Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

Osztályvezető: Molnár-Dzurek Anita

A Biztonságszervezési Osztály feladatai:

Az osztály fő feladata irányítani, szervezni, koordinálni és vizsgálni az Egyetem munka-, tűz- és polgári védelmi tevékenységét. Az Egyetem munkavállalóinak, valamint az első éves hallgatóinak munka-, tűz- és polgári védelmi oktatást tartani, ehhez az oktatási anyagot összeállítani, folyamatosan aktualizálni. Összeállítani, aktualizálni az Egyetem munka-, tűz-, polgári védelmi (katasztrófavédelmi) és rendezvénybiztosítási szabályzatát.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐADÓK

Éves munkaterv alapján együttes munka- és tűzvédelmi ellenőrzést tartanak az Egyetem minden szervezeti egységénél, mely során vizsgálásra kerül, hogy az oktatási, gyógyítási és kutatási tevékenység végzésekor a munka- és tűzvédelmi jogszabályokban foglaltak érvényre jutnak-e. Szakmai irányítást, tanácsadást adnak a szervezeti egységek kijelölt munka- és tűzvédelmi megbízottjainak. Hiányosság esetén intézkedési javaslatot tesznek, illetve intézkedést kezdeményeznek.

Szakmailag irányítják, illetve ellenőrzik a területileg illetékes hatóságok részére jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségek határidőre történő teljesítését.

Segítséget nyújtanak a hatósági eljárások, engedélyezések lebonyolításában. Előzetes kiértesítés alapján részt vesznek az egyetem szervezeti egységeinél tartandó hatósági ellenőrzéseken.

Az Egyetemen folyó  oktatási, gyógyítási és kutatási tevékenységgel összefüggő munka- és tűzvédelmi feladatokat koordinálják, ellenőrzik, a felmerülő problémákkal kapcsolatos bejelentéseket fogadják, rögzítik, kiértékelik, – adott esetben – elhárítják.

Végzik az egyetem területén a Munkavédelmi törvényben leírtak alapján munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat, valamint a tűzvédelmi szakfeladatokat.

Felkérés esetén részt vesznek az egyetem szervezeti egységeinél a létesítmények, gépek és berendezések üzembe helyezési eljárásain.

Az Egyetem szervezeti egységeinél bekövetkezett – és az Igazgatóságra bejelentett – munkabalesetekről nyilvántartást vezetnek, a szükséges kivizsgálásokat elvégzik, közreműködnek a dolgozói kártérítésekkel kapcsolatban.

Részt vesztnek az egyetem területén keletkezett tűzesetek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában.

Heti rendszerességgel végzik az új belépő munkavállalók központi oktatását, azok dokumentálását. Tanévkezdéskor részt vesznek az első éves egyetemi hallgatók munka- és tűzvédelmi oktatásában.

Egyedi oktatási feladatként elvégzik a gázpalack kezelők képzését és vizsgáztatását.

Az Egyetem tűzvédelmi helyzetének javítása az adott gazdasági lehetőségek figyelembe vételével, folyamatos korszerűsítésének megszervezése, szakmai koordinálása.

Az Egyetemen történő beruházások, felújítások, bővítések, átalakítások előkészítése és megvalósítása során elősegítik és ellenőrzik a munka- és tűzvédelmi szabályok érvényesülését.

A tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó cégek tevékenységét rendszeresen monitorozzák.

Felügyelik a Tűzriadó Tervben foglaltak gyakoroltatását, kérésre a lebonyolításhoz segítséget nyújtanak.

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a hatóságokkal.

 

KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI CSOPORT 

Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásainak megfelelően végzik A Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek tantárgyak oktatását az I., II. évfolyam, illetve az ÁOK-n és – a 2016/2017-es tanévtől – a FOK-on “A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” c. tantárgy oktatását a III. évfolyam hallgatóinak.

A polgári védelmi – katasztrófavédelmi felkészítéshez és oktatáshoz szükséges oktatási és segédanyagokat összeállítják a tantárgy programjának megfelelően. Kapcsolatot tartanak a Rektori Hivatal Oktatási csoportjával, valamint a karok Tanulmányi Osztályaival az órarendek egyeztetése, valamint az előadás időpontjának, helyszínének, előadótermek kijelölésének és berendezésének koordinálása érdekében.

Végzik az Egyetem munkavállalóinak polgári védelmi oktatását.

Közreműködnek a katasztrófavédelmi tervek elkészítésében, aktualizálásában.

A központi és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása során gondoskodnak arról, hogy a szervezet tagjai megismerjék a katasztrófa esetén a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat.

 

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSI CSOPORT

Kizárólagosan végzik az Egyetem rendezvényeivel kapcsolatos hatósági bejelentéseket, engedélyeztetéseket.

A megadott adatok alapján elvégzik a kapcsolódó számításokat, kidolgozzák a rendezvények biztonsági terveit.

Az előkészítési munkálatokon kívül ellenőrzik a rendezvények lebonyolítását.

 

BIZTONSÁGTECHNIKAI FŐELŐADÓK

A biztonságtechnikai főelőadók végzik az Egyetem tömbszerűen működő szervezeti egységeinél a munka- és tűzvédelmi szaktevékenységet. Munkavégzésük során szorosan együttműködnek a tömbszerűen működő szervezeti egységek vezetőivel és a Tömbök biztonságtechnikai ügyintézőivel.