Demonstrátori megbízást az a harmad – kivételesen másod – , illetőleg magasabb évfolyamos hallgató kaphat, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanulmányi félévben legalább jó rendű és a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, magatartása, közösségi életben való részvétele példás.

A pályázatot az intézet/tanszék vezetőjéhez kell benyújtani 2019. július 19-ig. 

Az egyes intézetekben, tanszékeken az alábbi számú demonstrátori helyeket biztosítom:

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 2 fő
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet    2 fő
Farmakognóziai Intézet    3 fő
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet    1 fő
Gyógyszerészeti Intézet    2 fő
Gyógyszerészi Kémiai Intézet    1 fő
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet      3 fő
Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság 2 fő
Szerves Vegytani Intézet  1 fő
ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék      2 fő

                                                                                                                                                                

A pályázatban a személyi adatok mellett ismertetni kell a hallgató tudományos diákköri tevékenységét, az előző két félévben elért tanulmányi átlageredményét és a tanszék által oktatott tárgyakból elért vizsgaeredményeit.

A kérelmet az intézet/tanszék vezetője – javaslattal és a TDK-titkár véleményével ellátva . 2019. augusztus 9-ig a Kar dékánjához továbbítja.

A demonstrátori pályázatok elbírálásáról- a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben –  a Dékán dönt. 

A döntésről az érintett intézetek/tanszékek vezetőit és a pályázat 2019. szeptember 6-ig értesíti.

A demonstrátori megbízás egy tanévre szól. A megbízás a tanév vége előtt visszavonható, ha a hallgató tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetve elhanyagolja, valamint ha egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít.

A demonstrátori tevékenységre vonatkozó további rendelkezéseket a 14/2001-02. (II. 19.) GYTK számú határozattal elfogadott Demonstrátori Szabályzat tartalmazza.

Budapest, 2019. május 15.                                                                                         

 Dr. Zelkó Romána