Összesen: 1 cikk

R/8/2020. (V.27.) REKTORI UTASÍTÁS

 a betegellátásról az egészségügyi szakember-képzés céljából, kifejezetten a távoktatás segítése érdekében történő kép- és hangfelvétel készítésének szabályairól

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész 28. § (8) és az I.10. rész 3. § (2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Egyetem alapfeladatainak jogszerű ellátása érdekében a betegellátásról készített felvételekre – különös tekintettel a távoktatás céljára való felhasználhatóság érdekében – e tevékenységekről a kép- és hangfelvétel készítésére vonatkozóan, figyelemmel különösen

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

rendelkezéseire, az alábbi utasítást adom ki:

(1) A felvétel készítésének célja: az Egyetemen kép- és hangfelvételt a beteg ellátásáról elsősorban olyan módon szabad készíteni, hogy azon az ellátott személy ne legyen azonosítható. Csak olyan felvételt szabad készíteni, amely az érintett számára nem sértő, megalázó. A beavatkozásról, műtétről felvételt kizárólag a beavatkozás szakmai céljának bemutatása érdekében és annak megfelelően szabad készíteni. A kép- és hangfelvétel célja ebben az esetben kifejezetten az oktatásban résztvevők számára történő – elsősorban távoktatási – szakmai anyag elkészítése.

(2) A felvétel készítésének jogalapja: a felvétel készítői az egészségügyi szakember képzés elősegítése érdekében készítendő oktatási segédanyag előállítása céljából vannak jelen a beavatkozás során. E tevékenységükkel összefüggésben megismert személyes, különleges adatok tekintetében térbeli és időbeli korlátozás, valamint az Egyetemmel fennálló jogviszonyukra tekintet nélkül titoktartásra kötelezettek.

(3) A felvétel készítője: a felvételt kizárólag az Egyetem alkalmazásában álló, vagy kifejezetten erre a célra szóló megállapodás alapján eljáró személy készíthet. A felvétel készítésével kapcsolatos minden jog az Egyetemé marad. A felvételt megállapodás alapján készítő személlyel történő szerződésben és az annak alapján végzett tevékenység során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését biztosítani kell.

(4) A felvétel készítésének engedélyezője: a felvételt a beavatkozást végző/vezető orvos (iktatott) írásbeli kérelme alapján az ellátást nyújtó klinika vezetőjének engedélyével szabad elkészíteni. Az ellátást nyújtó klinika a kérelmeket és az engedélyeket naprakészen nyilvántartja.

(5) A felvétel készítésének irányítója: a felvétel készítésének irányítója a beavatkozást végző/vezető orvos. A felvétel készítői e tevékenységük során kötelesek az irányító utasításait megtartani; a beavatkozás elvégzését semmilyen módon nem akadályozhatják, vagy hátráltathatják. Bármilyen szabályszegés a felvétel készítésének azonnali megszakítását vonja maga után.

(6) Az ellátott személy rendelkezése: a beteget a beavatkozást megelőzően tájékoztatni kell a felvétel készítéséről és ahhoz annak alapján a hozzájárulását kell kérni. Amennyiben a beavatkozás jellegénél fogva a felvételt csak a beteg azonosítását lehetővé tevő módon lehet elkészíteni, a beteg hozzájárulásának erre is ki kell terjednie. A tájékoztatást és a hozzájárulást, majd a felvételt is a beteg dokumentációjában, annak részeként meg kell őrizni.

(7) A felvétel készítéséhez és oktatási célú bemutatásához való hozzájárulást a beavatkozáshoz való hozzájárulástól elkülönülten, önálló nyilatkozatban kell megtenni; az elkülönült nyilatkozat a hozzájárulás érvényességi kelléke. A hozzájárulás ezen túl csak akkor érvényes, ha azt a beteg minden befolyástól mentesen, tájékozottan és önkéntesen adja meg.

(8) A felvétel anonimizálása: a beteg akkor azonosítható, ha az arca, vagy más egyedi testi jel (sebhely, tetoválás) alapján a személyazonossága egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható. Az azonosítás lehetőségét a bemutatott beteg arcának, vagy egyedi testi jelének elfedésével, vagy technikai kitakarással kell megszüntetni.

(9) A felvétel jóváhagyása: az elkészült és összeállított felvételt a beavatkozást vezető orvos és az ellátást nyújtó klinika vezetője hagyja jóvá a Klinikai Központ egyidejű tájékoztatásával.

(10) A felvétel tárolása: a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, ezért kezelésére és tárolására az egészségügyi dokumentációra vonatkozó általános szabályok az irányadóak. Az Eüak. 30. § (1) bekezdése szerint a tárolási ideje 30 év.

(11) A felvételhez való hozzáférés: A rögzített kép- és hangfelvétel elérését – oktatási célú felhasználás, különösen távoktatás érdekében – egyetemi tárhelyről (az Informatikai Igazgatóság által biztosított megoldással) lehet biztosítani meghatározott időtartamig, valamint más, az Egyetemen kívüli infokommunikációs szolgáltatás (pl. felhő) alkalmazásával.

  • A műtétről az érintettről nem azonosítható módon készült felvételt az egyetemi tárhelyről a felhasználó azonosítása után lehet elérhetővé tenni. A felhasználó számára a megismerésre nyitva álló időt közölni kell.
  • Személyazonosításra alkalmas módon ábrázolt személyről szóló felvétel esetén a hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy az a felhasználó számára ne tegye lehetővé a letöltést, vagy mentést.
  • A felhasználó köteles a felvétel megismerése során biztosítani, hogy azt jogosulatlan személyek ne ismerjék meg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatkezelési szabályok megszegése jogi és az (orvosi) etikai kódexbe ütköző vétségnek (is) minősül.
  • Virtuális szerver alkalmazása esetén kizárólag azonosításra alkalmatlan módon ábrázolt személyt bemutató felvételt szabad a szerverre feltölteni.
  • A felvételt az érintett (meghatalmazottja, törvényes képviselője) kérelmére az Eütv. és az Eüak. szabályai szerint kell kiadni.

(12) A felvétel megismerésére jogosult hallgató, vagy munkatárs csak személyének kétséget kizáró azonosítását követően és a műtétről/beavatkozásról az érintettet azonosítható módon készült felvételen szereplő adatok kezelésére vonatkozó kötelező, a belépés feltételeként beállított nyilatkozat megtételével kaphat a rendszerhez hozzáférést.

  • A hallgatói nyilatkozat
   • kiterjed a titoktartási kötelezettségre,
   • kiterjed arra, hogy olyan körülményeket biztosít a hozzáféréshez, amelyek nem teszik lehetővé jogosulatlan számára az adatok megismerését,
   • kiterjed – jogsértés esetén – etikai, jogi felelősség viselésére,
   • a szabályok megszegése a hozzáférésből kizárást vonja maga után.
  • A hallgató a belépés feltételeként a következő nyilatkozatot teszi:

„Kijelentem, hogy

   • a személyes adatok kezelésének szabályait ismerem,
   • tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozásról készült felvételről megismert személyes adatokra vonatkozóan a megismerés alapjául szolgáló jogviszony fennállásától függetlenül és időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettségem áll fenn,
   • köteles vagyok a felvétel lejátszását úgy szervezni, hogy az ott azonosítható módon bemutatott személy adatait, róla szóló információt jogosulatlan személy ne ismerhesse meg,
   • nyilatkozom, hogy a felvételről megismert információkat csak az Egyetem tevékenységi körébe tartozó céllal használom fel, azt a kizárólag személyes használaton túl nem töltöm fel, nem osztom meg és nem teszem elérhetővé olyan platformon, csoportban, vagy más formában, amelynek eredményeként arra jogosulatlan felhasználók is elérhetik,

valamint

   • a felvételhez való hozzáférés és az adatkezelés szabályainak megszegéséért etikai és jogi felelősséggel tartozom.”

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2020. május 27.

Dr. Merkely Béla

rektor


R/8/2020. (V.27.) REKTORI UTASÍTÁS a betegellátásról az egészségügyi szakember-képzés céljából, kifejezetten a távoktatás segítése érdekében történő kép- és hangfelvétel készítésének szabályairól aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/8/2020. (V.27.) REKTORI UTASÍTÁS

Összesen: 1 cikk