Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár

Tájékoztató az I. évfolyamos
hallgatók részére

83316/AOADH/2020

T Á J É K O Z T A T Ó
az Általános Orvostudományi Kar I. évfolyamos hallgatói részére

Szeretettel köszöntjük és egyben gratulálunk Önnek, hogy tanulmányi eredménye alapján felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos képzésére. Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk.

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi életbe való bekapcsolódását.

NEPTUN RENDSZER

Tájékoztatjuk, hogy tanulmányi ügyeit valamint az egyetem hivatalos értesítéseit a NEPTUN.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerben tudja majd intézni, illetve nyomon követni. A rendszerhez való hozzáférésről a felvételről szóló kiértesítésben kap tájékoztatást.

NEPTUN

A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer használatával kapcsolatos minden fontos információ az alábbi linken érhető el:

NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer ismertetője (ITT tölthető le .pdf formátumban)

A felvételről szóló határozat kézhezvételétől követően javasoljuk, hogy üzeneteit a NEPTUN rendszerben napi szinten kísérje figyelemmel.

HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

Az a jelentkező, aki felvételt nyert karunkra hallgatói jogviszonyt létesíthet az egyetemmel. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető. A beiratkozási lapot a Tanulmányi Osztály vezetője a beiratkozás alkalmával hitelesíti, amennyiben a BEIRATKOZÁSI LAP adatai alapján nincs akadálya a jogviszony létesítésének. A beiratkozás a BEIRATKOZÁSI LAP hitelesítésével valósul meg.

Hallgatói jogviszony létesítésének feltétele:

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele, hogy a beiratkozási lap leadásakor a Dékáni Hivatal munkatársainak átadja a felvételi eljárásban a pontszámítás során felhasznált dokumentumok (középiskolai, érettségi, nyelvvizsga bizonyítvány, tanúsítvány, oklevél, többletpontot igazoló dokumentumok stb.) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát mely dokumentumok az ellenőrzés után a beiratkozás alkalmával visszaadásra kerülnek.

Tájékoztatom, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy felvételi eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre kerül.

BEIRATKOZÁS

1) a NEPTUN rendszerbe a hallgatói státusz regisztrálásával, és
2) a kitöltött BEIRATKOZÁSI LAP leadásával történik

Az aktív státuszra történő regisztráció legalább egy tárgy felvételével történhet. A hallgató a tárgyfelvételről a tantárgyfelvételi időszak lezárása után 1 munkanapon belül NEPTUN üzenet formájában értesítést kap az általa felvett tárgyak ellenőrzésének szükségességére vonatkozó felhívással. A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. A kérelmet személyesen, vagy elektronikus levél formájában a Tanulmányi Osztálynál lehet benyújtani. Megalapozott és megfelelően igazolt kifogás esetén a tantárgyfelvételt a Tanulmányi Osztály módosítja. A kifogásra vonatkozó kérelmet a Tanulmányi Osztály vezetője bírálja el, oly módon, hogy annak engedélyezése esetén a módosítást a Tanulmányi Osztály a tárgyfelvételi időszak lezárását követő 8 napon belül végre tudja hajtani.

A NEPTUN rendszerben a 2020/2021. tanév őszi szemeszterére történő regisztráció, valamint a mintatanterv alapján a tantárgyak felvétele

 2020. augusztus 31. 13.00 órától szeptember 04. 24.00 óráig

lehetséges.

A beiratkozás időpontja:

2020. augusztus 31. 9.00 – 11.00 óra és 13.00 – 15.00 óra,
2020. szeptember 01. 9.00 – 11.00 óra és 13.00 – 15.00 óra

A beiratkozáshoz előzetes regisztráció szükséges, melyet a https://semmelweis.hu/aok/oktatas/felvetteknek/ “regisztráció – beiratkozásra” fül alatt érhet el.

A beiratkozás helye:

Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15.

Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen megjelenni, meghatalmazott közreműködésére is lehetőség van.

MEGHATALMAZÁS MINTA (ITT tölthető le .doc formátumban)

Beiratkozáskor beadandó/bemutatandó dokumentumok:

Kérem, hogy a letölthető dokumentumokat megfelelően kitöltve és aláírva a beiratkozáskor hozza magával. 

Tájékoztatom, hogy a hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás utalása folyószámlára történik, ezért szükséges már előzetesen lakossági folyószámla nyitása, melynek számát és a pénzintézet nevét a beiratkozási lap megfelelő rovatában szíveskedjék feltüntetni.

Felhívom figyelmét, hogy a BEIRATKOZÁSI LAPON (lásd fent) nyilatkoznia kell:

  1. A Tanulmányi tájékoztató megismeréséről

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS TANÉVRE (ITT érhető el)

  1. Az állami ösztöndíjas képzésre történt felvétel esetén e képzés feltételeinek elfogadásáról

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ (ITT érhető el)
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ (ITT érhető el)
Oktatási Hivatal egyoldalas tájékoztató anyaga (ITT tölthető le . pdf formátumban)

Amennyiben 2020. szeptember 04-ig a 2020/21. tanévre felvételt nyert jelentkező a beiratkozás lehetőségével nem él, a tanulmányok megkezdésére való jogát elveszti.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályos Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.2. RÉSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a beiratkozott hallgató tanulmányai megkezdésére legfeljebb 2 félévre kaphat halasztást, a Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályához benyújtott, a Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz címzett kérelem alapján. A hallgatói jogviszony első félév teljesítése előtti szüneteltetése abban az esetben lehetséges amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

Az első tanítási nap: 2020. szeptember 07.

DIÁKIGAZOLVÁNY

A NEPTUN rendszeren történő regisztrációt követően indítható el a diákigazolvány igénylése, elektronikus úton.

A diákigazolvány igényléséről az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatása az alábbi linken érhető el:
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/diakigazolvany/diakig_igenyles_hun

További tájékoztatást talál a www.diakigazolvany.hu oldalon.

KÖTELEZŐ MUNKA ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A kötelező munka, tűz és környezetvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található. Az oktatási anyag megtekintésére és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésére 2020. szeptember 07. és 2020. október 06. között van lehetősége.

A Semmelweis Egyetem Szenátusi határozata által elfogadott Munkavédelmi Szabályzat 2.6.4. pontja, Tűzvédelmi Szabályzat 2.6.4. pontja és Környezetvédelmi Szabályzat 2.1.3. pontja alapján a beiratkozást követő 30 napon belül teljesíteni szükséges az oktatást, amely a vizsgára bocsátás feltétele. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teszten legalább 80 %-os eredményt ér el.

Az e-learning rendszer elérhetősége: http://itc.semmelweis.hu/moodle/

A bejelentkezéshez szükséges regisztráció elkészítéséhez minden információt megtalál a következő linken: https://seka.semmelweis.hu/hu/segitseg/seka_aktivalas

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet. 
Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi. 

A vizsgálatra előzetes regisztráció szükséges, melyet a https://semmelweis.hu/aok/oktatas/felvetteknek/ “regisztráció – alkalmassági vizsgálatra” fül alatt érhet el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgálatra kizárólag a regisztrált időpontban tudják fogadni.

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumoknak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat időpontjában már rendelkezésre kell állnia (zárt borítékban).

Az egészségügyi vizsgálathoz szükséges dokumentumok itt is letölthetőek:

GÓLYAHÍR

Az Instruktor Öntevékeny Csoport és a Semmelweis Alumni kiadványa, melynek célja, hogy a legfontosabb tudnivalókat és a leghasznosabb információkat megossza Önökkel.

GÓLYAHÍR (ITT tölthető le .pdf formátumban)

TANÉVBEOSZTÁS

2020/2021-ES TANÉV BEOSZTÁSA (ITT érhető el)

KOLLÉGIUM

Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők) az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.

TÁJÉKOZTATÓ ÉS PÁLYÁZATI ŰRLAP (ITT érhető el .pdf formátumban)

ALUMNI

Alumni Regisztrációs lap (ITT tölthető le .pdf formátumban)

Budapest, 2020. július

                                                                                            dr. Eperjesi Tímea Anna s.k.
                                                                                                       hivatalvezető

Regisztráció
alkalmassági vizsgálatra

Vizsgálat helyszíne: 1091 Budapest, Lenhossek utca 42.

(Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet)

Vizsgálatot végzi: Dr. Szilágyi György

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Elküldés

Regisztráció
beiratkozásra

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Elküldés