E/7/2017. (08.04.) számú

rektori-kancellári utasítás

 Idegenrendészeti bejelentési kötelezettség teljesítése a külföldi hallgatókról

Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 2007. évi II. tv.) 74/A. § rendelkezései alapján az oktatási intézményekre vonatkozó bejelentési kötelezettség vonatkozásában az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi eljárásrendet tartalmazó utasítást adják ki:

 1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem valamennyi Kar – így az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Egészségtudományi Kar és az Egészségügyi Közszolgálati Kar – külföldi hallgatóira, a Karok Dékáni Hivatalaira (továbbiakban: DH), a Doktori Iskolára (a továbbiakban: DI) valamint a Külföldi Hallgatók Titkárságára (továbbiakban: KHT).
 2. § A 2007. évi II. tv. 74/A. § rendelkezésére figyelemmel bejelentési kötelezettség azokról a külföldi hallgatókról van, akik a tanulmányaikat megkezdték, befejezték vagy megszakították, illetve akik a beiratkozási kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnt a Semmelweis Egyetemen.
 3. § A Semmelweis Egyetem a fentebbi tények bekövetkeztétől számított nyolc munkanapon belül köteles tájékoztatást adni a Semmelweis Egyetem székhelye szerint illetékes Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Idegenrendészeti Hatósági Osztályának (a továbbiakban: BMH) – elektronikus azonosítást követően elegendő elektronikus úton – a következő adatokról:

  a) a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatait, tartózkodásra jogosító okmányának számát;
  b) a hallgatói jogviszony típusát, keletkezésének, szünetelésének és megszűnésének időpontját és módját;
  c) a hallgató által folytatott képzés megnevezését, finanszírozásának módját és munkarendjét, megkezdett félévek, a hallgatói jogviszony szünetelésének idejét, a képzés befejezésének várható időpontját azzal, hogy az a)-c) pontban taxatíve meghatározott adatok szolgáltatása során a Stipendium Hungaricum ösztöndíj-program keretein belül jogviszonyban álló hallgatókra vonatkozó adatokat külön szükséges megjelölni.

 4. § A 2007. évi II. törvény 2.§ a) pontja alapján harmadik országbeli állampolgár az 1.§ (3) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan. Ezen rendelkezés figyelembevételével a törvény hatálya és így a bejelentési kötelezettség nem terjed ki a külön törvény (amely a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. I. törvény) alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre.
 5. § A 3. § -ban meghatározott adatokat a DH, DI és a KHT köteles a saját hatáskörébe tartozó hallgatókra összegyűjteni. A DH és a DI azokat azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül megküldi a KHT részére. A KHT a kapott adatokat összesíti és a 3. §-ban meghatározott jogszabályi határidő figyelembevételével továbbítja az összesített teljes egyetemi adatsort az illetékes BMH-nak. A DH, DI és a KHT által szolgáltatott adatok továbbítása az egyetemi elektronikus iktatórendszeren (Poszeidon) keresztül történik az esetleges visszakereshetőség biztosítása érdekében.
 6. § A KHT Igazgató a BMH-val való hatékony együttműködés érdekében egy állandó kapcsolattartó személyt jelöl ki, mely személy kilétéről a KHT Igazgatója mind a BMH-t, mind az érintett szervezeti egységeket tájékoztatja. A KHT igazgatója jelen utasítás hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a bejelentési kötelezettség teljesítésének részleteit szabályozandó – ellenőrzési nyomvonalat magába foglaló – munkautasítást ad ki.
 7. § Jelen közös utasítás a JIF alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Bejelentési kötelezettség teljesítése külföldi hallgatókról szóló R/1/2017. (II.6.) számú rektori utasítás hatályát veszti.

Az utasítás hiteles példányának elektronikus képe letölthető ide kattintva.