Kozpont1kepA Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

Az általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. Az első két évben alapozó elméleti tárgyakat tanulnak a diákok, de a képzésben a klinikum is megjelenik. A harmadik év még javarészben elmélet, negyedik és ötödik évben elsősorban klinikai tárgyak szerepelnek a tananyagban. Hatodik évfolyamon a hallgatók a közvetlen betegágy melletti gyógyító munkában vesznek részt, a tanulmányok pedig szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződnek be.

A kar jelentős feladatot lát el a posztgraduális képzésben, az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek, és tükrözi a kar nemzetközi szinten megalapozott több évszázados elismertségét.

Az Általános Orvostudományi Kar szervezete 17 elméleti intézetből, 20 klinikából, 7 tanszékből, valamint 27 tanszéki csoportból áll.

A Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar az orvosképzés területén öt évre (2006-2011) elnyerte a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság értékelése alapján a”kiválósági hely” címet.

Karunkon a jogszabályoknak megfelelően több éve bevezették a kreditrendszert, így jelentősen nőtt a választható tárgyak kínálata, fokozva a megszerezhető tudás sokszínűségét. A hallgatóknak így lehetőségük van elmélyülni az érdeklődésüknek megfelelő szakmai tárgyakban akár a TDK munkába, akár a klinikákon folyó tudományos kutatómunkába bekapcsolódva.

A Semmelweis Egyetem kutatási tevékenységének legnagyobb része az Általános Orvostudományi Karon koncentrálódik. Több száz oktató, végzett orvos és Phd hallgató dolgozik aktívan az élettudományok igen széles területén. A tudományos tevékenység finanszírozásában részt vesznek hazai (OTKA, ETT, NKTH) és nemzetközi szervezetek – Európai Unió, Welcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, European Molecular Biology Organisation és a European Research Council – egyaránt. Fiatal, pályájuk kezdetén álló kutatóink dékáni pályázat útján is nyerhetnek támogatást munkájukhoz.

Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal
weboldal: https://semmelweis.hu/aok/
e-mail: titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu

Cím: 1085, Budapest, Üllői út 26.
Telefon: 459-1500/55238, 55397, 55357, 55355, 55398