Ikt. szám: 52632/GYGTO/2023

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére
2023/2024

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó.

          A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett
    és
  • legalább 55 kreditet megszerzett.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik
 2023. június 9. 12.00 órától       2023. július 10.  23.59 óráig.

 A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 A pályázathoz csatolni kell:

  • az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 sz. mellékletében megjelölt tevékenységek igazolását.

           A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2023. július 13-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2023. július 14-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2023. július 18-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2023. július 18-ig.

          A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást.

A pályázati felhívás innen tölthető le.

A kari pontrendszer itt található.

 

Budapest, 2023. június 1.              

  Filipszki Gábor     Dr. Antal István
  kari HÖK vezető                  dékán