76062/AOADH/2019

T Á J É K O Z T A T Ó
az Általános Orvostudományi Kar I. évfolyamos hallgatói részére

Szeretettel köszöntjük és egyben gratulálunk Önnek, hogy tanulmányi eredménye alapján felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos képzésére. Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi életbe való bekapcsolódását.

 TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY és FOGADALOMTÉTEL

Értesítem, hogy alapításának 250. évfordulóját ünneplő egyetemünk ünnepélyes tanévnyitójára és az első éves hallgatók ünnepélyes fogadalomtételére

2019. szeptember 06-án (pénteken) 10.00 órakor kerül sor
a Művészetek Palotájában
1095 Budapest, Komor Marcell u.1.

A tanévnyitóra szóló belépőjegyét (meghívó) – a felvételéről szóló határozattal együtt – küldi meg a Dékáni Hivatal. A létesítmény kapacitására és az egyetem I. éves hallgatóinak létszámára tekintettel minden hallgatónak csak 1 db jegyet tudunk biztosítani. A belépőjegy pótlására lehetőség nincs!

NEPTUN RENDSZER

Tájékoztatjuk, hogy tanulmányi ügyeit valamint az egyetem hivatalos értesítéseit a NEPTUN.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerben tudja majd intézni, illetve nyomon követni. A rendszerhez való hozzáférésről a felvételről szóló kiértesítésben kap tájékoztatást.

NEPTUN

A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer használatával kapcsolatos minden fontos információ az alábbi linken érhető el:

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer ismertetője ITT tölthető le .doc formátumban

A felvételről szóló határozat kézhezvételétől követően javasoljuk, hogy üzeneteit a NEPTUN rendszerben napi szinten kísérje figyelemmel.

HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

Az a jelentkező, aki felvételt nyert karunkra hallgatói jogviszonyt létesíthet az egyetemmel. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető. A beiratkozási lapot a Tanulmányi Osztály vezetője a beiratkozás alkalmával hitelesíti, amennyiben a BEIRATKOZÁSI LAP adatai alapján nincs akadálya a jogviszony létesítésének. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP hitelesítésével valósul meg.

Hallgatói jogviszony létesítésének feltétele:

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy a beiratkozási lap leadásakor a Dékáni Hivatal munkatársainak átadja a felvételi eljárásban a pontszámítás során felhasznált dokumentumok (középiskolai, érettségi, nyelvvizsga bizonyítvány, tanúsítvány, oklevél, többletpontot igazoló dokumentumok stb.) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát mely dokumentumok az ellenőrzés után a beiratkozás alkalmával visszaadásra kerülnek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy felvételi eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre kerül.

BEIRATKOZÁS

1) a NEPTUN rendszerbe a hallgatói státusz regisztrálásával, és
2) a kitöltött BEIRATKOZÁSI LAP leadásával történik

Az aktív státuszra történő regisztráció legalább egy kötelező tárgy felvételével történhet. A hallgató a tárgyfelvételről a tantárgyfelvételi időszak lezárása után 1 munkanapon belül NEPTUN üzenet formájában értesítést kap az általa felvett tárgyak ellenőrzésének szükségességére vonatkozó felhívással. A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. A kifogásra vonatkozó kérelmet a kari Tanulmányi és Vizsgabizottsági hatáskörben kerül elbírálásra oly módon, hogy annak engedélyezése esetén a módosítást a Tanulmányi Osztály a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 8 napon belül végre tudja hajtani.

A NEPTUN rendszerben a 2019/2020. tanév őszi szemeszterére történő regisztráció, valamint a mintatanterv alapján a tantárgyak felvétele

 2019. szeptember 2. 13.00 órától szeptember 6. 24.00 óráig

lehetséges.

A beiratkozás időpontja:

2019. szeptember 2. 9.00 – 11.00 óra és 13.00 – 16.00 óra,
2019. szeptember 3. 9.00 – 11.00 óra és 13.00 – 16.00 óra

 A beiratkozás helye:

Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15.

Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazott közreműködésére is lehetőség van.

MEGHATALMAZÁS MINTA (ITT tölthető le .doc formátumban)

Beiratkozáskor beadandó/bemutatandó dokumentumok:

Kérem, hogy a letölthető dokumentumokat megfelelően kitöltve és aláírva a beiratkozáskor hozza magával. 

Tájékoztatom, hogy a hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás utalása folyószámlára történik, ezért szükséges már előzetesen lakossági folyószámla nyitása, melynek számát és a pénzintézet nevét a beiratkozási lap megfelelő rovatában szíveskedjék feltüntetni.

Felhívom figyelmét, hogy a BEIRATKOZÁSI LAPON (lásd fent) nyilatkoznia kell:

  1. A Tanulmányi tájékoztató megismeréséről

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS TANÉVRE (ITT érhető el)

  1. Az állami ösztöndíjas képzésre történt felvétel esetén e képzés feltételeinek elfogadásáról

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ (ITT tölthető le .pdf formátumban)

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ (ITT érhető el)

Oktatási Hivatal egyoldalas tájékoztató anyaga (ITT tölthető le .pdf formátumban)

Amennyiben 2019. szeptember 6-ig a 2019/20. tanévre felvételt nyert jelentkező a beiratkozás lehetőségével nem él, a tanulmányok megkezdésére való jogát elveszti.

Tájékoztatom, hogy az egyetem jelenleg hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzata értelmében a beiratkozott hallgató tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félévre kaphat halaszást, a Kar Dékáni Hivatalához írásban benyújtott kérelem alapján.

Az első tanítási nap: 2019. szeptember 09.

DIÁKIGAZOLVÁNY

A NEPTUN rendszeren történő regisztrációt követően indítható el a diákigazolvány igénylése, elektronikus úton.

A diákigazolvány igényléséről az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatása az alábbi linken érhető el: https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/diakig_igenyles_hun

További tájékoztatást talál a www.diakigazolvany.hu oldalon.

KÖTELEZŐ MUNKA ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A kötelező munka és tűzvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található. Az oktatási anyag megtekintésére és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésére 2019. szeptember 09. és 2019. október 11. között van lehetősége. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teszten minden kérdésre helyesen válaszolt.

Az e-learning rendszer elérhetősége: http://itc.semmelweis.hu/moodle/

A bejelentkezéshez szükséges regisztráció elkészítéséhez minden információt megtalál a következő linken: https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet. 
Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. 
A vizsgálatra augusztus hónapban kerül sor, melynek időpontjáról a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül értesíti Önt.

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumoknak, melyek a felvételről szóló kiértesítéssel kerülnek kiküldésre, a foglalkozás egészségügyi vizsgálat időpontjában már rendelkezésre kell állnia (zárt borítékban). Ezen dokumentumokat a felvételi határozattal együtt postai úton fogja kézhez kapni.

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumok itt is letölthetőek:

GÓLYAHÍR

Az Instruktor Öntevékeny Csoport és a Semmelweis Alumni kiadványa, melynek célja, hogy a legfontosabb tudnivalókat és a leghasznosabb információkat megossza Önökkel.

GÓLYAHÍR (ITT tölthető le .pdf formátumban)

 TANÉVBEOSZTÁS

2019/2020-AS TANÉV BEOSZTÁSA (ITT tölthető le .doc formátumban)

KOLLÉGIUM

Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők) az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

TÁJÉKOZTATÓ ÉS PÁLYÁZATI ŰRLAP (ITT érhető el .pdf formátumban)

 ALUMNI

ALUMNI TÁJÉKOZTATÓ (ITT érhető el .pdf formátumban)

ALUMNI REGISZTRÁCIÓS LAP (ITT tölthető le.pdf formátumban)

 

Budapest, 2019. július

                                                                                            dr. Eperjesi Tímea Anna s.k.
                                                                                                       hivatalvezető