RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

1.§

Az utasítás hatálya

(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak részére egységes elvek alapján biztosított béren kívüli juttatás szabályozására.

(2) Az utasítás személyi hatálya a Semmelweis Egyetem által munkaviszonyban és egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) terjed ki.

2.§

A béren kívüli juttatás feltételrendszere

(1) A béren kívüli juttatás a jelen utasításban rögzített feltételekkel a Semmelweis Egyetemnél foglalkoztatottakat illeti meg.

(2) A foglalkoztatott a havi rendszerességű béren kívüli juttatásra a feltételeknek való megfelelést követő hónap elsejétől jogosult. A jogosultság hóközi elvesztése esetén a foglalkoztatottnak a béren kívüli juttatás arányos összege jár.

(3) Nem illeti meg a foglalkoztatottat a béren kívüli juttatás

a) a jogviszony létesítését követő első 4 hónapban,

b) a 30 napot meghaladó

ba) fizetés nélküli szabadság,

bb) tanulmányút,

bc) folyamatos keresőképtelenség

esetén, kivéve az üzemi balesetből/foglalkozási megbetegedésből eredő keresőképtelenséget,

c) a szülési szabadság ideje alatt (CSED),

d) a gyermekgondozási díj (GYED) folyósítása esetén, ha a foglalkoztatott a GYED folyósításának időtartama alatt nem végez keresőtevékenységet a Semmelweis Egyetemen,

e) a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósítása esetén, ha a foglalkoztatott a GYES folyósításának időtartama alatt nem végez keresőtevékenységet a Semmelweis Egyetemen,

f) a felmondási (felmentési) idő azon részére, mely alatt a foglalkoztatott munkavégzési kötelezettség alól mentesítésre kerül; illetve a jogviszony egyéb módon történő megszüntetéséhez kapcsolódó munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt,

g) ha a foglalkoztatási jogviszony kizárólagosan pályázatban meghatározott feladat ellátása céljából jön létre, vagy kerül módosításra, mely jogviszony teljes egészében pályázati forrásból kerül finanszírozásra, és a projektszerződésben meghatározott feltételek értelmében a béren kívüli juttatás költségei a pályázati forrásból nem finanszírozhatók,

h) tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatás esetén.

3.§

Értelmező rendelkezések

(1) Az utasítás alkalmazásában:

béren kívüli juttatás

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. §-a szerinti juttatás

iskolakezdési támogatás

a foglalkoztatottak részére az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után nyújtott béren kívüli juttatás

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott jogviszony

egészségügyi szolgálati jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszony

Széchenyi Pihenő Kártya

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely az Szja tv. 71. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói juttatás terhére, a pénzforgalmi szolgáltató által a kártyabirtokos számára vezetett korlátozott rendeltetésű fizetési számlán tesz lehetővé fizetési megbízások megtételét

(2) Ahol a jelen utasítás jogviszonyt említ, azon az (1) bekezdésben felsorolt jogviszonyokat kell érteni.

4.§

A havi rendszerességű béren kívüli juttatás keretösszege és formája

(1) A foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. A foglalkoztatottak rendelkezésére álló nettó egyéni keretösszeg teljes munkaidő esetén évi 240 000 Ft.

(2) A béren kívüli juttatás havi bontásban a főszámfejtést követő kifizetéssel egyidejűleg kerül utalásra

(3) Az éves keretösszeg az (5) bekezdésben szabályozott juttatási formában kerül megállapításra.

(4) Az éves keretösszegből számlaszám hiányában az adott évben át nem utalt összeg átvitele a következő évre, valamint annak pénzbeli megváltása (kifizetése) nem lehetséges.

(5) A juttatás formája évi 240.000 Ft összeghatárig a Széchenyi Pihenő Kártyára az alábbi összegekben és alszámlákra (részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosan) adott juttatás:

  • szálláshely alszámlaévi  90 ezer forint;
  • vendéglátás alszámla évi 150 ezer forint.

(6) A foglakoztatott évente egyszer jogosult nyilatkozat útján módosítani az évi 240.000 Ft összeg egyes alszámlák közötti megosztását havonta azonos összegben. Visszamenőleges hatállyal történő módosításra nincs lehetőség. Az egyes alszámlákra utalandó összeg meghatározásakor figyelemmel kell lenni az egyes alszámlákra utalható éves összeg Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott maximális mértékére, figyelembe véve a más munkáltatótól esetlegesen származó béren kívüli juttatás összegét is. A jelen bekezdés szerinti nyilatkozási lehetőség független a (7) bekezdés szerinti nyilatkozási kötelezettségtől.

(7) Ha a foglalkoztatott az adóévben a Semmelweis Egyetemen kívül más munkáltatótól is részesül béren kívül juttatásban, és ezen juttatást is figyelembe véve a Semmelweis Egyetem által nyújtott béren kívüli juttatás (ideértve a 6. § szerinti iskolakezdési támogatás összegét is) az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszegeket eléri vagy meghaladja, akkor a foglalkoztatott köteles erről haladéktalanul nyilatkozatot benyújtani az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére, megjelölve egyúttal az alszámlák közötti új, a jogszabályi keretösszegnek megfelelő elosztást.

5.§

A havi rendszerességű béren kívüli juttatás igénybevételének eljárási szabályai

(1) A juttatás folyósításának feltétele, hogy a foglalkoztatott rendelkezzen Széchenyi Pihenő Kártyával, a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel, és nyilatkozzon a kártyához kapcsolódó fizetési számlaszámról, valamint a nyilatkozat beérkezzen az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

(2) Ha a foglalkoztatott az adott adóévben a Semmelweis Egyetemen kívül más munkáltatótól is részesül béren kívüli juttatásban, akkor köteles erről és a más munkáltatótól származó béren kívüli juttatás alszámlák közötti megoszlásának mértékéről az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot írásban tájékoztatni, és egyúttal nyilatkozni arról, hogy az Egyetem által nyújtott béren kívüli juttatást az egyes alszámlák között milyen megosztásban kéri. A munkáltató az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek fennállását a foglalkoztatottnak a juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe. Ha a nyilatkozat átadását a foglalkoztatott nem tudja igazolni, vagy az valótlan adatokat tartalmaz, akkor az adóhatóság által esetlegesen megállapított adóhiányt és jogkövetkezményeit az Szja tv. 71. § (4) bekezdése alapján a foglalkoztatottnak az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.

(3) Az év közben keletkezett foglalkoztatotti jogviszonyok esetében a béren kívüli juttatás a foglalkoztatottat – kizáró feltétel hiányában – az első négy hónap leteltét követő ötödik teljes hónaptól illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott munkaideje módosul, úgy az arányos mértékben módosított juttatás igénybevételére a változást követő hónap elsejétől lesz jogosult.

(4) Az a foglalkoztatott, akinek a Semmelweis Egyetemen egyidejűleg több jogviszonya áll fenn, csak az egyik, a magasabb napi óraszámú jogviszonyában jogosult a béren kívüli juttatásra. Azonos munkaidő esetén abban a jogviszonyában jogosult a béren kívüli juttatásra, amelyben a jogviszony korábban jött létre. 

(5) Az a foglalkoztatott, akinek béren kívüli juttatásra vonatkozó jogosultsága valamely okból szünetel (például: fizetés nélküli szabadság), béren kívüli juttatásra a kizáró ok megszűnését követő hónap első napjától jogosult.

(6) Azt a foglalkoztatottat, aki béren kívüli juttatásra év közben jogosultságot szerez, az évből még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos összeg illeti meg.

(7) Ha a foglalkoztatott számlaszáma a jogosultság fennállása alatt valamely okból megváltozik, akkor az új számlaszámról szóló nyilatkozatot köteles 5 munkanapon belül benyújtani az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére. Ha ezt önhibájából elmulasztja, vagy késedelmesen nyilatkozik a számlaszámról, akkor a juttatásra visszamenőlegesen csak az adótárgyévre tarthat igényt.

(8) A foglalkoztatotti jogviszony év közben történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a foglalkoztatott a ledolgozott napok számától függően részarányosan részesülhet a juttatásban. Az ebből adódó esetleges túlfizetést a foglalkoztatott köteles visszafizetni.

(9) Visszafizetési kötelezettség az örökös tekintetében nem áll fenn, ha a jogviszony a foglalkoztatott halála miatt szűnik meg. 

6.§

Az iskolakezdés támogatására nyújtott béren kívüli juttatás

(1) A foglalkoztatott az iskolai tanulmányát megkezdő, illetve folytató, köznevelésben résztvevő gyermeke után az iskolakezdés támogatása érdekében évente egyszer juttatásban részesül, amennyiben gyermeke után családi pótlékra jogosult.

(2) Azon foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatása a Semmelweis Egyetemen a jogosultságot megalapozó jogviszony tekintetében eléri vagy meghaladja az 50 %-ot (részmunkaidőben heti legalább 20 óra időtartamú jogviszonyban áll), az alábbi összegű iskolakezdési támogatásra jogosult:

a) köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén: 10.000 Ft/gyermek/dolgozó,

b) köznevelésben résztvevő két gyermek esetén összesen: 21.000 Ft/dolgozó,

c) köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén összesen: 12.000 Ft/dolgozó.

(3) Ha a szülő 50 %-nál kisebb mértékben foglalkoztatott a Semmelweis Egyetemen a jogosultságot megalapozó jogviszonyában, a (2) bekezdés szerinti juttatás 50 %-ára jogosult.

(4) A juttatást a munkáltató a foglalkoztatott saját Széchenyi Pihenő Kártyája választható alszámlájára történő utalás formájában biztosítja, legkorábban tárgyév július hónap folyamán.

(5) Az iskolakezdési támogatás jogosultjainak köre megegyezik a 2. §-ban leírtakkal, azzal az eltéréssel, hogy a juttatást azok a foglalkoztatottak is megkapják, akik jelen utasítás 2. § (3) bekezdése a) és g) pontja alapján béren kívüli juttatásra nem jogosultak. A foglalkoztatott azonban kizárólag akkor jogosult a juttatásra, ha a próbaidő alatt a jogviszonya nem került megszüntetésre. Ebben az esetben a juttatás kifizetésére utólag, a jogviszony létesítését követő 4 hónap elteltével kerül sor.

(6) A juttatás további feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony vagy a munkaviszony a Semmelweis Egyetemen legkésőbb tárgyév szeptember 1-jéig létrejön.

7.§

Az iskolakezdés támogatására nyújtott béren kívüli juttatás igénybevételének eljárási szabályai

(1) A foglalkoztatott a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról, valamint a juttatásnak a Széchenyi Pihenő Kártya választott alszámlájára történő igényléséről a jelen utasításhoz csatolt „Nyilatkozat a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak iskolakezdési támogatásának igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

(2) A Széchenyi Pihenő Kártya juttatás kiutalásához szükséges kimutatást (2. sz. melléklet) a munkatársat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői töltik ki és gyűjtik be a nyilatkozatokkal együtt, majd továbbítják az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére.

(3) A juttatás folyósításának feltétele, hogy a foglalkoztatott rendelkezzen Széchenyi Pihenő Kártyával, a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóval kötött érvényes szerződéssel, nyilatkozzon a kártyához kapcsolódó fizetési számlaszámról, valamint az (1) bekezdésben írt nyilatkozatot a munkáltató részére átadja.

(4) Az a foglalkoztatott, akinek a Semmelweis Egyetemen egyidejűleg több jogviszonya áll fenn, csak az egyik, a magasabb napi óraszámú jogviszonyában jogosult az iskolakezdési támogatásra. Azonos munkaidő esetén abban a jogviszonyában jogosult a juttatásra, amelyben a jogviszony korábban jött létre.

 

8.§

Záró rendelkezések

(1) A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével hatályon kívül helyezésre kerül a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló E/22/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás.

Budapest, 2022. július 05.

 

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                         Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás

RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 1. sz. melléklete

RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás 2. sz. melléklete