Osztályvezető:

A BIZTONSÁGSZERVEZÉSI OSZTÁLY FELADATAI:

Az osztály fő feladata irányítani, szervezni, koordinálni és vizsgálni az Egyetem munka-, tűz- és polgári védelmi tevékenységét. Az Egyetem munkavállalóinak, valamint az első éves hallgatóinak munka-, tűz- és polgári védelmi oktatást tartani, ehhez az oktatási anyagot összeállítani, folyamatosan aktualizálni. Összeállítani, aktualizálni az Egyetem munka-, tűz-, katasztrófavédelmi és polgári védelmi, és rendezvénybiztosítási szabályzatát.

 
MUNKAVÉDELMI-, TŰZVÉDELMI-, POLGÁRI- ÉS KATASZTÓFAVÉDELMI SZAKMAI VEZETŐK

A szakterületi szakmai vezetők felelősek az Egyetemen folyó szaktevékenységek irányításáért. Szervezik és vezetik a Biztonságszervezési Osztály szakirányú végzetséggel rendelkező munkatársainak tevékenységét, összefogják és irányítják az adott szakmai területet.

 
TŰZVÉDELMI OPERATÍV IRÁNYÍTÓ

Az Egyetemen folyó tűzvédelmi feladatokat operatívan irányítja – ezen belül különösen a tűzvédelmi területet érintő gyakorlati jellegű szaktevékenységet. A Biztonságszervezési Osztály tűzvédelmi képzettséggel rendelkező munkatársainak gyakorlati szempontú tevékenységét ellenőrzi és segíti, az Egyetemmel szerződésben álló tűzvédelmi szolgáltatók munkájának szerződésszerű teljesítést ellenőrzi.

 
BIZTONSÁGTECHNIKAI KOORDINÁTOROK ÉS SZAKÉRTŐK

Éves munkaterv alapján együttes munka- és tűzvédelmi ellenőrzést tartanak az Egyetem szervezeti egységeinél, mely során ellenőrzésre kerül, hogy az oktatási, gyógyítási és kutatási tevékenység végzésekor a munka- és tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre jutnak-e. Szakmai irányítást, tanácsadást adnak a szervezeti egységek kijelölt munka- és tűzvédelmi megbízottjainak. Hiányosság esetén intézkedési javaslatot tesznek, illetve intézkedést kezdeményeznek.

Szakmailag irányítják, illetve ellenőrzik a területileg illetékes hatóságok részére jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségek határidőre történő teljesítését.

Segítséget nyújtanak a hatósági eljárások, engedélyezések lebonyolításában. Előzetes kiértesítés alapján részt vesznek az egyetem szervezeti egységeinél tartandó hatósági ellenőrzéseken.

Az Egyetemen folyó  oktatási, gyógyítási és kutatási tevékenységgel összefüggő munka- és tűzvédelmi feladatokat koordinálják, ellenőrzik, a felmerülő problémákkal kapcsolatos bejelentéseket fogadják, rögzítik, kiértékelik, – adott esetben – elhárítják.

Végzik az egyetem területén a Munkavédelmi törvényben leírtak alapján munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat, valamint a tűzvédelmi szakfeladatokat.

Felkérés esetén részt vesznek az egyetem szervezeti egységeinél a létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásain.

Az Egyetem szervezeti egységeinél bekövetkezett – és az Igazgatóságra bejelentett – munkabalesetekről nyilvántartást vezetnek, a szükséges kivizsgálásokat elvégzik, közreműködnek a dolgozói kártérítésekkel kapcsolatban.

Részt vesztnek az egyetem területén keletkezett tűzesetek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában.

Heti rendszerességgel végzik az új belépő munkavállalók központi oktatását, azok dokumentálását. Tanévkezdéskor részt vesznek az első éves egyetemi hallgatók munka- és tűzvédelmi oktatásában.

Egyedi oktatási feladatként felkérésre elvégzik a gázpalack kezelők képzését és vizsgáztatását.

Az Egyetem tűzvédelmi helyzetének javítása az adott gazdasági lehetőségek figyelembe vételével, folyamatos korszerűsítésének megszervezése, szakmai koordinálása.

Az Egyetemen történő beruházások, felújítások, bővítések, átalakítások előkészítése és megvalósítása során elősegítik és ellenőrzik a munka- és tűzvédelmi szabályok érvényesülését.

A tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó cégek tevékenységét rendszeresen monitorozzák.

Felügyelik a Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatását, kérésre a lebonyolításhoz segítséget nyújtanak.

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a hatóságokkal.

 
BIZTONSÁGTECHNIKAI TERÜLETI KOORDINÁTOROK

Az előző bekezdésben foglaltakat az Egyetem tömbszerűen működő szervezeti egységeinél kihelyezve végzik. Munkavégzésük során szorosan együttműködnek a tömbszerűen működő szervezeti egységek vezetőivel.

 
KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI CSOPORT 

Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően végzik a Gyógyszerésztudományi Karon a „Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek” c. tantárgy oktatását az I. és II. évfolyamon magyar nyelven. az ÁOK-n és – a 2016/2017-es tanévtől – a FOK-on “A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” c. tantárgy oktatását a III. évfolyam hallgatóinak angol és német nyelven. Az ÁOK-on a 2021/22/1 szemesztertől csak angol nyelvű oktatás van. Az ETK (8 szakirányán) II. évfolyamos részidős és nappali tagozatos hallgatói részére „A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapja” c. tantárgy 1-2 modul oktatása folyik magyar nyelven.

A polgári védelmi – katasztrófavédelmi felkészítéshez és oktatáshoz szükséges oktatási és segédanyagokat az oktatókkal egyeztetve összeállítják a tantárgy programjának megfelelően. Kapcsolatot tartanak akarok Dékáni Hivatalaival, az Oktatásigazgatási Hivatallal,, valamint a karok Tanulmányi Osztályaival az órarendek egyeztetése, valamint az előadások időpontjainak, helyszíneinek, előadótermek kijelölésének és berendezésének koordinálása érdekében.

Végzik az Egyetem munkavállalóinak polgári-, és katasztrófavédelmi oktatását, valamint éves rendszerességgel a szervezeti egységeknél megbízott katasztrófavédelmi felelősök képzését.Közreműködnek a katasztrófavédelmi tervek (Integrált Egészségügyi Válsághelyzeti és Honvédelmi Intézkedési Terv, Üzemeltetői biztonsági terv) elkészítésében, aktualizálásában.

A központi és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása során gondoskodnak arról, hogy a szervezet tagjai megismerjék a katasztrófa esetén a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat.

 
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOPORT

Kizárólagosan végzik az Egyetem rendezvényeivel kapcsolatos hatósági bejelentéseket, engedélyeztetéseket.

A megadott adatok alapján elvégzik a kapcsolódó számításokat, kidolgozzák a rendezvények biztonsági terveit.

Az előkészítési munkálatokon kívül ellenőrzik a rendezvények lebonyolítását.

Elzárkózási gyakorlat

Galéria

12kép
Elzárkózási gyakorlat
Tűzvédelmi gyakorlat