RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről

 

A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának II.1. rész (Foglalkoztatási követelményrendszer) 3. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogok felosztását, gyakorlását, átruházását, illetve a helyettesítés módját jelen utasítással szabályozzuk, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása során a mindenkor hatályos kötelezettségvállalási szabályokra is tekintettel kell eljárni.

 

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1. § [Az utasítás hatálya]

(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a munkáltatói jogok felosztásának, gyakorlásának, átruházásának, illetve a helyettesítés rendjének szabályozására.

(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem), illetve az annak részeként működő Klinikai Központban munkaviszonyban, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott valamennyi személyre (a továbbiakban: foglalkoztatott).

 

2. § [A munkáltatói jogok felosztása]

(1) A munkáltatói jogok közé tartoznak különösen:

a) elsődleges munkáltatói jogok,

b) másodlagos munkáltatói – vagy közvetlen munkairányítói – jogok.

(2) Az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult és egyben köteles

a) munkaviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,

b) vezetői megbízás kiadása és visszavonása,

c) a foglalkoztatottat érintő, pénzügyi kihatással járó döntések meghozatala:

(ca) a foglalkoztatottat megillető illetmény, díjazás (ideértve a bármilyen jogcímen kifizetett pótlékot, rendszeres és eseti keresetkiegészítést, illetménykiegészítést vagy egyéb juttatást is),

(cb) jutalmazás,

d) alkotói és fizetés nélküli szabadság engedélyezése,

e) a foglalkoztatottak teljesítményértékelése, minősítése,

f) figyelmeztetési jogkör gyakorlása, kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálat elrendelése és lefolytatása, kárfelelősség megállapítása, kártérítési igény érvényesítésének elrendelése,

g) jogszabály vagy az egyetem belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak alapján az egyetem foglalkoztatottjai tekintetében a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és a foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának engedélyezése, tudomásulvétele, azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében erre a Klinikai Központ elnöke jogosult,

h) a foglalkoztatott munkavégzés alóli mentesítése,

i) helyettesítés elrendelése,

j) távmunka (ideértve a rendszeresen végzett „home office”-t) keretében történő feladatellátásról megállapodás a munkaszerződésben,

k) kitüntetés adományozásának kezdeményezése,

l) tanulmányi szerződés megkötése,

m) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról (Mt. 53. §) döntés

során a jogszabályok és jelen utasítás szerint eljárni.

(3) A másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlója (a továbbiakban: közvetlen munkairányító) jogosult és egyben köteles különösen

a) a foglalkoztatott alkalmazásának, munkaszerződése módosításának és megszüntetésének kezdeményezése,

b) a foglalkoztatott közvetlen munkavégzésének irányítása (feladat kiadása, irányítása, ellenőrzése),

c) munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra (Mt. 53. §) javaslattétel; rendkívüli munkavégzésről szóló döntés,

d) a foglalkoztatott munkavégzés alóli mentesítésének kezdeményezése,

e) munka- és pihenőidő nyilvántartása, a foglalkoztatott számára a fizetett szabadság kiadása, valamint a szabadságfelhasználás ütemezése és ezek ellenőrzése,

f) a foglalkoztatott számára az alkotói vagy fizetés nélküli szabadság engedélyezésének kezdeményezése,

g) munkaidő beosztása,

h) munkaköri leírás kiadása, munkarend megállapítása,

i) a foglalkoztatott teljesítményértékelésének, minősítésének előkészítése, az értékelésre történő javaslattétel,

j) „írásbeli figyelmeztetés” munkajogi intézkedés kezdeményezése, szóbeli figyelmeztetés alkalmazása,

k) kitüntetés adományozásának kezdeményezésére irányuló javaslattétel,

l) a személyi összeférhetetlenség vizsgálata és a foglalkoztatásra irányuló további jogviszony vagy egyéb – feladatellátással együtt járó – jogviszony létesítésének, fenntartásának véleményezése és javaslattétel

során a jogszabályok és jelen utasítás szerint eljárni.

(4) Mind az elsődleges, mind a másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlója a fentieken túl az Egyetem belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott vezetői ellenőrzés megvalósítására is köteles.

(5) Ahol a (3) bekezdésben a közvetlen munkairányító kezdeményezési, előkészítési, véleményezési, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, ezen intézkedését az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója felé kell megtennie, függetlenül attól, hogy e jogkörök gyakorlásába a 3. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében más személyt bevont-e.

 

3. § [A munkáltatói jogok gyakorlása eredeti és átruházott hatáskörben]

(1) Az Egyetem foglalkoztatottjai fölött a munkáltatói jogokat eredeti hatáskörben – az Egyetem alapító okiratában meghatározott területek szerint megosztva – a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke gyakorolja, aki a munkáltatói jogok gyakorlására irányuló jogkörüket esetenként vagy az ügyek meghatározott körében írásban, az intézmény magasabb vezető vagy vezető beosztású foglalkoztatottjára átruházhatja.

(2) A munkáltatói jogokat

a) a rektor az oktatók, tudományos kutatók, tanárok, illetve a rektor irányítása alá tartozó szervezeti egységekben, valamint a b) és c) pont szerinti jogkörgyakorlók alá nem tartozó szervezeti egységekben foglalkoztatottak tekintetében, a 6. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint,

b) a kancellár a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, szervezési-igazgatási, informatikai, vagyongazdálkodási, műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési tevékenységet végző foglalkoztatottak tekintetében, a 8. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint,

c) a Klinikai Központ elnöke az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak tekintetében, a 7. §-ban meghatározott delegálási szabályok szerint

gyakorolja.

(3) Amennyiben jelen utasításban a rektori, a kancellári vagy a Klinikai Központ elnöki eredeti munkáltatói jogkör nem, vagy csak részben kerül átruházásra más magasabb vezetőre vagy vezetőre, az átruházással nem érintett jogkört továbbra is a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke gyakorolja.

(4) Az átruházott munkáltatói jogkört annak gyakorlója nem adhatja tovább. Az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlását a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke egyedi intézkedéssel, utasítás formájában, az érintettek munkaköri leírásának egyidejű módosításával visszavonhatja és más vezető hatáskörébe utalhatja.

(5) Nem minősül az átruházott munkáltatói jogkör továbbadásának, ha a közvetlen munkairányító a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjában meghatározott jogkörének gyakorlásába esetenként vagy az ügyek meghatározott körében formális vezetői beosztással rendelkező vagy nem rendelkező foglalkoztatottat is bevon, munkaköri leírásának ezzel történő kiegészítésével. Erről a szervezeti egység foglalkoztatottjait írásban, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, a szervezeti egység ügyrendjének egyidejű kiegészítésével. Ilyen esetben a munkáltatói jogkör gyakorlása során meghozott intézkedésekért a közvetlen munkairányítói felelősség továbbra is a közvetlen munkairányítót terheli.

(6) Amennyiben a foglalkoztatott olyan munkaköri feladatokat lát el egyidejűleg (ideértve a vezetői, magasabb vezetői feladatokat is), amelyekhez kapcsolódóan felette a munkáltatói jogkör gyakorlójának személye különböző, a foglalkoztatott köteles a munkavégzéséről, valamint annak időbeli megosztásáról az érintett vezetőkkel egyeztetni, és feladatköreit ennek megfelelően ellátni.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a munkáltatói jogkör gyakorlói a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében egyeztetve járnak el.

(8) Amennyiben az irányítása alá tartozó szervezeti egység foglalkoztatottjai tekintetében az adott vezető, magasabb vezető nem rendelkezik delegált munkáltatói jogkörrel, és ezen munkáltatói jogok körében bármilyen jogcímen munkáltatói intézkedést kíván végrehajtani, azt a foglalkoztatottak közvetlen munkairányítójával egyeztetve teheti meg. A rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke az irányítása alá tartozó szervezeti egységek foglalkoztatottjai tekintetében – eredeti munkáltatói jogkörében eljárva – közvetlenül munkáltatói jogkört gyakorolhat, amelyről az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatja. Ezen esetek nem minősülnek a delegált jogkör gyakorlójának jogai tekintetében jelen szakasz (4) bekezdése szerinti jogkörelvonásnak.

(9) Amennyiben a 2. § (3) bekezdésében foglalt munkáltatói jogkörök nem az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartoznak, az elsődleges munkáltatói jogkör gyakorlója – egyeztetve a másodlagos munkáltatói jogkör gyakorlójával – az eredeti jogkörgyakorló engedélye nélkül is gyakorolhatja a közvetlen munkairányítói jogokat. Ezen esetek nem minősülnek a delegált jogkör gyakorlójának jogai tekintetében jogkörelvonásnak.

(10) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a hozzátartozójával [Mt. 294. § (1) bekezdés b) pont1] a 2. § (2) és (3) bekezdésben foglalt munkáltatói jogkörök tekintetében irányítási, ellenőrzési, kötelezettségvállalási, illetve elszámolási kapcsolatba kerülne, ezt kötelesek haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogokat eredeti hatáskörben gyakorló rektor, kancellár vagy a Klinikai Központ elnöke felé. Az eredeti jogkörgyakorló a bejelentés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlását a (4) bekezdésben foglalt eljárásnak megfelelően más vezető hatáskörébe utalja. A 2. § (2) bekezdésének és a (3) bekezdés c) pontjának második fordulata kivételével az eredeti jogkörgyakorló intézkedhet úgy is, hogy ezen munkáltatói jogköröket nem vonja vissza, hanem azok gyakorlását az általa meghatározott vezető felügyeletéhez köti. Az eredeti jogkörgyakorló érintettsége esetén a (4) bekezdés szerinti intézkedést a felette munkáltatói jogkört gyakorló személy hozza meg.

(11) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlását annak gyakorlója saját maga tekintetében látná el, az eredeti jogkörgyakorló valamennyi munkáltatói jogkör tekintetében a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.

 

4. § [A munkáltatói jogkört érintő helyettesítés szabályai]

(1) Helyettesítéssel az bízható meg, aki az adott szervezeti egységben vezetői megbízásra szóló munkaszerződéssel rendelkezik.

(2) Helyettesítésre a magasabb vezető, vezető távolléte esetén a helyettesített magasabb vezető, vezető által a távollét megkezdése előtt írásban adott meghatalmazás alapján kerülhet sor. A helyettesített magasabb vezető, vezető akadályoztatása esetén a meghatalmazást a közvetlen munkairányító adja ki. Nem minősül az átruházott munkáltatói jogkör továbbadásának a helyettesítésre vonatkozó írásbeli meghatalmazás kiadása.  

(3) Az eredeti jogkörgyakorló akadályoztatása esetén, amennyiben az akadályoztatás nem az eredeti jogkörgyakorló távollétéből fakad, a helyettesítésére az eredeti jogkörgyakorló által írásban adott meghatalmazás alapján kerülhet sor.

(4) A helyettesítés meghatározott időtartamra vagy visszavonásig szólhat.

(5) A helyettesítésre vonatkozó meghatalmazást a (8) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével írásba kell foglalni, és arra – a meghatalmazás iktatószámának feltüntetésével – a helyettesítői minőségben hozott, munkáltatói döntést tartalmazó dokumentumban hivatkozni kell.

(6) A helyettesítés során alkalmazandó kiadmányozási szabályokat az iratkezelési és elektronikus ügyintézési szabályzat, továbbá a szervezeti egység ügyrendje tartalmazza.

(7) Helyettesítés esetén a távollét idejét, valamint a helyettesítő vezető megnevezését a közvetlen munkairányító felé kell írásban bejelenteni a távollét megkezdése előtt legalább 5 nappal. Vis maior esetén rövid úton (sms, e-mail) haladéktalanul, a vis maior körülmény bekövetkezésének megjelölésével kell értesíteni a felettes vezetőt. A helyettesítés tényéről az érintett beosztott foglalkoztatottakat a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(8) Helyettesítés esetén

a) amennyiben egy helyettes vezető van, akkor a helyettes vezető jár el az írásbeli meghatalmazásban foglaltak szerint, az abban megadott jogkörökben;

b) több helyettes vezető esetén meg kell határozni, hogy a helyettesítés időtartama alatt ki az adott munkáltatói jogkör gyakorlója;

c) ha nincs helyettes vezető, akkor a helyettesített vezető közvetlen munkairányítója, annak akadályoztatása esetén az ő felettes vezetője külön írásbeli meghatalmazás nélkül jár el helyettesként.

(9) A munkáltatói jogkör gyakorlójának távolléte esetén az őt helyettesítő vezető felett a munkáltatói jogkört a helyettesített vezető felett munkáltatói jogkört gyakorló személy gyakorolja.

5. § [A munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó különleges kiadmányozási szabályok]

Az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató a munkáltató nevében eljáró vezetőként aláírási, illetve kiadmányozási jogkörrel rendelkezik

a) olyan esetben, ahol a rektor, a kancellár, vagy a Klinikai Központ elnöke az adott munkaügyi intézkedés tekintetében külön felhatalmazást ad a munkáltatói jog aláírási jogkörének gyakorlására (illetve ha az kötelezettségvállalással is jár, akkor annak gyakorlására is);

b) a munkabér jogszabályban előírt kötelező, vagy a munkáltató belső szabályrendszerének alkalmazása körében megvalósított, a foglalkoztatott számára kedvező változása esetén az erről szóló munkaügyi dokumentum tekintetében;

c) az érintett szervezeti egység munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének az arra jogosult személy kötelezettségvállalásával és pénzügyi ellenjegyzésével ellátott írásbeli kezdeményezése alapján indított munkaügyi folyamatokban, melynek során a munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó kötelezettségvállalások esetén gyakorolhatja átruházott hatáskörben a munkáltató, valamint a kötelezettségvállaló aláírási jogkörét, amennyiben az intézkedés tartalmilag megegyezik a folyamatot kezdeményező dokumentumban foglaltakkal. Ezen munkaügyi dokumentumok esetében a gazdasági főigazgató, vagy a Gazdasági Főigazgatóság ezzel a jogkörrel megbízott munkatársa gyakorolhatja a pénzügyi ellenjegyzést a végleges munkajogi dokumentumokon;

d) jogszabály vagy belső szabályozó dokumentum által előírt tájékoztatási kötelezettség tekintetében saját hatáskörében eljárva.

 

II. RÉSZ
A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
 

6. § [Rektori irányítás]

A rektor saját hatáskörében, illetve az alábbi magasabb vezetők és vezetők a rektor által átruházott hatáskörben2 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a rektor által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

rektorhelyettes

rektor

rektor

 

2.

Klinikai Központ elnöke

rektor

rektor

 

3.

dékán

rektor

rektor

 

4.

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

rektor

rektor

 

5.

Egyetemi Doktori Tanács elnökhelyettese

rektor

rektor

 

6.

Rektori Kabinetiroda alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a kabinetvezetőt és a kabinetvezető-helyettest is)

rektor

rektor

 

7.

Rektori Titkárság titkárságvezetője, a rektor személyi titkára, a rektori gépjárművezető

rektor

rektor

 

8.

Alumni Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

9.

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

rektor

rektor

 

10.

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

rektor

rektor

 

11.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

12.

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

rektor

rektor

 

13.

Innovációs Központ igazgatója

rektor

rektor

 

14.

kiemelt kutatási projekt szakmai vezetője

rektor

rektor

 

15.

Kollégiumok Igazgatósága igazgatója

rektor

rektor

 

16.

Központi Könyvtár igazgatója

rektor

rektor

 

17.

Központi Levéltár igazgatója

rektor

rektor

A rektor a jogkörét a kancellárral együttműködésben gyakorolja.

18.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

rektor

rektor

 

19.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

rektor

rektor

 

20.

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

rektor

rektor

 

21.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

22.

Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóság igazgatója

rektor

rektor

 

23.

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

rektor

rektor

 

24.

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda titkára

rektor

rektor

 

25.

szakképző intézmény intézményvezetője

rektor

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

 

26.

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rektor

rektor

 

27.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

rektor

rektor

 

28.

Szaknyelvi Intézet igazgatója

rektor

rektor

 

29.

szenátusi főtitkár

rektor

rektor

 

30.

Tanárképző Központ igazgatója

rektor

rektor

 

31.

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

rektor

rektor

 

32.

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

rektor

rektor

 

Az oktatási rektorhelyettes által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

33.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és –szervezési Központ igazgatója

oktatási rektorhelyettes

oktatási rektorhelyettes

 

34.

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs Iroda foglalkoztatottja (ide nem értve a titkárt)

oktatási rektorhelyettes

Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság
 Koordinációs Iroda titkára

 

A tudományos és innovációs rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

35.

Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ideértve az igazgatót)

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

tudományos és innovációs
rektorhelyettes

 

A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

36.

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda foglalkoztatottja (ideértve az irodavezetőt és a minőségbiztosítási osztályvezetőt)

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

stratégiai és fejlesztési
rektorhelyettes

 

A nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes által gyakorolt munkáltatói jogkör

37.

Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja gazdasági feladatokat nem végző foglalkoztatottja (ide nem értve a központ vezetőjét)

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

nemzetközi képzésekért
felelős rektorhelyettes

 

A dékán által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

38.

dékánhelyettes

dékán

dékán

 

39.

kizárólag oktatási-kutatási tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője

dékán

dékán

 

40.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet is folytató szervezeti egység vezetője (klinikaigazgató, intézetigazgató)
az oktatási, tudományos kutatási tevékenységhez kapcsolódóan

dékán

dékán

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a jogkörét a Klinikai Központ elnökének egyetértésével gyakorolja.

41.

Dékáni Hivatal foglalkoztatottja (ideértve a hivatalvezetőt)

dékán

dékán

 

42.

egyetemi tanár

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
igazgatója/
tanszékvezetője4,
ETK/PAK esetében a dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

Az ETK esetében a 48. sorban foglaltak az irányadók.

43.

főiskolai tanár

dékán

dékán

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a rektor létesíti, illetve szünteti meg.

Az ETK esetében a 48. sorban foglaltak az irányadók.

44.

egyetemi docens, főiskolai docens

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/
tanszékvezetője5,
ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

45.

kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó és tudományos főmunkatárs

dékán

oktatási-kutatási szervezeti egység
 igazgatója/
tanszékvezetője6,
ETK/PAK esetében a dékán

Klinika alá tartozó tanszék esetében a tanszékvezető csak az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

Az ETK esetében a 49. sorban foglaltak az irányadók.

46.

FOK-on az Oktatási Centrum Igazgatóságának foglalkoztatottja (ideértve az igazgatót és ide nem értve a gazdasági vezetőt)

dékán

dékán

 

47.

FOK-on a Szak- és Továbbképzési Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a titkárságvezetőt)

dékán

dékán

 

48.

ETK-n valamennyi foglalkoztatott (ideértve a vezetőket is)

dékán

dékán, tanszékvezető

A tanszékvezető a 2. § (3) bekezdés b) és e) pontja tekintetében gyakorol munkairányítói jogokat.

49.

PAK-on tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

dékán

dékán

 

50.

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

dékán

dékán

 

51.

PAK-on a Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda foglalkoztatottja (ideértve az osztályvezetőt is)

dékán

dékán

 

52.

Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

dékán

dékán

 

Kari irányítás alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

53.

intézetigazgató helyettese/tanszékvezető-helyettes

intézetigazgató/ tanszékvezető, ETK-n és PAK-on a dékán

intézetigazgató/ tanszékvezető, ETK-n és PAK-on a dékán

 

54.

ÁOK-n, FOK-on, GYTK-n és EKK-n tanársegéd, adjunktus, mesteroktató, tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tanár, valamint az oktatást, kutatást támogató munkakörben foglalkoztatott (titkársági, oktatásszervezési, oktatástechnikusi, adminisztrációs stb. tevékenységet végző munkatárs)

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető7

oktatás-kutatási szervezeti
egység igazgatója/ tanszékvezető8

Klinika alá tartozó tanszék tanszékvezetője az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában, illetve a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjaiban foglaltak szerint gyakorol munkáltatói jogokat.

55.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének
intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

 

56.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ Központi Titkárság foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

 

57.

PAK Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének foglalkoztatottja (ideértve az intézményegység-vezetőt is)

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

Konduktív Pedagógiai Központ köznevelési intézményének intézményvezetője

 

58.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
konduktor-osztályvezetője

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

Konduktív Pedagógiai
Központ igazgatója

A munkaviszony létesítése és módosítása, valamint a vezetői megbízás és visszavonása tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges.

59.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor végzettségű foglalkoztatottja (ide nem értve az osztályvezetőt)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály konduktor-osztályvezetője

 

Rektori irányítás alá tartozó központi szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

60.

Alumni igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Alumni Igazgatóság igazgatója

Alumni Igazgatóság
igazgatója

 

61.

Családbarát Egyetem Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

Családbarát Egyetem Központ igazgatója

 

62.

Doktori Hivatal foglalkoztatottja (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Doktori Hivatal vezetője

Doktori Hivatal vezetője

 

63.

Doktori Hivatal vezetője

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Egyetemi Doktori Tanács
elnöke

 

64.

Egészségfejlesztési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve a vezetőt)

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

Egészségfejlesztési Központ központvezetője

 

65.

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ igazgatója

 

66.

Epidemiológiai és Surveillance Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója

 

67.

Innovációs Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Innovációs Központ igazgatója

Innovációs Központ
igazgatója

 

68.

Kollégiumok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

Kollégiumok Igazgatóságának igazgatója

 

69.

Központi Könyvtár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Könyvtár igazgatója

Központi Könyvtár
igazgatója

 

70.

Központi Levéltár foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Központi Levéltár igazgatója

Központi Levéltár
igazgatója

 

71.

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

Laborállat-tudományi Koordinációs Központ igazgatója

 

72.

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság foglalkoztatottja, ideértve a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatóját
 (ide nem értve a főigazgatót és a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottját)

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatója

Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
főigazgatója

 

73.

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság igazgatója

 

74.

Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatottja (ide nem értve az intézményvezetőt)

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője

 

75.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója

 

76.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az osztályvezetőt)

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ igazgatója

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ igazgatója

 

77.

Oktatásigazgatási Hivatal és az alá tartozó szervezeti egységek vezetői és foglalkoztatottjai (ide nem értve a hivatalvezetőt)

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője

 

78.

Rektori Titkárság, Rektorhelyettesi Titkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a Rektori Titkárság titkárságvezetőjét, a rektor személyi titkárát és a rektori gépjárművezetőt)

Rektori Kabinet kabinetvezetője

Rektori Kabinet
kabinetvezetője

A Rektorhelyettesi Titkárság azon foglalkoztatottja felett, akinek feladata az adott rektorhelyettes munkájával összefüggő feladatok ellátása, az érintett rektorhelyettes gyakorolja a 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkört

79.

szakképző intézmény oktatója (ide nem értve az intézményvezetőt)

intézményvezető

intézményvezető

 

80.

szakképző intézmény oktatást támogató feladatot ellátó foglalkoztatottja, ideértve az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatottat is

intézményvezető

intézményvezető

Az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében a teljesítményértékelés tekintetében az informatikai főigazgató véleményezési jogot gyakorol. 

81.

Szakképző Intézmények Igazgatóságának foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót, valamint a 82. sorban foglaltakat)

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Az informatikai feladatokat ellátó foglalkoztatott esetében a teljesítményértékelés tekintetében az informatikai főigazgató véleményezési jogot gyakorol. 

82.

Szakképző Intézmények Igazgatósága, valamint az alá tartozó a szakképző intézmény részére a 3. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt feladatkört ellátó foglalkoztatott (ide nem értve a 80., 81. sor alá tartozó foglalkoztatottat)

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője9

Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője10, azzal, hogy a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogokat az intézményvezetővel közösen gyakorolja

A 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkör közös gyakorlása tekintetében vita esetén a Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatala hivatalvezetője dönt.

83.

Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont foglalkoztatottja

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Szakképző Intézmények Igazgatóságának igazgatója

Azzal a kitétellel, hogy a foglalkoztatott a vizsgáztatással kapcsolatban szakmai tekintetben nem utasítható.

84.

Szak- és Továbbképzési Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

85.

Szaknyelvi Intézet foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és ideértve az igazgatóhelyettest)

Szaknyelvi Intézet igazgatója

Szaknyelvi Intézet
igazgatója

 

86.

Szenátusi Főtitkárság foglalkoztatottja (ide nem értve a főtitkárt)

Szenátusi főtitkár

Szenátusi főtitkár

 

87.

TDK Tanács foglalkoztatottja

(ide nem értve az elnököt)

TDK Tanács elnöke

TDK Tanács elnöke

 

88.

Testnevelési és Sportközpont foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

Testnevelési és Sportközpont igazgatója

 

89.

Transzlációs Medicina Központ foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

 

Transzlációs Medicina Központ igazgatója

 

 

7. § [Klinikai Központ elnöki irányítás]
 

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 23. § (5) bekezdés c) pontja alapján a Klinikai Központ elnöke saját hatáskörében, illetve a további vezetők az elnök által átruházott hatáskörben11 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a Klinikai Központ elnöke által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Klinikai Központ Elnökének
Hivatala hivatalvezetője12

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

2.

Klinikai Központ elnökhelyettese ezen feladatköre tekintetében

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

3.

orvosszakmai főigazgató

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

 

4.

oktatási-kutatási és egészségügyi tevékenységet folytató szervezeti egység vezetője (klinikaigazgató, intézetigazgató13) az egészségügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a dékán a Klinikai Központ elnökének egyetértésével dönt.

5.

kizárólag egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője (igazgató)

Klinikai Központ elnöke

Klinikai Központ elnöke

 

6.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
orvosainak és egészségügyi szakdolgozóinak osztályvezetője

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A 2. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Konduktív Pedagógiai Központ igazgatójának egyetértése szükséges.

7.

klinikai tömb orvos-főigazgatója

Klinikai Központ
elnöke

Klinikai Központ
elnöke

A megbízáshoz a rektor egyetértése szükséges.

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egység vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkör

8.

Klinikai Központ Elnökének Hivatalában foglalkoztatott munkavállaló (ide nem értve a hivatalvezetőt)14

hivatalvezető

hivatalvezető

 

9.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság igazgatója15

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai
főigazgató

 

10.

Orvosszakmai Főigazgatóság igazgatóságnál alacsonyabb szintű szervezeti egységének vezetője (ide nem értve a Finanszírozási Osztály osztályvezetőjét)16

orvosszakmai
főigazgató

igazgató

 

11.

Orvosszakmai Főigazgatóság alá tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve a finanszírozási és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatottat, illetve az igazgatót és az igazgatóságnál alacsonyabb szintű egység vezetőjét)17

 

igazgató

 

igazgató

 

12.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
Finanszírozási Osztályának osztályvezetője

gazdasági
főigazgató18

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
igazgatója

 

13.

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság
finanszírozással és bevételekkel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott munkavállalója (ide nem értve az osztályvezetőt)

gazdasági
főigazgató19

Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóság igazgatója

 

14.

klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló
 beosztásban foglalkoztatott munkavállaló

orvosszakmai
főigazgató

orvosszakmai főigazgató/ klinika/intézet igazgatója

A 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkör tekintetében a Klinikai Központ elnökének egyetértése szükséges az ápolási igazgató és a klinika/intézet igazgatója véleményezési joga mellett.

A klinika/intézet igazgatója a 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontjai tekintetében gyakorol munkáltatói jogot.

Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője által teljes körűen vagy megosztva gyakorolt munkáltatói jogkör

15.

intézet/klinika20 igazgatójának helyettese

intézet/klinika 
igazgatója21

intézet/klinika 
igazgatója22

 

16.

 klinikai/intézeti szakorvos,
klinikai/intézeti főorvos, gyógyszerész,
klinikai/intézeti szakgyógyszerész,
klinikai/intézeti főgyógyszerész, továbbá az SZMSZ II. 1. rész 7. § (2) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott munkavállaló

intézet/klinika
igazgatója/23

intézet/klinika
igazgatója/24

 

17.

klinikai/intézeti orvos, klinikai/intézeti gyógyszerész

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

klinika/intézet igazgató25

 

18.

rezidens

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

rezidens szakképzési tervében meghatározottak
 szerint az elsődleges képzőhelyi szervezeti egység (klinika, intézet, tanszék) vezetője

 

19.

központi gyakornok

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója

 

20.

egészségügyi szakdolgozó, ideértve a klinikavezető főnővér-helyettest és a részlegvezető/telephelyvezető főnővért (ide nem értve a klinikavezető főnővért, klinikavezető főápolót, intézetvezető asszisztenst, intézetvezető ápolót)

intézet/klinika
igazgatója26

intézet/klinika
igazgatója/ klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló,  intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló

A 2. § (3) bekezdés b), e), g), i) és j) pontja tekintetében a másodlagos munkáltatói jogkört a klinikavezető főnővér, klinikavezető főápoló, intézetvezető asszisztens, intézetvezető ápoló gyakorolja.

21.

Orvosi Képalkotó Klinika, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, valamint a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika foglalkoztatottja (ide nem értve a klinikaigazgatót és a 14., ill. 19. sort

klinikaigazgató

klinikaigazgató

Az Orvosi Képalkotó Klinikán, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, Belgyógyászati és Onkológiai Klinikán a tanszék oktatói és kutatói tekintetében
 az oktatási, kutatási tevékenység vonatkozásában lásd a 6. § 42., 44., 45., 54. sor

22.

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos végzettségű foglalkoztatottja és egészségügyi szakdolgozója (ide nem értve az orvos-osztályvezetőt és ide nem értve a 16., ill. 19. sort)

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője

Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály orvos-osztályvezetője

 

 

8. § [Kancellári irányítás]

 A kancellár saját hatáskörében, illetve az alábbi vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben27 gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a kancellár által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Kancellári Titkárság és Kancellári Kabinet foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

kancellár

kancellár

 

2.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

3.

Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

4.

Informatikai Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

5.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

6.

Műszaki Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

7.

Beszerzési Igazgatóság igazgatója

kancellár

kancellár

 

8.

Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója

kancellár

kancellár

 

9.

főigazgató-helyettes

kancellár

főigazgató

 

Az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

10.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

 

A Gazdasági Főigazgatóság szervezetében gyakorolt munkáltatói jogkör

11.

közvetlenül a Gazdasági Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a Gazdálkodás-felügyeleti Osztály foglalkoztatottját és osztályvezetőjét, és ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyetteseket)

gazdasági főigazgató

gazdasági főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Gazdasági Főigazgatóság valamely főigazgató-helyettese vagy igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

12.

Pénzügyi Igazgatóság és Vagyongazdálkodási Igazgatóság igazgatói

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

 

13.

Pénzügyi Igazgatóság és Vagyongazdálkodási Igazgatóság igazgatónál alacsonyabb szintű vezetői

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

igazgató

 

14.

Pénzügyi Igazgatóság és Vagyongazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve az igazgatót és az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

15.

Kontrolling Igazgatóság igazgatója, valamint a hálózat-irányítási igazgatók

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

 

16.

Kontrolling Igazgatóság, valamint a hálózatirányítási igazgatóságok igazgatónál alacsonyabb szintű vezetői

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

igazgató

 

17.

Kontrolling Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőket)

igazgató

igazgató

 

18.

tömbigazgatók, kari gazdasági igazgatók, gazdasági hivatalvezetők

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

hálózat-irányítási igazgató

 

19.

a hálózat-irányítási igazgatóságok foglalkoztatottjai (ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőket is, ide nem értve a hálózat-irányítási igazgatót)

hálózatirányítási igazgató

hálózatirányítási igazgató

 

20.

tömbigazgatóságok, kari gazdasági igazgatóságok foglalkoztatottjai (ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőket is, de ide nem értve az igazgatókat)

igazgató

igazgató

 

21.

gazdasági irodában foglalkoztatottak (ide nem értve a gazdasági irodavezetőt)

igazgató

gazdasági irodavezető

 

22.

gazdasági hivatal foglalkoztatottjai (ide nem értve a hivatalvezetőt)

gazdasági hivatalvezető

gazdasági hivatalvezető

 

Az informatikai főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

23.

közvetlenül az Informatikai Főigazgatóság foglalkoztatottja (ide nem érte a főigazgatót és a főigazgató-helyettest), továbbá a Főigazgatóság szervezetébe tartozó egység igazgatója  

informatikai főigazgató

informatikai főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 az Informatikai Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

24.

Informatikai Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóságok foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót, és ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

A jogi és igazgatási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

25.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

jogi és igazgatási
főigazgató

jogi és igazgatási
főigazgató

 

 

A műszaki főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

26.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatója, valamint a Logisztikai Osztály osztályvezetője

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

 

27.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatónál alacsonyabb szintű vezetője

műszaki főigazgató

igazgató

 

28.

közvetlenül a Műszaki Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Műszaki Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

29.

Logisztikai Osztály foglalkoztatottjai (ide nem értve az osztályvezetőt)

műszaki főigazgató

osztályvezető

 

30.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

Az ellenőrzési igazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

31.

Ellenőrzési Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

ellenőrzési igazgató

ellenőrzési igazgató

 

A beszerzési igazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

32.

Beszerzési Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve az igazgatót és ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

beszerzési igazgató

beszerzési igazgató

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a beszerzési igazgató a jogkörét a kancellár egyetértésével gyakorolja.

 

9. § [Záró rendelkezések] 

(1) A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

(2) A jelen utasítás végrehajtása során alkalmazandó formanyomtatványokat az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató a főigazgatóság honlapján teszi hozzáférhetővé.

(3) Jelen utasítás Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján történő közzétételével a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló RKE/9/2022. (VIII.30) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2023. február 10.

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                        kancellár                            a Klinikai Központ elnöke


RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás


1 hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa

2 Ha a rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a rektortól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

3 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

4 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

5 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

6 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

7 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója

8 Az Orvosi Képalkotó Klinika, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika tanszékein foglalkoztatottak tekintetében a klinika igazgatója.

9 a kancellár által átruházott hatáskörben

10 a kancellár által átruházott hatáskörben

11 Ha a Klinikai Központ elnökének irányítása alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a Klinikai Központ elnökétől származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.

12 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

13 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

14 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

15 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

16 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

17 Ha az érintett munkakörben, beosztásban lévő személy nem áll egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és a munkakör, beosztás nem kancellári irányítás alá tartozik, akkor a munkáltatói jogkör delegálása a rektortól származik.

18 a kancellár által átruházott hatáskörben

19 a kancellár által átruházott hatáskörben

20 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék tanszékvezető-helyettesét.

21 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

22 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

23 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

24 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

25 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

26 Ideértve az egészségügyi tevékenységet is ellátó Klinikai Pszichológiai Tanszék, valamint Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjét.

27 Ha a kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a kancellártól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.