1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 84/2023. (III. 16.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 38. szám 2023.03.16.
Hatály: 2023. március 17.

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

 „(4a) A  csatlakozásra jogosult, ha a  (4)  bekezdésben megállapított határidőn belül nem tett nyilatkozatot a földgázkereskedő felé arról, hogy a földgázkereskedővel megkötött hatályos földgáz-kereskedelmi szerződésben foglaltaktól eltérően az  (1)  bekezdés szerinti minimális földgázmennyiséget kívánja érvényesíteni, akkor nyilatkozatát a földgázkereskedő felé a (4) bekezdésben megállapított módon 2023. április 15. napjáig megteheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

2. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki: „7. § A 2022. október 1. napja és 2023. szeptember 30. napja közötti időszakra vonatkozóan az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2023.  (III.  16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésének napján hatályos 2.  § (1)  bekezdése szerinti minimális földgázmennyiségen felül át nem vett földgázmennyiség miatt keletkezett kötbérigény nem érvényesíthető, továbbá a Módr2. hatálybalépésének napját megelőző napig érvényesített, de nem teljesített kötbér összegét nem kell teljesíteni.” 3. § Az R. 2. § (5) bekezdésében a „jogosult (4)” szövegrész helyébe a „jogosult (4) és (4a)” szöveg lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.