A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. RÉSZ IV. fejezet 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett

és

  • legalább 55 kreditet megszerzett.

 

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani legkésőbb 2019. június 28-ig.

 A pályázathoz csatolni kell:

  • a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,
  • az SZMSZ III. RÉSZ IV. fejezet 8.5 sz. mellékletének 2-7. pontja szerinti tevékenységek igazolását.

A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2019. július 12-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. RÉSZ IV. fejezet 8.5 számú melléklete tartalmazza, melyet a FELHÍVÁS mellékleteként is közzéteszek. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2019. július 12-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2019. július 19-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2019. július 19-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást. A pályázatok benyújtásának eljárásrendjére az az SZMSZ III. RÉSZ IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat foglalt rendelkezései az irányadóak.

Pályázati adatlap innen letölthető

Elbírálási pontrendszer itt megtekinthető

 

 

Budapest, 2019. május                                                

 

                                                                                                              Dr. Zelkó Romána