A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege:
– a 2018. szeptember-december hónapokra a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó,
– a 2019. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege a következő évi költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizede.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szenátus 23/2016. (II. 25.) számú határozatával megalkotott és a 9/2017. (II. 23.) számú határozattal módosított szabályzat állapítja meg. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

a.) jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett
és
b.) legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani legkésőbb 2018. június 29-ig.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,
– GYTK TJR. 1. sz. mellékletének 2-7. pontja szerinti tevékenységek igazolását.
A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kar Diákjóléti Bizottsága a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2018. július 13-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait a Kari Tanács 39/2009-2010. (VI. 23.) GYTK-KT számú határozatával elfogadott Kari Térítési és Juttatási Rend (TJR.) 1. sz. melléklete tartalmazza, melyet a FELHÍVÁS mellékleteként is közzéteszek. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Kar Diákjóléti Bizottsága a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségükön 2018. július 13-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2018. július 20-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2018. július 20-ig.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást. A pályázatok benyújtásának eljárásrendjére az Egyetem Szenátusának 23/2016 (II.25.) számú határozata „A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat eljárásrendjéről szóló szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Pályázati adatlap innen letölthető.

Elbírálási pontrendszer itt megtekinthető.

Budapest, 2018. május

Dr. Zelkó Romána