Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

A sebészet oktatása a második szemeszterben

A sebészet oktatása ebben a szemeszterben is tantermi előadások és klinikai gyakorlatok formájában zajlik. Az oktatás blokkokban történik a Neptunban meghirdetett tanrend szerint. A tananyag témája a részletes általános sebészet: gasztroenterológiai sebészet (gyomor, duodenum, hasnyálmirigy, máj-epeutak, vékony- és vastagbél ), endokrin sebészet, emlő sebészete. Ismertetjük a legfontosabb heveny hasi kórképeket. Az egész napos gyakorlatok során a hallgatók betekintést nyernek a Klinika napi működésébe.

A kórtermi gyakorlatokon, betegbemutatások, vizsgálatok alkalmával demonstráljuk az egyes kórképek tünettanát, a vizsgálatok menetét, a diagnózis felállítását, a terápia, a műtéti indikáció/kontraindikáció kérdéseit, a műtéti felkészítés taktikáját. Kitérünk a rizikófaktorokra, a szövődmény lehetőségekre. Bemutatjuk a műtét utáni feladatokat, az utógondozás súlypontjait.  

Tájékoztató a nyári sebészeti gyakorlatról

A gyakorlat 1 hónapos , munkaideje heti: 35 óra, kéthetenként egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálattal. Két turnusban teljesithető: július 1-31-ig, vagy augusztus 1-31-ig.

A gyakorlatra történő jelentkezés közvetlenül az intézményekben történik. Határidő: május 31. Jelentkezést csak az erre a célra kiállitott Látogatási Bizonyitvánnyal,valamint az érvényesitett Diákigazolvánnyal fogadják el az intézmények.

A hallgatók a sebészet gyakorlatot a Dékáni Hivatal kimutatásban szereplő intézményekben teljesithetik. Előzetes dékánhelyettesi engedély alapján lehetőség van arra, hogy a lakóhely szerint illetékes kórházban vagy külföldön teljesitsék a gyakorlatot. A kérelemhez csatolni kell a kórház fogadónyilatkozatát.

A külföldön végzett gyakorlat teljesitéséről szóló igazolást legkésőbb az V.-évfolyamra történő beiratkozás alkalmával kell (magyar, angol, vagy német nyelven) benyújtani.

A gyakorlati helyek listáját, valamint a gyakorlat tematikáját az évfolyam hirdetőtábláján lehet megtekinteni.

A nyári sebészeti gyakorlat ajánlott tematikája

“Osztályos orvosi teendők” ellátása (legalább 6-10 betegnél) az osztályvezető sebész őorvos beosztása alapján, az osztály egy beosztott orvosának ellenőrzése mellett.

Anamnézis felvétele, felvételi állapot fizikális vizsgálata, ezek alapján a beteg kórlapjának megirása. Különösen fontos az emlő fizikális vizsgálatának és a rectalis fizikális vizsgálatnak begyakorlása.

A vizsgálati és kezelési terv kialakitása a hallgatót ellenőrző orvossal egyetértésben. nnek részeként a szükséges vizsgálatok (labor,radiológiai, endoscopos, konziliárusi) lrendelése – az ellenőrző orvos jóváhagyásával – azok megtörténtének ellenőrzése és regisztrálása.

A szükséges gyógyszeres és egyéb kezelés beállítása – az ellenőrző orvos jóváhagyásával. Az osztályokon leggyakrabban használatos gyógyszerek (pl: szívszerek, bélmozgatók, antibiotikumok, stb) megismerése és alkalmazása.

Beteg állapotának folyamatos ellenőrzése és regisztrálása (lázlap-vezetés, decurzus vezetés, stb) és erről referálás az osztály vezetőjének a viziteken.

A betegek távozásakor “Zárójelentés” készitése.

A vérvétel technikájának gyakorlása. Injekciók (s.c., i.m., i.v.) adása ellenőrzés mellett. Infúziók összeállítása és beadása felügyelet mellett.

Vércsoport meghatározás, transzfúzió összeállítása, keresztpróba és biológiai próba végzése, transzfúzió beadása, az előirt adminsztárció elvégzése, ellenőrzése felügyelet mellett.

Duodenum-szonda, nasogasticus szonda levezetésének gyakorlása. Hólyagkatheterezés gyakorlása felügyelet mellett. Rugalmas pólya felhelyezésének gyakolása.Túlérzékenységi próbák kivitelezése és értékelése felügyelet mellett.

Tesztpapirok alkalmazásának megismerése és gyakorlása.

Oscillometria alkalmazása és gyakorlása.

Varrat-,és kapocsszedés.

Fertőzőtt sebek kezelése, kötéscseréje ellenőrzés mellett.

Segédkezelés mellkas-csapolásban, has-csapolásban.

Lehetőség szerint részvétel az endoscopos vizsgálatokon, radiológiai vizsgálatokon.

Részvétel az osztályra hívott szakorvosi konzíliumokon, ill. más osztályon történő

sebészi konzíliumon.

Részvétel a műtéti javallatok felállításában.

Részvétel az osztály műtétjeiben. Asszisztencia, elsősorban a saját betegeknél.

Ezek során a sterilitás, sterilezés alapelveinek, a bemosakodás-beöltözködés gyakorlatának és a műtői fegyelemnek az elsajátítása.

Hetente egy alkalommal 24 órás ügyeleti szolgálat.

Tapasztalatszerzés a sürgős, életveszélyes sebészeti kórképek felismerésében és az ellátás elveinek és módjainak megismerése.

Aneszteziológiai vonatkozásban részvétel a műtéti előkészítésben.

A műtéti premedikáció megismerése és alkalmazása mind választott műtétnél,

mind sürgősségi esetben.

Közreműködés különböző tipusu általános érzéstelenitéseknél (maszkos, kombinált

intrachealis, intravenás narcosis).

Segédkezés intubálásnál. Lehetőség szerint önálló intubálás.

Az altatókészülék müködésének megismerése. A beteg ellenőrzése műtét alatt.

Segédkezés véna preparálás, ill.centrális véna biztosítása (vena jugularis, vagy:

subclavia puntio) során.

A centralis vénás nyomásmérés gyakorlása és értékelése.

Garatból, légutakból váladék leszívása.

Sebészi intenzív betegellátás sajátosságainak megismerése.

A betegellenőrző készülékek használata. Műtét utáni időszak problémáinak megismerése és azok megelőzésében, ill. elháritásában való részvétel.Az újraélesztés kórházi módszereinek megismerése, adott esetben gyakorlati alkalmazásában való segédkezés.Részvétel az elhalt betegek boncolásában, ill. klinikopathológiai megbeszéléseken.A sebészeti járóbeteg szakrendelés adminisztrációjának megismerése és végzése.Fedőkötések, nyomókötések, párakötések felhelyezése ill.cseréje.

Fertőzött sebek kezelése.

Furunculus, tályog, phlegmone, panaritium vizsgálata, kezelésben való részvétel.

Tetanus prophylaxis alkalmazása.

Részvétel ambulans műtétekben.

Segédkezés intravénás narcosisban, ill. annak felügyelet melleti végzése.

Helyi érzéstelenités végzése felügyelet mellett, ill.segédkezés benne.

Részvétel sebészeti szakrendelésen, járóbetegellátásban.

Letölthető dokumentumok

SEBÉSZET I -II követelményrendszer