Jelenleg a gyógyszerészhallgatók képzése öt éven át tart és oktatásukban az „Universitas szellemet” megtestesítve, két egyetem három kara vesz részt. A szaktárgyak oktatása természetesen Karunk Intézeteinek feladata, azonban az alaptárgyak oktatásában Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara is jelentős szerepet vállal. Karunkon már jó néhány éve bevezetésre került az angol nyelvű képzés is. Sőt, 2011 óta, a világon egyedülálló módon, a Gyógyszerésztudományi Karon két idegen nyelven (angol és német) is folyik gyógyszerészképzés.

Tantervünkben a szakma specifikus gyógyszerészi tárgyak kémiai, orvos-biológiai, botanikai és egyéb kiegészítő alapozó tárgyak széles körére épülnek. Fontos célkitűzésünk megalapozott kémiai ismeretekkel rendelkező gyógyszerész szakemberek képzése, ezért a curriculum alatt a hallgatók összesen hét féle kémiai jellegű kötelező tárgyat hallgatnak.  Képzésünkben nagy hangsúlyt fektetünk az elmélet mellett a gyakorlati oktatásra, mind az egyes tantárgyak keretein belül, mind a szakmai gyakorlatok alkalmával. A másod- és harmadév után elvégzendő kötelező szakmai gyakorlat alkalmával a hallgatóknak lehetőségük nyílik gyógyszergyárakban gyakorlatot szerezni, míg a záróvizsga előtti szakmai gyakorlat során a közforgalmú és kórházi, intézeti gyógyszertári munka gyakorlati alapjait sajátíthatják el.

RS32635_ka-20150627-IMG_5069-scrA gyógyszerészi képesítés megszerzésének feltételei a sikeres záróvizsga letétele, legalább egy középfokú, „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga és egy másik nyelvvizsga vagy egyetemi nyelvi záróvizsga. Végzett gyógyszerészeinket 2009 óta gyógyszerészdoktorrá avatjuk és ők a dr. pharm. cím viselésére jogosultak.

Végzett gyógyszerészdoktoraink előszeretettel választanak a továbbtanulás és továbbképzés különböző lehetőségei közül; így többek között a karunk által biztosított szakképzési lehetőségekkel élve szakgyógyszerészi képesítést, vagy Egyetemünk Doktori Iskolájában tudományos fokozatot szereznek.

A karunkra beiratkozó hallgatók változatos kollégiumi elhelyezési lehetőségek közül választhatnak. Így Egyetemünk Balassa János Kollégiuma (1083 Budapest, Tömő utca 35-41.), Markusovszky Lajos Kollégiuma (1089 Budapest, Rezső tér 16.), Selye János Kollégiuma (1085 Budapest, Üllői út 22.), és Korányi Frigyes Szakkollégiuma is (1074 Budapest, Hársfa utca 59/B.) szívesen fogadja a gyógyszerészhallgatókat. Tehetséges és jó tanulmányi eredményeket felmutató hallgatóink méltányos tanulmányi ösztöndíjakra számíthatnak, amelyet szociálisan hátrányos hallgatóink esetében szociális ösztöndíj is kiegészíthet. A Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzata rendkívül aktív mind a kari és egyetemi rendezvények, mind a hallgatóság szabadidős programjainak szervezésében, lebonyolításában. Egyetemünkön hallgatóink számára számos szabadidős lehetőség áll rendelkezésre, így többek között az Egyetem Zágrábi Úti Sporttelepén és Sportcsarnokában illetve a Népligeti Sporttelepen változatos sportolási lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak, továbbá kedvezményes uszodalátogatási lehetőség is van.

A gyógyszerészképzés multi- és interdiszciplinaritása a hallgatók tudományos tevékenységségében is tükröződik. Tehetséges hallgatóinknak karunk minden intézetében biztosítanak lehetőséget RS22490__ZZS9840-scrTudományos Diákköri kutatómunka (TDK) végzésére. TDK-s hallgatóink mintegy felének munkáját a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói irányítják, de az Általános Orvostudományi Kar és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának intézetei/tanszékei, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi, ill. Természettudományi Kutatóintézete is színhelyei hallgatóink tudományos diákköri tevékenységének. Továbbá egyre inkább teret nyernek a gyógyszeripari együttműködésben végzett TDK-s munkák is. A TDK munka mellett az egyes tantárgyak iránt különös érdeklődést tanúsító hallgatók számára az Intézetek előszeretettel biztosítanak lehetőséget az oktatói munkába történő bekapcsolódásra: demonstrátori munka végzésére is.

Egyetemünkön a tehetséges hallgatóknak lehetősége van szakkollégiumi elhelyezésért folyamodni. A Korányi Frigyes Szakkollégiumban a hallgatókat kiemelkedő tanulmányi teljesítmény elérésére és kutatómunka végzésére ösztönzik és e célok eléréséhez szükséges segítséget is nyújtanak nekik. A szakkollégiumi kurzusok például a legújabb tudományos és vezetői ismeretek átadását célozzák, míg az interdiszciplináris és a társegyetemeket is befogadó a Korányi Frigyes Tudományos Fórum a fiatal kutatóknak biztosít előadási lehetőséget.

Egyetemünk legtehetségesebb hallgatói számára a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program kínál sokrétű lehetőségeket, segítséget tudományos diákköri munkájuk, szakmai érdeklődésük, szakmai-társadalmi kapcsolataik kibontakoztatásához. A program, amelynek mentoráltjai között karunk hallgatói is szép számmal képviseltetik magukat, a résztvevőket PhD tanulmányaik során és az után is nyomon követi.