A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett

és

  • legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázatokat az innovációs és technológiai miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani legkésőbb 2020. július 3-ig.

 A pályázathoz csatolni kell:

  • a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,
  • az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 sz. mellékletének 2-7. pontja szerinti tevékenységek igazolását.

A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2020. július 10-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 számú melléklete tartalmazza, melyet a FELHÍVÁS mellékleteként is közzéteszek. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2020. július 14-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2020. július 16-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2020. július 16-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást.

Pályázati adatlap innen letölthető

Elbírálási pontrendszer megtekinthető itt

 

 

Budapest, 2020. május                                                

 

                                                                                                              Dr. Zelkó Romána