PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

köztársasági ösztöndíj elnyerésére

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – köztársasági ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege:

  • a 2016. szeptember-december hónapokra a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft/hó,
  • a 2017. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege a következő évi költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizede.

 

A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szenátus 23/2016. (II. 25.) számú határozatával megalkotott szabályzat állapítja meg. A köztársasági ösztöndíjra a Kar azon  államilag támogatott és állami ösztöndíjas, illetve költségtérítéses és önköltséges képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik a jelenlegi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani legkésőbb 2016. június 30-ig.

A pályázathoz csatolni kell:

  • pályázati adatlapot
  • GYTK TJR. 1. sz. mellékletének 2-7. pont szerinti tevékenységek igazolása

Az Egyetem megkerülésével, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

 

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi. A Kar Diákjóléti Bizottsága a Kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2016. július 8-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait a Kari Tanács 39/2009-2010. (VI. 23.) GYTK-KT számú határozatával elfogadott Kari Térítési és Juttatási Rend 1. sz. melléklete tartalmazza, melyet a FELHÍVÁS mellékleteként is közzéteszek. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a Kar Diákjóléti Bizottsága értesíti a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségükön a pályázókat 2016. július 8-ig, akik az értesítéstől számított 5 napon belül pályázatuk értékelésével kapcsolatosan észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2016. július 20-ig.

Elbírálási pontrendszer itt.

Pályázati lap itt.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteket a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja tájékoztatja.

 

Budapest, 2016. május                                                                                              

Dr. Zelkó Romána