Ikt.szám: 10230/KLINK/2017

A Semmelweis Egyetem
K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k
1/2017. (I.30.) számú
U T A S Í T Á S A

 a Semmelweis Egyetem betegei számára indikált, egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatok beutalási rendjéről

A Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze menő figyelembe vételével – a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 3/A. § (12) bekezdése alapján – az alábbiakat rendelem el.

1. Az utasítás hatálya

1.1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Klinikai Központ szervezetébe tartozó egészségügyi szolgáltatást nyújtó, az SzMSz 80/B. § (1) bekezdésében nevesített szervezeti egységre, valamint ezen szervezeti egységek vezetőire, továbbá az egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatot indikálni jogosult kezelőorvosokra.

1.2. Az utasítás területi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem tulajdonában, kezelésében lévő, illetve az Egyetem által üzemeltetett, bérelt azon létesítményekre, területekre, ahol a 1.1. pontban nevesített szervezeti egység állandó vagy ideiglenes jelleggel működik, és egészségügyi szolgáltató tevékenységét ellátja.

2. A Semmelweis Egyetem betegei számára indikált, egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatok beutalási rendje

Tekintettel arra, hogy a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Nukleáris Medicina Központjában (1082 Budapest, Üllői út 78/A.) újonnan kialakított PET/CT részlegen telepített GE Discovery IQ5 PET/CT készülék a hazánkban rendelkezésre álló más készülékekhez képest több egyedi, kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, így különösen:

– Magas érzékenységének és nagy axiális látómezejének következtében az alkalmazható radiofarmakon dózis, a páciensek sugárterhelése alacsonyabb, valamint a PET vizsgálati idő rövidebb, ami csökkenti a felvétel közbeni elmozdulás esélyét, és növeli a beteg komfort érzetét;
– Az egyedülálló Q.Clear képrekonstrukciós módszernek köszönhetően kiváló képminőség mellett a legjobb SUV mérési pontosságot biztosítja;
– Légzéskapuzott felvételi lehetőséggel rendelkezik, ami a rekeszközeli pulmonalis és hasi elváltozások pontos kvantitatív jellemzését, valamint ezeken a területeken az eddigieknél kisebb gócok detektálását teszi lehetővé,

a magas szintű betegellátás biztosítása érdekében, a Semmelweis Egyetemen ellátott, az 1. számú melléklet szerinti indikációs körű betegek PET/CT vizsgálatára a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Nukleáris Medicina Központ PET/CT részlegén kerüljön sor.

Mindezekre tekintettel, az egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatot a 2. számú melléklet szerint indikálni jogosult kezelőorvosok a köz-/TB finanszírozott PET-CT vizsgálatok online központi várólista rendszerben (https://pet.dote.hu/PetBetegElojegyzes/) történő kezdeményezése során, a vizsgálat elvégzésére a Semmelweis Egyetemet jelöljék meg.

Értelmező rendelkezések

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/B.§ j) pontja szerint:

központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista)

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2.§ a) pontja alapján:

a) központi várólista: az Ebtv. 5/B.§-a j) pontja szerinti transzplantációs várólista, továbbá az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nagy költségű ellátások tekintetében kialakított várólista.

A kormányrendelet szerinti nagy költségű ellátások jegyzéke:
1. PET/CT;
2. Gamma Sugársebészet;

PET/CT Várólista Bizottságok: A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti. Az OVSZK a PET/CT várólista vezetése érdekében jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatóknál működő Várólista Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A Várólista Bizottságok feladata – a kezelőorvos javaslata alapján – a beteg PET/CT várólistára történő felvétele, továbbá az egyedi azonosító meghatározása. (Az OVSZK – a központi várólista keretében – az egyedi azonosítót és a beavatkozás várható időpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltató nukleáris medicina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumának vezetője, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus, továbbá nukleáris

medicina szakorvosa, kinevezésükre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium javaslata alapján kerül sor.

PET/CT Várólista Bizottságot működtető egészségügyi szolgáltatók:

1. Országos Onkológiai Intézet;
2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris Medicina Osztálya;
3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet;
4. Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet;
5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum, Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium;
6. Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya.

Záró rendelkezések

Az utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. január 30.

Prof. Dr. Merkely Béla
Klinikai Központ Elnök

 

A KKE/1/2017. számú klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem betegei számára indikált, egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatok beutalási rendjéről beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva megtekinthető, letölthető: KKE/1/2017. klinikai központ elnöki utasítás