A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).

A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:

 1. a 2015/2016-os tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
 2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző – 2014/2015 és 2015/2016 – két tanévre vonatkozik) és
 3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
 4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
 5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2016-ban: 111.000 Ft-ot) és
 6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)
 • Debreceni Egyetem
  • Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)
  • Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
  • Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem
  • Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
 • Pannon Egyetem
  • Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)
 • Pécsi Tudományegyetem
  • Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
  • Gyógyszerésztudományi Kar
  • Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
 • Semmelweis Egyetem
  • Gyógyszerésztudományi Kar
  • Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
 • Szegedi Tudományegyetem
  • Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
  • Gyógyszerésztudományi Kar
  • Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)

*A nem 2015/2016-os tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.

 

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.

 

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

 

Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető

 • e-mailben a csr@merck.hu e-mail címen, vagy
 • az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
 • a tanulói jogviszony igazolását
 • az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
 • jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

Amennyiben van:

 • tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
 • ECDL vizsga bizonyítvány másolatát

 

Az elbírálás szempontjai:

 

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:

 

Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.

 

A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”

 

A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.

 

A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

 1. tanév: 2016/2017
 2. tanév: 2017/2018

A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás felt étele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.

 

A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.

 

*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj  a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 16 % SZJA levonásra kerül.

 

Az elbírálás menete:

 

A pályázat beérkezési határideje: 2016. október 12.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)

 

 

A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje:                      2016. október 26.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést       2016. november 4.

A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük

 

Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2016. november 28-i héten

 

A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2016. december 15-ig várható.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.

A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a csr@merck.hu e-mail címen.