EREDMÉNYEK

NYERTES PÁLYÁZATOK

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat célja

Jelen kiírás az RRF-2.1.2-21-2022-00010 A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen című projekt keretében kerül kiírásra annak megvalósulását támogatandó, felsőoktatási képzések gyakorlatorientált képzés- és tartalomfejlesztése céllal.

(*a projekt címében az „orvosképzés” szerepel, de a pályázat nyitott az Egyetem minden kara és képzése előtt!)

Ennek keretében lehetőség van a felsőoktatási képzési módszerek és tartalmak intézményi modernizálására, munkaerőpiaci relevanciájának fokozására, gazdasági igények beépítésére a képzési tartalomba (felsőoktatási képzési kínálat, módszerek és tartalom gazdaság igényeinek megfelelő átalakítására, vállalkozói, ipari átalakulással kapcsolatos ismeretek beépítésére a tananyagokba).

Fenti keretek mellett a pályázat közvetlen célja olyan oktatásfejlesztési koncepciók megvalósulásának elősegítése, minél nagyobb létszámú hallgató elérése mellett, melyek az Egyetem által kitűzött oktatásfejlesztési célok közé tartoznak (pl. gyakorlati készségek fejlesztése, hallgatóközpontú oktatás, döntéshozatali képességek, kritikus gondolkodás elősegítése, lemorzsolódás csökkentése stb.). A célokról további részleteket a rektori és dékáni programok, valamint a kari kurrikulimfejlesztési dokuemntumok tartalmaznak. 

Értékelhető például, de nem kizárólag:

  1. Vizsgafejlesztések, különösképp OSCE irányú klinikaivizsga-fejlesztések
  2. Komplex koncepció a gyakorlatvezetés játékosítási elemekkel történő felfrissítéséről (részletes óratervvel)
  3. Oktatásmódszertani fejlesztések az aktív tanulási módszertanok elterjedése érdekében
  4. Vertikális és horizontális tantárgyi összehangolási lépések
  5. Innovatív oktatási megoldások bevezetése (pl. Instagram fiók, podcastok a hallgatók számára)
  6. Gyakorlatorientált, készségfejlesztést előtérbe helyező -módszertani fejlesztések  
  7. Komplex kurzusfejlesztés a kompetencia alapú oktatás jegyében, a konstruktív összehangolás modelljének alkalmazásával (a tantárgyi leírás átdolgozása, összehangolás az elvárt tanulási eredményekkel)

Pályázhatnak:

A Semmelweis Egyetem bármely Karán kötelező vagy kötelezően válaszható tárgy oktatási tevékenységében részt vállaló bármely munkatárs vagy munkacsoport.

A pályázat keretösszege:            11.000.000 Ft

Nyertes pályázatok várható száma:     max. 22 (min. 4 különböző Karról)

Elszámolható költségek:      Illetménykiegészítés

A támogatás elnyeréséhez benyújtandó:

  • Kitöltött „RRF Pályázati lap 2023 -2 Fejlesztési program”
  • Pályázó szakmai önéletrajza
  • A pályázat keretében fejlesztett kurzus, előadás, gyakorlat vagy oktatásszervezési feladat eredeti leírása, pontos tartalmi és formai elemei, helye a jelenlegi curriculumban

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatnak és mellékleteinek a benyújtása azok a Semmelweis Egyetem MOODLE felületén az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ által erre a célra létrehozott kurzusba (https://itc.semmelweis.hu/moodle/enrol/index.php?id=4799)  történő feltöltésével történik meg. A felület november 6-tól lesz aktív, használatával kapcsolatban Kozma Borbála (kozma.borbala@semmelweis.hu)  nyújt támogatást, valamint tájékoztatást az alább jelzett fórum keretében.

Tájékoztató online fórum a pályázatról: 2023. november 10. 13:00-15:00

Helyszín: https://semmelweis.zoom.us/j/97808907607

Pályázatok beadásának határideje: 2023. december 4. 12:00

FIGYELEM! HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS!

A pályázat benyújtásának új határideje: 2023. december 5. 12:00

A támogatás elbírálása:

A pályázatokat azok egyetemi és kari kurrikulumfejlesztési célokhoz való illeszkedésük, az érintett hallgatói létszám,  az OFMSZK szervezésében történő képzéseken is ismertetett oktatásfejlesztési koncepciók (konstruktív összehangolás, FAIR elv, mérés-értékelési szempontok, stb.) mentén, valamint a munkaerőpiaci relevancia figyelembe vételével bíráljuk majd el. A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok, melyek résztvevői között szerepelnek olyanok, akik már részt vettek OFMSZK által szervezett oktatóképzéseken.

Az elbírálás határideje: 2023. december 15. 12:00

A támogatás forrása:                                    

RRF-2.1.2-21-2022-00010 A gyakorlati orvosképzés fejlesztése a Semmelweis Egyetemen című projekt  

A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás módját a pályázó, a tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység és az OFMSZK közötti támogatói okiratban rögzítjük.

A forrás elnyerésével egyben a nyertes pályázó kötelezettséget vállal a projektelszámoláshoz és szakmai megvalósuláshoz szükséges kapcsolódó adminisztrációs és szakmai feladatokat elvégzésére (ld. RRF támogatói okirat 2023).

Pályázattal kapcsolatos kérdés esetén alapvetően a létrehozott MOODLE-felület nyújt támogatást, de amennyiben itt nem található meg a keresett információ, a következőkhöz fordulhat:

Szakmai kérdésekben: Dr. Kiss Levente, kiss.levente@semmelweis.hu

Az RRF projekt dokumentációs és egyéb kötelezettségeivel kapcsolatosan:

Borbély Anita, borbely.anita@semmelweis.hu

A pályázat beadásával, a létrehozott MOODLE felülettel kapcsolatosan:

Kozma Borbála, kozma.borbala@semmelweis.hu

 

A pályázati kiírás letöltése PDF-ben

 

Budapest, 2023. október 31.

Dr. Kiss Levente

igazgató, OFMSZK

 

Mellékletek nyertes pályázatok esetén:

RRF támogatói megállapodás

RRF kitöltési útmutató

RRF Belépési kérdőív

RRF Kilépési kérdőív

Képzésben résztvevők – minta

Jelenléti ív

Hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez