Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 20.
165816 Összes oltás
13748 Beoltott Semmelweis Polgár

 

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
Megjelent: MK 15. szám 2021.I.29.
Hatály: 2021.II.8.

A Kormány február 8-i hatállyal megszünteti a veszélyhelyzetet. Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
Megjelent: MK 15. szám 2021.I.29.
Hatály: 2021.II.8.

A Kormány ismételten veszélyhelyzetet hirdet ki az ország egész területére, egyben dönt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott egyes kormányrendeletek újbóli hatálybalépéséről, illetve alkalmazhatóságáról.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról
Megjelent: MK 15. szám 2021.I.29.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.I.30. vagy 2021.II.8.

Módosul többek között:

– A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény

a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy

b) a szakképzésről szóló törvény

szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők és az oktatók tartózkodása megengedett.

E rendelet rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni.

– A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról
Megjelent: MK 15. szám 2021.I.29.
Hatály: 2021.I.30.

A veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 33/2021. (I. 29.) Korm. rendelete egyes orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények veszélyhelyzet idején történő működésével összefüggő intézkedésekről
Megjelent: MK 15. szám 2021.I.29.
Hatály: 2021.I.30.

Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el NEM látó klinikai központjainak irányítására a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról szóló 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

 „(4) Az  (1)  bekezdés szerinti további jogviszonyként létrehozásra kerülő oktatói és kutatói munkakör betöltésére nem kell alkalmazni az  Nftv. 29.  § (1) és (2)  bekezdését, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  közalkalmazotti jogviszony pályázat útján történő létesítésére vonatkozó rendelkezéseit, ha az  oktatói, kutatói munkakör betöltésére az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulást követő 3 hónapon belül kerül sor annál a  foglalkoztatónál, amely az  érintett személyt ugyanazon oktatói vagy kutatói munkakörben a jogviszonyváltás időpontjában foglalkoztatta.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 16. szám 2021.II.2.
Hatály: 2021.II.3.

A Korm. rendelet a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltás igénybevételének megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása

9/B.  § (1) A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: NEAK) az  egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7.  § (1) bekezdés o) és p) pontjában meghatározott feladatai részeként, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási

szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.

(2) A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv a (3) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.”

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 57/2021. (II. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején biztosított arcképes azonosítást lehetővé tevő videotechnológián alapuló telemedicináról
Megjelent: MK 20. szám 2021.II.10.
Hatály: 2021.II.15.

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott telemedicina útján nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat – ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése az arcképes azonosítást indokolttá teszik – arcképes azonosítást biztosító, videojel és hang továbbítására alkalmas infokommunikációs eszköz útján is nyújthatja. A rendelet meghatározza ennek részleteit.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.