PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2019/2020-2020/2021-es tanévekre”
A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos
helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik
kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.
A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy
vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).
A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:
1. a 2018/2019-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a
pályázat benyújtását megelőző – 2017/2018 és 2018/2019 – két tanévre vonatkozik) és
3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes nettó minimálbér összegét
(2019-ben: 99.000 Ft-ot) és
6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
– Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)
Debreceni Egyetem
– Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris
biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
– Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
Pannon Egyetem
– Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)
Pécsi Tudományegyetem
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
Semmelweis Egyetem
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
Szegedi Tudományegyetem
– Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
– Gyógyszerésztudományi Kar
– Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)
*A nem 2018/2019-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.
A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának
nem akadálya.
A pályázat formai és tartalmi követelményei:
Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető
– e-mailben az adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen, vagy
– az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál 2
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
– a tanulói jogviszony igazolását
– az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
– jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)
Amennyiben van:
– tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
– nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
– ECDL vizsga bizonyítvány másolatát
Az elbírálás szempontjai:
A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi
figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított
sorrend fog dönteni.
A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó
tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően
dokumentálni szükséges.
A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni
az alábbi címre:
Merck Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”
A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás
nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.
A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:
1. tanév: 2019/2020
2. tanév: 2021/2022
A támogatás folyósítása félévenként egy összegben történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az
utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek
sikeres teljesítését.
A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó. *Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek
minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA
törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 15 % SZJA levonásra kerül.
Az elbírálás menete:
A pályázat beérkezési határideje: 2019. szeptember 30.
(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)
A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.
A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2019. október 31.
A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2019. november 11.
A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat
személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük.
Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2019. 48-49. hét
A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2019. december végéig várható.
Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.
A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető az adam.szabo@merckgroup.com e-mail
címen.
Budapest, 2019. augusztus 30.

Palyazati adatlap letölthető innen