár

 

96.

TDK Tanács foglalkoztatottja

(ide nem értve az elnököt)

TDK Tanács elnöke

TDK Tanács elnöke

 

97.

Testnevelési és Sportközpont foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

 

98.

Transzlációs Medicina Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

 

Transzlációs Medicina Központ igazgatója”

 

 

(4) Az Utasítás 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § [Klinikai Központ elnöki irányítás]

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. § (5) bekezdés c) pontja alapján a Klinikai Központ elnöke saját hatáskörében, illetve a további vezetők az elnök által átruházott hatáskörben16 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

 

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a Klinikai Központ elnöke által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Klinikai Központ Elnökének
Hivatala hivatalvezetője17

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

2.

Klinikai Központ elnökhelyettese ezen feladatköre tekintetében

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

3.

orvosszakmai főigazgató

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

4.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője

(klinikaigazgató, intézetigazgató18, )

az egészségügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a Klinikai Központ elnökének egyetértésével dönt.

5.

kizárólag egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője (igazgató)

Klinikai Központ elnöke

Klinikai Központ elnöke

 

6.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
orvosainak és egészségügyi szakdolgozóinak osztályvezetője

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatójának egyetértése szükséges.

7.

klinikai tömb orvos-főigazgatója

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A megbízáshoz a rektor egyetértése szükséges.

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

8.

Klinikai Központ Elnökének

Hivatalában foglalkoztatott munkavállaló (ide nem értve a hivatalvezetőt)19

hivatalvezető

hivatalvezető

 

9.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság igazgatója20

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai
főigazgató

 

10.

Orvosszakmai Főigazgatóság igazgatóságnál
alacsonyabb szintű szervezeti
egységének vezetője (ide nem értve a Finanszírozási Osztály osztályvezetőjét)21

orvosszakmai
főigazgató

igazgató

 

11.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve a finanszírozási és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatottat, illetve az igazgatót és az igazgatóságnál alacsonyabb szintű egység vezetőjét)22

 

igazgató

 

igazgató

 

12.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
Finanszírozási Osztályának osztályvezetője

gazdasági
főigazgató23

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
igazgatója

 

13.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
finanszírozással és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott munkavállalója (ide nem értve az osztályvezetőt)

gazdasági
főigazgató24

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság

igazgatója

 

14.

klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló
 beosztásban foglalkoztatott munkavállaló

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai főigazgató /

klinika/intézet igazgatója

A 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkör tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges az ápolási igazgató és a klinika/intézet igazgatója véleményezési joga mellett.

 

A klinika/intézet igazgatója a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkáltatói jogot.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

15.

intézet/klinika25 igazgatójának helyettese

intézet/klinika

igazgatója26

intézet/klinika

igazgatója27

 

16.

intézeti/klinikai szakorvos,
klinikai/intézeti főorvos, gyógyszerész,
klinikai/intézeti szakgyógyszerész,
klinikai/intézeti főgyógyszerész, továbbá az SZMSZ II. 1. rész 7. § (2) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott munkavállaló

intézet/klinika
igazgatója28

intézet/klinika
igazgatója29

 

17.

klinikai/intézeti orvos,

klinikai/intézeti gyógyszerész

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

klinika/intézet igazgatója30

 

18.

rezidens

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rezidens szakképzési tervében meghatározottak
 szerint az elsődleges képzőhelyi szervezeti egység (klinika, intézet, tanszék) vezetője

 

19.

központi gyakornok

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

20.

egészségügyi szakdolgozó, ideértve a klinikavezető főnővér-helyettest és a részlegvezető/telephelyvezető főnővért (ide nem értve a klinikavezető főnővért, klinikavezető főápolót, intézetvezető asszisztenst, intézetvezető ápolót)

intézet/klinika
igazgatója31

intézet/klinika
igazgatója /

klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló

A 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontja tekintetében a másodlagos munkáltatói jogkört a klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló gyakorolja.

21.

Orvosi Képalkotó Klinika, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, valamint a Gyermekgyógyászati Klinika foglalkoztatottja (ide nem értve a klinikaigazgatót és a 14., ill. 19. sor szerinti foglalkoztatottat)

klinikaigazgató

klinikaigazgató

Az Orvosi Képalkotó Klinikán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán, valamint a Gyermekgyógyászati Klinikán a tanszék oktatói és kutatói tekintetében
 az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában lásd a 6. § 48., 50., 51., 61. sor

22.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos végzettségű foglalkoztatottja és egészségügyi szakdolgozója (ide nem értve az orvos-osztályvezetőt és ide nem értve a 16., ill. 19. sort)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője”

 

 

2. §

 A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                              a Klinikai Központ elnöke


1 Ha a rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a rektortól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

2 Hatályos 2023. szeptember 1-jétől.

3 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

4 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

5 A 2. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt jogköröket a Klinikai Központ elnöke által átruházott hatáskörben.

6 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

7 A 2. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt jogköröket a Klinikai Központ elnöke által átruházott hatáskörben.

8 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

9 A 2. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt jogköröket a Klinikai Központ elnöke által átruházott hatáskörben.

10 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója

11 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika és a Gyermekgyógyászati Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

12 A 2. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt jogköröket a Klinikai Központ elnöke által átruházott hatáskörben.

13 Hatályos 2023. szeptember 1-jétől.

14 a kancellár által átruházott hatáskörben

15 a kancellár által átruházott hatáskörben

16 Ha a Klinikai Központ elnökének irányítása alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a Klinikai Központ elnökétől származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

17 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

18 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

19 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

20 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

21 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

22 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

23 a kancellár által átruházott hatáskörben

24 a kancellár által átruházott hatáskörben

25 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék tanszékvezető-helyettesét.

26 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

27 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

28 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

29 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

30 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

31 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.


RKE/8/2023. (VII.18.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/8/2023. (VII.18.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás