A Semmelweis Egyetem Környezetvédelmi Politikája

A Semmelweis Egyetem elismeri a környezet védelmének szükségességét, ezért célul tűzte ki a káros környezeti hatások megelőzését és minimalizálását. A fő tevékenységek, mint: oktatás, kutatás-innováció, gyógyítás és az ezek működéséhez elengedhetetlen, támogató tevékenységek esetében is, elkötelezi magát a környezetvédelem illetve a fenntartható fejlődés szempontjait és értékrendjét tartalmazó intézkedések és a folyamatok rendszeres, hatékony ellenőrzése mellett.

Elkötelezettségünk megvalósítása érdekében az alábbiakat vállaljuk és valósítjuk meg.

 • A tevékenységünkből származó környezeti terhelést folyamatosan nyomon követjük, a káros környezeti hatásokat felülvizsgáljuk, és a lehetőségekhez képest csökkentjük.
 • Környezetpolitikánk megvalósulása érdekében konkrét terveket, egyetemi szabályzatot és a szervezeti egységek szintjén használatos egyedi szabályozásokat vezetünk be és tartatunk be az egyetemi polgárokkal. A környezeti hatásainkat rendszeresen elemezzük és felülvizsgáljuk, amelyek alapján folyamatosan fejlesztjük környezeti teljesítményünket.
 • Környezeti teljesítményeinket nem csak saját korábbi teljesítményünkhöz képest fejlesztjük, hanem nemzetközi viszonylatban is törekszünk a folyamatos fejlődésre, ezért részt veszünk a környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvések értékelésére létrehozott UI GreenMetric World University Ranking nemzetközi ranglistán.
 • Támogatjuk a környezetbarát termékek beszerzését, használatát, az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazását. Előnyben részesítjük az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltatókat és beszállítókat.
 • Tevékenységünk során törekszünk a rendelkezésre álló energia- és erőforrások minél hatékonyabb és szükségszerű mennyiségének felhasználására.
 • Az Egyetem fejlesztési, beruházási döntéseinél a környezetvédelmi szempontokat érvényre juttatjuk és alkalmazzuk.
 • Az Egyetem minden munkavállalója és hallgatója törekszik a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére. Ahol ez nem megvalósítható, ott az anyagában történő hasznosítást helyezzük előtérbe, ennek érdekében valamennyi telephelyünkön működik a szelektív hulladékgyűjtés.
 • Szabályozzunk és ellenőrizzük a veszélyes hulladékok gyűjtésének, szakcégnek történő átadásának folyamatát. Eleget teszünk a mindenkori ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás) követelményeinek. Ezen tevékenységeket a Magyarországon hatályban lévő jogszabályokban foglaltaknak megfelelően hajtjuk végre.
 • Valamennyi egyetemi polgár környezetvédelmi oktatásban részesül. Saját területükön elvárjuk tőlük a környezetvédelmi követelmények betartását. Törekszünk a környezettudatos szemlélet és magatartás elterjesztésére, jó példák közzétételével, képzésben és fenntarthatósági kampányokban való részvétellel.
 • Naprakész Hulladékgazdálkodási Adatszolgáltatási Rendszert működtetünk a veszélyes hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartásáról.
 • Környezeti vészhelyzet, havária bekövetkezése esetén az érvényben lévő Egészségügyi Válsághelyzeti Tervben és az Üzemeltetési Biztonsági Tervben foglaltakkal összhangban járunk el.
 • Törekszünk a havária bekövetkezésének lehetőségét minimalizálni, környezeti hatását a megfelelő közbelépésekkel csökkenteni.
 • Az Egyetem telephelyein munkát végző vállalkozókat tájékoztatjuk az Egyetem területén élő környezetvédelmi szabályokról és azok betartását elvárjuk.
 • A környezetvédelmi és fenntarthatósági célokat valamennyi vezető munkatársunk példa értékűen közvetíti munkatársainak. A munkavállalók és a hallgatók által szervezett, e célok érdekében tett ajánlások, kezdeményezések az Egyetem vezetői által is támogatottak és megvalósítandók.
 • Hosszútávú stratégiai céljaink meghatározásra kerülnek szakterületi intézkedési tervek és a Zöld Egyetem Program című dokumentumokban.
 • Az Egyetem vezetése elkötelezetten támogatja e Környezetpolitika megvalósítását, biztosítja a szükséges erőforrásokat, valamint az előírásoknak és szabályzatoknak történő megfelelés mellett a környezetvédelmi tevékenységét folyamatosan továbbfejleszti.
 • Kitűzött céljaink eléréséhez fontos eszköznek tekintjük a mindenkori MSZ EN ISO 14001-es szabványnak megfelelő szabályozott és dokumentált integrált irányítási rendszer kialakítását, működtetését és folyamatos fejlesztését.

Minőség és környezet iránti elkötelezettségünket hozzáférhetővé tesszük nem csak az Egyetem polgárainak, hanem az egyetemi honlapon a nyilvánosság számára is.

A Semmelweis Egyetem minden polgára elkötelezett a környezetvédelem mellett és példamutatásával járul hozzá a minőségi és környezettudatos oktató, -kutató, – innovációs-, gyógyító tevékenység végzéséhez.

Budapest, 2022. február 24.

Prof. Dr. Merkely Béla
rektor
Dr. Pavlik Lívia
kancellár

 

Melléklet:
Semmelweis Egyetem Környezetvédelmi Politikája aláírt dokumentuma