a Semmelweis Egyetem
77 nap
20 óra
50 perc
53 mp

Újonnan felvett hallgatók számára összegyűjtött információk:

Hivatalvezetői tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Ó

a tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról

1./        Beiratkozás

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 7. § 1. pontja értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a felvett személy beiratkozása után tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félév halasztást kaphat. Az erre vonatkozó igényt a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell bejelenteni. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2019. szeptember 6-ig a beiratkozás lehetőségével nem él, illetve halasztás iránti kérelmet sem terjeszt elő, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszti.

A beiratkozásra 2019. szeptember 5 -én (csütörtök) de. 9ºº órakor a Hőgyes Tömb (Budapest IX., Hőgyes Endre u. 7-9.) tantermében kerül sor. A beiratkozáson – a terem korlátozott kapacitása miatt – kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a beiratkozásra az alább felsoroltakat hozza magával:

–     1 db, más célra még nem használt,  5×6 cm méretű fényképét a törzslaphoz (A fényképek hátoldalán feltétlenül tüntesse fel nevét és születési dátumát!),

–     1 db kézzel írott önéletrajzot, (nem szakmai önéletrajz; bemutatkozó jellegű, érdeklődési kör, hobby stb.)

–     személyazonossági igazolványát, lakcímkártyát, adókártyát és TAJ kártyát,

–  a rendelkezésre álló adatokkal olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött iratkozási lapot (A nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!).

–    A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára való utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni.  A folyószámla számát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni!

2./        Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. Az alkalmassági vizsgával kapcsolatos tájékoztatót kérjük figyelmesen olvassa el, és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni!

3./        Tanévnyitó ünnepély (eskütétel, fogadalomtétel) időpontja és helye:

 1. szeptember 6-án (pénteken) délelőtt 10:00 óra, Művészetek Palotája (1091 Budapest, Komor Marcell u. 1.).

Az épületbe kizárólag a belépőjeggyel lehet bejutni, melyet kérjük, hogy  gondosan őrizzen meg, mert pótlására nincs lehetőség. A létesítmény korlátozott kapacitására és az Egyetem I. évfolyamainak nagy létszámára tekintettel minden hallgató csak 1 db jegyet kaphat. Erre figyelemmel a hozzátartozók részvételére nincs lehetőség!       

4./        A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió által megjelentetett tankönyveket és jegyzeteket a hallgatók előreláthatólag 2019. szeptemberében vásárolhatják meg a Nagyvárad téri Elméleti Tömb földszinti aulájában. A pontos időpontról későbbiekben a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben kapnak tájékoztatást.

5./        A Semmelweis Egyetemen az oktatás kredit rendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz a kar honlapján elérhető.

A hallgatói felület 2019. szeptember 2-án 8:00 órakor nyílik meg, a beiratkozás és a tantárgyak felvétele csak ettől az időponttól lehetséges. A NEPTUN rendszerben történő beiratkozással egyidőben kérjük, hogy személyazonosító adatait (szig. szám.; TAJ, adószám) valamint számlaszámát rögzíteni szíveskedjék

6./    A NEPTUN-on történő bejelentkezés/beiratkozás után, a felsőoktatási diákigazolvány igénylésének elindítása elektronikusan történik, a kari honlapon elérhető tájékoztató szerint.

7./        Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) a felvételi kiértesítést követően e-mail-en keresztül fog tájékoztatást kapni. Kérjük amennyiben érintett, folyamatosan kísérje figyelemmel elektronikus levelezését!

8./        A tanulmányai megkezdésével kapcsolatban egyéb információkat a beiratkozáskor kap.

9./         Az órarend szerinti oktatás kezdete:

2019 szeptember 9-én (hétfőn) 8ºº óra.

            A Gyógyszerésztudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Budapest, 2019. július …

dr. Kocsis Erika

hivatalvezető

 

 

                                                                                  

 

NEPTUN

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer – tájékoztató

Hallgatói Összefoglaló

A Semmelweis Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására a NEPTUN tanulmányi rendszert alkalmazzák. A rendszer felhasználói – a tanulmányi osztályok ügyintézői, a tanszékek adminisztrátorai, az oktatók és a hallgatók – különböző jogosultsággal érhetik el a rendszerben tárolt információkat.

A rendszer az intézmény hallgatói számára a következő lehetőséget biztosítja:

 • Ellenőrizhetik a saját adataikat és a tanulmányukra vonatkozó információkat,
 • Felvehetik a tantárgyaikat,
 • Jelentkezhetnek vizsgákra,
 • Ellenőrizhetik a beírt jegyeiket,
 • Figyelemmel kísérhetik az átutalt ösztöndíjaikat,
 • Tájékozódhatnak fizetési kötelezettségükről,
 • Intézhetik pénzügyeiket,
 • Igényelhetik diákigazolványukat,
 • Jelentkezhetnek kollégiumba,
 • Megtekinthetik összeállított órarendjüket,
 • A rendszeren belül üzeneteket kaphatnak a Dékáni Hivatal ügyintézőitől, az intézetek adminisztrátoraitól, és oktatóiktól.

 

A NEPTUN rendszerhez belépési kóddal (azonosítóval) és jelszóval lehet hozzáférni, melyet az évfolyam ügyintéző juttat el a hallgatóhoz. (Legelső belépéskor a jelszó a „Ne” szócska és a születési dátum nyolc karaktere, pontok nélkül (NeÉÉÉÉHHNN).) Hallgatói jogosultsággal mindenki csak a saját adatait kezelheti. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése végett nagyon fontos, hogy időnként mindenki változtassa meg a belépési jelszavát. Ajánlatos a rendszerbe történő első belépéskor azonnal módosítani a jelszót. A jelszó hosszúsága min. 6 karakter legyen, mely betűből, számból vagy ennek keverékéből állhat.

A NEPTUN rendszert a hallgatók el tudják érni a hallgatói termináltermekben (a Diákcentrumban /NET/ és a Központi Könyvtárban /Mikszáth tér 5./) elhelyezett vagy bármely Internet kapcsolattal rendelkező számítógépről, böngészővel (Támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer 10.0+; Mozilla Firefox, Google Chrome) a hivatalos egyetemi Neptun Portálról (http://semmelweis.hu/neptun).

Fogadalomtétel

A Semmelweis Egyetem

 1. évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma

 

Én ………………………………………………, a Semmelweis Egyetem hallgatója/ ünnepélyesen fogadom,/ hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,/ annak népéhez és alkotmányához mindenkor hű leszek./ Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait,/ erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem,/ azokat tiszteletben tartom./ Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok,/ a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom,/ az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel,/ felelősségemet átérezve veszek részt./ Embertársaim titkait,/ amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm./ Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az egyetemen kapcsolatba kerülök,/ a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm,/ irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem./ Hivatásomra kitartó szorgalommal,/ és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök./   Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.  Isten engem úgy segéljen!

Budapest, 2019. szeptember …                                                                                                                                                                            

 

                                                                                               ………………………………………..

                                                                                                                       aláírás

 

Beiratkozási lap

Diákigazolvány

EÜ vizsgálat

Állami ösztöndíjas képzés feltételei

A beiratkozáskor – a beiratkozási lap aláírásával – a leendő hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja az állami ösztöndíjas képzés feltételeit, ezért erről az Oktatási Hivatal honlapján olvashat tájékoztatót.