E/4/2023. (V.08.) számú rektori – kancellári utasítás

a pályázati menedzsmentet, továbbá az egyetemi szellemi tulajdon kezelését és hasznosítását érintő feladatokkal kapcsolatos egyes szervezési intézkedésekről

 

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörben, továbbá figyelemmel az SZMSZ I.1. rész 29.§ (4) bekezdés d) pontjában és a 47.§ (2) bekezdésében és a 81.§ (16) bekezdésében meghatározott jogkörre, a következő utasítást adjuk ki:

 

Preambulum

 

Az egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztésének felgyorsítása, a közfeladat finanszírozási szerződésben foglalt indikátorok teljesítése, valamint a rangsorokban történő előrelépés érdekében a pályázati bevételek- és ráfordítások- hatékonyságának javítása, az Egyetem innovációs potenciáljának maximalizálása, továbbá a szellemi alkotások üzleti célú hasznosításának kiterjesztése az Egyetem kiemelt stratégiai célját jelentik. Ennek a célnak a hatékony megvalósítása érdekében szükséges a pályázati adminisztráció és menedzsment megerősítése, illetve elkülönülten a szellemi tulajdon kezelésével összefüggő egyes feladatok átszervezése.

 

1. §

Az utasítás célja

Jelen utasítás komplex módon meghatározza azon szervezési intézkedéseket, amelyek szükségesek az Egyetem stratégiai céljainak megvalósítása érdekében, magában foglalva a szervezeti háttér, valamint a feladatok és hatáskörök gyakorlásának átalakítását, továbbá az ezek végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket.

 

2. §

Az intézkedések alapelve

(1) A tudományos és innovációs rektorhelyettes hatáskörébe tartozó feladatok szervezése során figyelemmel kell lenni a hatékony tudományos és innovációs tevékenység szervezeti feltételrendszerének további javítására, valamint a rektorhelyettes közvetlen irányítási jogkörébe tartozó feladatok meghatározására az egyes szakterületeken.  

(2) Az intézkedések alapját a következő szervező elvek jelentik:

a) a szellemi tulajdon kezelésének önálló szakmai kompetenciáját erősíteni kell,

b) a tudományos és innovációs rektorhelyettes hatáskörébe tartozó képzési és továbbképzési adminisztratív jellegű szakmai előkészítő és szervezési feladatokat egységes irányítási struktúrába kell rendezni, párhuzamosságokat megszüntetni, azokat a gazdaságosság elvének figyelembevételével kell biztosítani,

c) a pályázati menedzsment szakmai kompetenciáját fókuszált módon kell szervezni, különös hangsúlyt fektetve az EU-s és egyéb nemzetközi pályázatokra.

 

3. §

Az egyes szakterületek feladatainak szervezése

(1) A szellemi tulajdon kezelésével összefüggő feladatok ellátására önálló „Szellemi tulajdon kezelés ügyviteli csoportot” kell létrehozni a tudományos és innovációs rektorhelyettes közvetlen szakmai irányítása mellett. A szellemi tulajdon kezelés ügyviteli csoport munkavállalói tekintetében aszerint kell rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás módosításáról, hogy a munkáltatói jogkört a tudományos és innovációs rektorhelyettes gyakorolja.

(2) Az Innovációs Központ keretében működő „Innováció és tudásmenedzsment csoport”, a „Technológiatranszfer és üzletfejlesztési csoport” és az „Oktatási, képzési és elemzési csoport” megszűnik. Ezen szervezeti egységek feladatait a Szellemi tulajdon kezelés ügyviteli csoport és a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ veszi át, figyelemmel a tudományos és innovációs rektorhelyettes által meghatározott feladatmegosztásra. A 2023. évi költségvetés személyi és dologi keretének arányos módosításáról megfelelően rendelkezni kell.  

(3) A rektor irányítása mellett, a tudományos és innovációs rektorhelyettes szakmai irányításban történő közreműködésével a hazai és külön fókuszálva a nemzetközi pályázati bevételek és ráfordítások fókuszált növelése érdekében „Pályázati Menedzsment Központot” kell létrehozni. Az ehhez szükséges SzMSz módosításról gondoskodni kell, meghatározva a szervezeti egység feladatait.

 

4. §

A jelen utasítás végrehajtása érdekében szükséges intézkedések a következők:

a) el kell készíteni az igazgatóság szintjét elérő szervezeti egységek feladat-és hatáskörének módosítására vonatkozó szenátusi előterjesztést;

felelős: tudományos és innovációs rektorhelyettes, jogi és igazgatási főigazgató

b) a jelen utasítás szerinti szervezeti változásból fakadó költségvetési feladatok végrehajtása;

felelős: tudományos és innovációs rektorhelyettes és gazdasági főigazgató;

c) a jelen utasítás szerinti szervezeti változásból fakadó munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó utasítás módosítása;

felelős: tudományos és innovációs rektorhelyettes és emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

 

5. §

Átmeneti rendelkezés

Az igazgatóság szintjét elérő szervezeti egységek feladat és hatáskörére vonatkozó SzMSz módosításig a hatályos SZMSZ-ben foglalt hatáskörök gyakorlása nem változhat, azzal, hogy a tudományos és innovációs rektorhelyettes – a rektor jóváhagyása mellett – a jelen utasítás szerinti feladat-, és szervezeti struktúrára tekintettel a hatáskör gyakorlására és a feladat ellátására vonatkozó egyedi szakmai iránymutatást adhat a szervezeti egység vezetője részére.

 

6. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzététellel lép hatályba.

 

Budapest, 2023. május 08.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         

              rektor                                              kancellár    


E/4/2023. (V.08.) számú rektori – kancellári utasítás a pályázati menedzsmentet, továbbá az egyetemi szellemi tulajdon kezelését és hasznosítását érintő feladatokkal kapcsolatos egyes szervezési intézkedésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/4/2023. (V.08.) számú rektori – kancellári utasítás