Iktatószám: 6348/KSRET/2023.

 

 

E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás

a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól

(Az E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás módosításaival egységes szerkezetben)

 Hatály: 2023.IV.26-tól

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

Preambulum

A Semmelweis Egyetem, mint munkáltató, elkötelezett a krízishelyzetbe került munkavállalói megsegítése iránt, ezért a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetséggel és az Alkalmazotti Tanáccsal egyetértésben Szociális Krízis Alap (a továbbiakban: SzKA) és az abból nyújtható krízis-támogatás létrehozásáról döntött, melynek felhasználására vonatkozó szabályokat jelen utasítás határozza meg.

1.§

(1) A SzKA forrásainak terhére a jelen utasításban meghatározottak szerinti krízis-támogatás (a továbbiakban: krízis-támogatás) adható. Krízis-támogatási kérelmet nyújthat be:

a) a Semmelweis Egyetemen legalább 3 éve egészségügyi szolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatott személy (a továbbiakban együtt: munkavállaló), mely 3 éves időtartamba be kell számítani e személyek egészségügyi szolgálati jogviszonnyá és munkaviszonnyá alakulást megelőzően fennállt közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát is,

b) az a rezidens vagy tanársegéd, aki e jogviszonyát megelőzően az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állt, és a két jogviszony együttes időtartama a 3 évet eléri,

amennyiben jelen utasításban meghatározottak szerint krízishelyzet okán megromlott életkörülményei miatt segítségre van szüksége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti krízishelyzetnek minősül

a) a munkavállaló munkaképességének tartós vagy végleges nagymértékű romlása;

b) a munkavállaló közeli hozzátartozója munkaképességének tartós vagy végleges nagymértékű romlása, súlyos betegsége;

c) a munkavállaló életkörülményeit, így különösen lakhatását, életvitelét közvetlenül érintő vagy azt befolyásoló súlyos elemi kár, katasztrófa;

d) egyéb, megélhetést közvetlenül fenyegető élethelyzet.

(3) A krízis-támogatás igénybevételéért jelen utasítás melléklete szerinti kérelemmel folyamodhat az (1) bekezdés szerinti jogosult, bruttó 100 000 Ft (százezer forint) és   2 000000 Ft (kettőmillió forint) közötti igény benyújtásával.

(4) Krízis-támogatásban részesült munkavállaló a támogatás folyósításának kezdetétől számított 3 éven belül nem folyamodhat újabb támogatásért.

(5) Krízis-támogatásban részesült munkavállalóval egy háztartásban élő, az egyetem alkalmazásában álló közeli hozzátartozó támogatásért nem folyamodhat a (4) bekezdésben foglalt időtartamon belül.

(6) 1Krízis-támogatásban részesült munkavállalónak a támogatás feltételeként vállalnia kell, hogy a támogatás kifizetésétől számított egy éven belül, egymillió forintot elérő támogatás esetén a kifizetéstől számított két éven belül a Semmelweis Egyetemmel fennálló munkaviszonyának, szolgálati jogviszonyának megszüntetését nem fogja kezdeményezni (ideértve a rendes felmondás és a munkavállaló által kezdeményezett közös megegyezés esetét). Amennyiben a krízis támogatásban részesült munkavállaló a támogatás kifizetését követő egy éven belül – egymillió forintot elérő támogatás esetén két éven belül – mégis kezdeményezi munkaviszonyának/szolgálati jogviszonyának megszüntetését, úgy a támogatás arányos részének (az egy évből fennmaradó időtartamra arányosított részének) visszafizetésére köteles.

2.§

(1) A kérelem benyújtása jelen utasítás mellékletét képező kérelem-minta kitöltésével folyamatosan lehetséges, melyben a krízis-támogatás igénybevételének 1. § (2) bekezdés szerinti indokoltságát elő kell adni, és az indokokat hiteles, az adott életkörülményre vonatkozó dokumentumokkal kell igazolni. A kérelmet az alátámasztó dokumentumok másolati példányaival együtt elektronikus úton a krizisalap@semmelweis-univ.hu email címre lehet benyújtani vagy körpostán beküldeni az Érdekképviseleti Iroda címére, vagy személyesen benyújtani a Szociális Krízis Alap Bizottság titkárának az Érdekképviseleti Irodában.

(2) A kérelmeket az 5 tagú Szociális Krízis Alap Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi negyedévente – amennyiben a kérelmek száma ezt indokolttá teszi, havonta – tartott ülésén. A Bizottság véleményét, javaslatát az ülést követő munkanapon megküldi Rektor számára.

(3) A bizottság állandó tagjai:

a) Kancellár, vagy az általa kijelölt személy,

b) Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettes, vagy az általa kijelölt személy,

c) Rektori Kabinetvezető, vagy az általa kijelölt személy,

d) Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke, vagy az általa kijelölt személy,

e) Alkalmazotti Tanács elnöke, vagy az általa kijelölt személy.

(4) A kérelem tárgyában – az adott időszakban rendelkezésre álló keret erejéig – a Rektor dönt, azt elfogadja és a krízis-támogatás mértékét megállapítja, vagy a kérelmet elutasítja. A rektor döntését nem köteles indokolni.

(5) A Bizottság titkári feladatait az Alkalmazotti Tanács által kijelölt munkavállaló végzi.

(6) Az egyetem a kérelem pozitív elbírálását követően gondoskodik a krízis-támogatás kedvezményezett számlájára történő átutalásáról. A krízis-támogatás adóköteles.

(7) A kérelem elbírálását követő hónap 30-ig történik a krízis-támogatás folyósítása, amennyiben a kérelem adott hónap 25-ig beérkezik a Bér- és tb ügyintézési Osztályra. Amennyiben ez nem valósul meg, a támogatás folyósítása a következő hónap 10-ig történik meg.

(8) Időszakos keretkimerülés esetén jelen utasítás végrehajtása felfüggesztésre kerülhet. Az ebben az időszakban kérelmet benyújtó személyt a Bizottság titkára írásban értesíti a keret felfüggesztéséről, mely értesítés tartalmazza a keret megnyitásának és a kérelem ismételt benyújthatóságának várható időpontját.

(9) Az SzKA kerete az éves intézményi költségvetésben kerül meghatározásra.

(10) Amennyiben a krízis-támogatás jogosulatlan, vagy rosszhiszemű igénybevételéről az Egyetem tudomást szerez, a kérelmezőt – határidő megjelölésével – írásban felszólítja a folyósított összeg jegybanki alapkamattal növelt visszafizetésére. Az önkéntes visszafizetés elmaradása esetén a munkavállaló munkabéréből a krízis-támogatás jogosulatlanul igénybe vett összege levonható.

3.§

A krízis-támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok megismerésére és kezelésére a Bíráló Bizottság tagjai és a döntés-előkészítésben résztvevők jogosultak

a) elutasított kérelem vagy a keret kimerüléséről szóló tájékoztatás esetén ezek időtartamáig

b) elfogadott kérelem esetén az intézményi költségvetés dokumentumaira vonatkozó számviteli szabályokban meghatározott őrzési időtartamig

4.§

(1) Jelen utasítás a közzétételének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól szóló E/1/2022. (II.03) sz. rektori-kancellári utasítás.

(3) 2Az E/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári utasítás E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítással megállapított 1. § (6) bekezdését a módosítás hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell

Budapest, 2023. január 26.

 

Dr. Merkely Béla

Dr. Pavlik Lívia

rektor

kancellár

 


1 Megállapította az E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023. IV.26-tól.

2 Megállapította az E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás, hatályos: 2023. IV.26-tól.


E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól (Az E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás módosításaival egységes szerkezetben) aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás

E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól (Az E/5/2023. (IV.24.) számú rektori-kancellári utasítás módosításaival egységes szerkezetben) 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás 1. sz. melléklete