A gyógyszerészet természettudományos alapokon álló, medicinális orientációjú, önálló szakmai specifikumokkal rendelkező inter- és multidiszciplináris tudomány és gyakorlat, melynek oktatása ma Magyarországon mesterfokozatot és foglalkozási doktori címet eredményező osztatlan, ötéves, nappali képzés keretében folyik.

A gyógyszerészi diploma megszerzése után a gyógyszertudományi karok lehetőséget biztosítanak szakképesítés megszerzésére is. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának célja, hogy a szakgyógyszerész-képzés területén kiváló elméleti és gyakorlati képzést biztosítson minden gyógyszerészi oklevéllel rendelkező kolléga részére, és ezáltal magas színvonalú, nemzetközi viszonylatban is elismert tudású szakembereket képezzen. A szakképesítéssel rendelkező és nem rendelkező gyógyszerészek számára a Kar biztosítja a folyamatos, rendszeres továbbképzést, és ezáltal a szaktudás naprakész ismeretanyaggal történő frissítésének lehetőségét.

A szakképzés Karunkon 2000-ben kezdődött, amikor a felsőoktatási törvény a graduális képzést végző felsőoktatási intézmények számára biztosította a szakirányú szakképzés jogát és lehetőségét. 

A szak- és továbbképzés döntően „önköltséges” formában működik. A közel 30 éves múltú, európai viszonylatban is méltán elismert szakképzési rendszer fenntartása érdekében a képzési költséget a lehetséges minimumban határoztuk meg.

A képzés minőségének biztosításában jelentős szerepet játszik a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjával, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamarával történő kiváló együttműködés, illetve az egyes intézeti laboratóriumok, műszerek és egyéb oktatást-kutatást segítő eszközök használata, melyek sikeres pályázati tevékenységünk és ipari együttműködéseink eredményeként kerültek Karunkra.


A szakképzést felügyelő személyek

A szakképzés vezetője a mindenkori dékán. A Kar szakképzésének adminisztratív tevékenységét a Szak- és Továbbképzési Csoport koordinálja. A kari szakirányok felügyeletét grémiumok látják el.  

Szakterületek

Szakterület vezető

1. Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet

Dr. Hankó Balázs egyetemi docens

2. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Dr. Hankó Balázs egyetemi docens

3. Ipari szakgyógyszerészet

Dr. Antal István egyetemi tanár, dékán

A szakképzés vezetője a mindenkori dékán. A Kar szakképzésének adminisztratív tevékenységét a Szak- és Továbbképzési Csoport koordinálja. Az alábbi táblázat tartalmazza a szakirányok felelőseit. A kari szakképesítések felügyeletét grémiumok látják el.  

A szakképzésben résztvevő társszakmák

A szakképzésben számos külső szakértő oktató és konzulens vesz részt a közforgalmú és kórházi/klinikai, valamint az ipari gyógyszerészet területéről.

gyógyszerellátási szakterületen elmondható, hogy a Kar mintegy 309 oktató gyógyszertárral van kapcsolatban a képzésben adódó közös feladatok (képzési tematikák harmonizálása, aktualizálása stb.) elvégzése érdekében.

kórházi/klinikai szakterületen az egyetem Klinikai Központjával, az ott és az egyes klinikákon dolgozó klinikai gyógyszerészekkel, illetve orvos kollégákkal biztosított a szakmai kapcsolattartás és együttműködés a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Az ipari szakgyógyszerészet oktatási területen is erősítik a Kar kapacitását a Karunkkal szoros kapcsolatot tartó – gyógyszeriparban dolgozó – címzetes egyetemi tanáraink és docenseink, akik rendszeres előadói a képzéseknek.