Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás

a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról

(egységes szerkezetben)

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész Szervezeti és Működési Rend 3. § (4) bekezdés d) pontjában, a Gazdálkodási szabályzat 2.2. (3)-(4) bekezdésében és a Kötelezettségvállalási szabályzat 2.3.2.1. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk ki:

1. §

A jelen utasítás meghatározza egyes jogügyletek kötelezettségvállalásával és pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos jogkörgyakorlásra és a jogkörök gyakorlóira vonatkozó szabályokat.

2. §

A kötelezettségvállalás alapját jelentő dokumentumok körét a Kötelezettségvállalási szabályzat határozza meg (2.3.1. 5) bekezdés). A kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés hatáskörére vonatkozó joggyakorlást minden, a kötelezettségvállalás dokumentumának fogalma alá tartozó jognyilatkozat esetében alkalmazni kell.

3. §

Amennyiben jelen utasítás szerint a kötelezettségvállalási jogkört nem a rektor, a kancellár vagy a klinikai központ elnöke gyakorolja, akkor a joggyakorlásra átadott hatáskörben (delegálás) kerül sor. Az átadott hatáskör további átadására a hatáskör gyakorlója nem jogosult.

4. §

A munkáltatói jogkört gyakorló vezető – a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás rendelkezéseivel összhangban – kötelezettségvállalási jogot gyakorol a munkáltatói jogkörének gyakorlása körébe tartozó munkavállalók személyi jellegű költségeinek elszámolására alkalmazott költséghelyek/PST-k személyi jellegű pénzügyi keretei felett.

5. §

Amennyiben jelen utasítás szerint a pénzügyi ellenjegyzési jogkört nem a kancellár gyakorolja, akkor a joggyakorlásra átadott hatáskörben (delegálás) kerül sor. Az átadott hatáskör további átadására a hatáskör gyakorlója nem jogosult.

6. §

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző átadott hatáskörben történő joggyakorlása esetén másodlagos jogkörgyakorlót (helyettest) kell kijelölni, aki a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést a saját nevében gyakorolja.

7. §

(1) Jelen utasítás 1. sz. melléklete határozza meg a Kiemelt kötelezettségvállalási dokumentumok esetében a jogkörgyakorlásra kizárólagosan jogosult személyt. Az 1. sz. melléklet hatálya alá tartozó jognyilatkozatok esetében bármely szervezeti egység, költséghely vagy projekt struktúra-elem (a továbbiakban: PST) esetében az 1. számú melléklet A) pontja szerinti kizárólagos jogkörgyakorló jogosult a kötelezettségvállalásra, valamint a pénzügyi ellenjegyzésre, figyelemmel az 1. sz. melléklet B) és C) pontjában foglalt értékhatárokra és a helyettesítés általános rendjére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezettségvállalási dokumentum előkészítését a szakmai feladat ellátásáért felelős szervezeti egység készíti elő. A kötelezettségvállalás szakmai megfelelősége érdekében a kötelezettségvállalási dokumentumot a szervezeti egység vezetője előzetesen szignálja. A kötelezettségvállalási dokumentumban a kötelezettségvállalótól eltérő személy is kijelölhető szakmai teljesítésigazolóként. A jogi ellenjegyzésre a Szerződéskötési szabályzatban meghatározott rendelkezések az irányadóak.

(3) A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója részére a pénzügyi ellenjegyzési feladatok előkészítését a szakmai feladat ellátásáért felelős szervezeti egység gazdálkodásáért felelős szervezeti egysége végzi. Ha a kancellár a Kiemelt jogkörgyakorló, a kötelezettségvállalási dokumentumát a gazdasági főigazgató vagy a gazdasági főigazgató-helyettes előzetesen szignálja.

8. §

(1) Jelen utasítás 2. sz. melléklete határozza meg a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezeti egységek költséghelyeihez kapcsolódó, átadott hatáskörben eljáró Általános, delegált kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosult hatáskörét.

(2) A hatálybalépéstől a hiteles elektronikus kötelezettségvállalási nyilvántartás hatálybaléptetésére vonatkozó rektori-kancellár-klinikai központ elnöki utasítás hatálybalépéséig hatályos szöveg:

„A kötelezettségvállalásra és pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak személyét – ideértve a másodlagos jogkörgyakorló(k) (helyettesek) személyét is – a felhatalmazásban név szerint meg kell határozni.”

(3) A hiteles elektronikus kötelezettségvállalási nyilvántartás hatálybaléptetésére vonatkozó rektori-kancellár-klinikai központ elnöki utasítás hatálybalépésétől hatályos szöveg:

„A költséghelyek és PST-k kódját, elnevezését a hiteles, elektronikus kötelezettségvállalási nyilvántartás tartalmazza.

A költséghelyhez, PST-hez rendelt kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak – ideértve a Kiemelt, Általános, delegált és a másodlagos jogkörgyakorló(ka)t (helyetteseket) is – személyét a nyilvántartás név szerint tartalmazza.”

 9. §

Amennyiben a jelen utasítás 1. és 2. sz. melléklet „Megjegyzés” oszlopában meghatározott feltétel a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés érvényességi kelléke, akkor a kötelezettségvállalási dokumentum előkészítése során a feltételt az előkészítő szervezeti egység köteles figyelembe venni.

10. § 

Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba, az utasítás egységes szerkezetben kerül kiadásra.

 

Budapest, 2022. december 23.

 

    Dr. Merkely Béla                              Dr. Pavlik Lívia                         Dr. Szabó Attila

              rektor                                              kancellár                          a Klinikai Központ elnöke


Az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás

Az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 1. sz. melléklete

Az RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 2. sz. melléklete