FELHÍVÁS                                                     

demonstrátori megbízások elnyerésére

2024/2025 tanév

Ikt.sz.: 63727/GYGTO/2024

A demonstrátori megbízás szabályairól a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik.

Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő azon legalább II. évfolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a választott szakterületre.

A demonstrátori megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A megbízás határozott időre , a tanév kezdetétől számított legfeljebb 2 félévre adható, melyet a dékán köt meg a nyertes pályázóval.

Minden pályázó kizárólag egy demonstrátori helyre pályázhat.

A pályázatok rangsorolása során figyelembe vehető szempontok különösen:

 • a pályázó által a tanszéki kurzusok(ok)on nyújtott teljesítménye;
 • a Tudományos Diákkör szakmai és/vagy szervező tevékenységben való részvétel;
 • egyéb szakmai versenyen elért teljesítmény;
 • nyelvismeret;
 • közreműködés kari, oktatási-kutatási szervezeti egység rendezvényének megszervezésében;
 • egyéb részvétel oktatói vagy kutatói tevékenységben;
 • az oktatási-kutatási szervezeti egységek által meghatározott egyéb szakmai követelmények.

A pályázati anyagot 2024. július 5-ig lehet benyújtani a pályázatot kiíró oktatási-kutatási szervezeti egységhez. (Formanyomtatvány a felhívás végén található)

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgató önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig (2024. augusztus 30. ) dönt, mely döntésről egyidejűleg értesíti a hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységeket.

A demonstrátor demonstrátori ösztöndíjban részesíthető. A hallgató – dékáni engedéllyel – demonstrátori ösztöndíj folyósítása nélkül is bevonható a tanszéki/intézeti munkába az érintett oktatási-kutatási szervezet javaslata alapján.

Az ösztöndíjat havonta, a feladat elvégzésének az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője általi igazolást követően (teljesítésigazolás) a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor. (Formanyomtatvány a felhívás végén található)

A demonstrátori megbízásban részesülők számát a Kar dékánja évente határozza meg.

A demonstrátor konkrét feladatait, feladatellátási idejét, beosztását a szabályzat keretein belül az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője állapítja meg.

A demonstrátor feladatai különösen az alábbiak lehetnek:

 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett részvétel az intézet (tanszék) oktató-nevelő, tudományos munkájában;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellet intézeti/tanszéki projektekben való részvétel;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett adminisztratív ügyek intézése (mely nem érintheti a konkrét vizsgáztatási és egyéb beszámoltatási tevékenységben való részvételt, illetve a NEPTUN-rendszer használatát);
 • oktató, illetve vezető felügyelte mellett írásbeli vizsgákon való felügyelet;
 • érdemi közreműködés az oktatási-kutatási szervezeti egység és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • oktató, ill. vezető felügyelete mellett közreműködik az oktató- és kutatómunkában, hogy abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzen;
 • a demonstrátor kivételes esetben, kizárólag a szakmai felügyeletét ellátó oktató erre irányuló utasítása és ellenőrzése alapján láthat el oktatásszervezési feladatokat;
 • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak.

A demonstrátori feladatellátási idő a havi 50 órát nem haladhatja meg.

A demonstrátor a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig (2025. május 16.) részletes beszámolót készít tevékenységéről az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének. Az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője az elfogadott beszámolót megküldi az adott Kar Dékáni Hivatala részére.

A demonstrátori megbízás a megbízásban meghatározott idő leteltével automatikusan megszűnik.

A megbízást a demonstrátor bármikor, indoklás nélkül visszaadhatja.

Ha a demonstrátor tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetve elhanyagolja, ha hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, megbízását az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében a dékán azonnal visszavonhatja.

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások:

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Biokémiai Tanszék

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Farmakognóziai Intézet

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Gyógyszerészeti Intézet

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Gyógyszerhatástani Intézet Gyógyszerhatástan és Toxikológia

Gyógyszerhatástani Intézet- Kórtani és Klinikai alapismeretek

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Szaknyelvi Intézet

Szerves Vegytani Intézet

Transzlációs Medicina Intézet

 

Demonstrátori ösztöndíjpályázat (hallgatók) formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány