1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 666/2023. (XII. 29.) Korm. rendelete a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent:MK 194. szám 2023.12.29.
Hatály: 2024.12.30.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 2.  § (6)  bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (Az ösztöndíjas külön kérelemre a  további juttatásokban is részesíthető az  Ösztöndíjprogram működési szabályzata alapján:) „c) utazási támogatás.” 2. § A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 6.  §-a a  következő m) ponttal egészül ki: (Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:) „m) a 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyelvtudás igazolására vonatkozó követelményeket.”

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:) „c) aki vállalja, hogy az  ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, valamint az  ösztöndíjas szerződésének teljes időtartama alatt magyarul tanul, és a  tanulmányai végén az  Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározottak szerint, a  képzési időszakhoz igazodó szintű magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgát tesz, vagy magyar nyelvtudásának szintjét a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság által kiállított „Igazolás magyar nyelvi szintfelmérés eredményéről” dokumentummal igazolja,” 4. § A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a) 2.  § (4)  bekezdésében az „az ösztöndíjak” szövegrész helyébe a „támogatói okirat vagy fejezetek közötti megállapodás formájában az ösztöndíjak” szöveg, b) 2. § (4) bekezdésében az „oktatás” szövegrész helyébe az „utazási támogatás, az oktatás” szöveg, c) 8.  § (1)  bekezdésében az  „és a  lakhatási támogatás” szövegrész helyébe az  „ , a  lakhatási támogatás és az utazási támogatás” szöveg lép.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent:MK 194. szám 2023.12.29.
Hatály: 2024.01.01.

1. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 3. alcíme helyébe a következő alcím lép: „3. A hallgatók, oktatók és kutatók kutatói kiválóságának állami elismerése és támogatása 9.  § (1) A  Kormány nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat alapít Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program néven (a  továbbiakban: EKÖP), valamint ennek részeként Kooperatív Doktori Program néven, amely a  felsőoktatási intézmények által kiírt ösztöndíjpályázatokat foglalja magában. E kormányrendelet 9–12/B. §-a szerint meghirdetett bármely ösztöndíjprogram EKÖP-nek minősül, annak meghirdetése során a program nevének az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program, illetve a Kooperatív Doktori Program megjelölést tartalmaznia kell. (2) Az ösztöndíjprogram célja, hogy a) hozzájáruljon a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának megfelelő biztosításához, b) hozzájáruljon az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosításához, valamint c) bevonja a legtehetségesebb hallgatókat a felsőoktatási tehetséggondozásba. 10. § (1) A hallgató kutatói kiválóságának támogatásaként EKÖP ösztöndíj adományozható annak a kiváló kutatási, innovációs, illetve művészeti teljesítményt nyújtó, a) alapképzésben részt vevő hallgatónak.

b) mesterképzésben részt vevő hallgatónak, c) doktori képzésben részt vevő hallgatónak, vagy d) oktatónak, kutatónak, aki a doktori fokozatot 5 éven belül szerezte és aki felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet végez. (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti időtartam vonatkozásában a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 45.  § (2)  bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a  felsőoktatási intézmény méltányosságot gyakorolhat. (3) Az EKÖP kerettel rendelkező felsőoktatási intézmény köteles valamennyi az (1) bekezdés szerinti képzési szinten – amennyiben ilyen képzést indít – meghirdetni az EKÖP ösztöndíj pályázatot, amelynek időpontjáról tájékoztatja az EKÖP Tanácsot. (4) Az  EKÖP ösztöndíj feltételeként meghatározott kutatási vagy egyéb eredmény állami ösztöndíj-támogatás eredményeként nem számolható el.

2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának, szolgáltatásainak a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, nem kínált szolgáltatásokkal történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának, átfogó szolgáltatásainak alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy felvásárlás nélkül bezárásra került volna.

olyan létesítmények, berendezések, képességek és erőforrások (például próbapadok, kísérleti sorozatok, demonstrátorok, tesztelési létesítmények vagy élő laboratóriumok, valamint a  kapcsolódó támogató szolgáltatások), amelyeket elsősorban olyan vállalkozások, különösen kkv-k használnak, amelyek új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások kifejlesztése, valamint technológiák tesztelése és fejlesztése céljából igényelnek támogatást teszteléshez és kísérletezéshez, az ipari kutatás és kísérleti fejlesztés révén történő előrelépés érdekében.

A  támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 6–18. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás vagy elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a  10 000 eurónak, egyéb esetben a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a  létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az  eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a  tárgyi eszköznek és az  immateriális javaknak a  vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

A támogatás keretében a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházás költsége, ideértve a beruházáshoz és annak üzembe helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó egyszeri, nem amortizálható költségeket is, b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége c) – ha a  kapott összeg nem haladja meg az  a) és b)  pont szerinti összegek közül a  magasabb összeget, akkor – az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja számolható el.

A (2) bekezdés e) pontja szerinti költségek – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 7. cikk (1) bekezdése harmadik fordulatának sérelme nélkül – egyszerűsített költségelszámolás alapján közvetett költségként is megállapíthatók. A  közvetett költségek mértéke nem haladhatja meg a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti elszámolható költségek összegének legfeljebb 20%-át.

A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 37.  § (1) A  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra építéséhez és korszerűsítéséhez nyújtható.

Tesztelési és kísérleti infrastruktúrára nyújtott beruházási támogatás 37/A.  § (1) A  tesztelési és kísérleti infrastruktúrára nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak költsége számolható el. (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 25%-át. (3) A támogatási intenzitás a) középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal növelhető, b) 10 százalékponttal növelhető a  legalább két tagállam által közfinanszírozásban részesített, határokon átnyúló tesztelési és kísérleti infrastruktúra, vagy az  uniós szinten minősített és kiválasztott tesztelési és kísérleti infrastruktúra esetén, c) 5 százalékponttal növelhető olyan tesztelési és kísérleti infrastruktúra esetén, amelyet a  tényleges teljes éves kapacitás legalább 80%-ában kis- és középvállalkozások használnak. (4) Az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért szokásos piaci árat kell fizetni, azzal, hogy annak hiányában a költségeket és az észszerű nyereséget magában foglaló árat kell felszámítani. (5) A  tesztelési és kísérleti infrastruktúrához való hozzáférésre és az  infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás esetén a 37. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandóak.