RS11448__ZZS1396-scrAz Általános Orvostudományi Kar a Semmelweis Egyetem legnagyobb kara, ahol általános orvosok képzése folyik, szinte egyedülálló módon, három nyelven, magyarul, angolul és németül. A kar tevékenységén végigvonul az a hármasság, amely az oktatás, a gyógyítás és a kutatás egységével jellemezhető.

A kar oktatási célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó, színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek és tükrözi nemzetközi szinten is az évszázados elismertségünket.

A 2003-2004-es tanévtől bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. Az alapelvek kialakításakor az Európai Közösség által elfogadott és használt ECTS (European Credit Transfer) rendszert tekintettük irányadónak.

A karon a 2008-2009-es tanévben – felmenő rendszerben megkezdett – kurrikulum átalakítással az volt a cél, hogy az elmélet, a preklinikum és a klinikum oktatása jobban összekapcsolódjon, és a hallgatók a klinikai betegellátásba már az első években bekapcsolódjanak.

A kar igen jelentős feladatot lát el az alapképzéstől, egészen a posztgraduális képzésig oly módon, hogy szerepet vállal az egyetem Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara hallgatóinak az oktatásában, aktívan részt vesz a posztgraduális képzésben, az orvosok továbbképzésében, valamint a Doktori Iskola Ph.D.képzésében is.

RS19577__ZZS3916-scr

A 2013/2014-es tanévben hallgatóink összlétszáma 4237 fő, közülük 2403 fő a magyar, 1176 fő az angol-, és 658 fő német nyelvű oktatásban vesz részt. Az Általános Orvostudományi Kar szervezete 19 elméleti intézetből, 21 klinikából, 8 tanszékből és 11 tanszéki csoportból áll, mely intézmények legnagyobb része Belső és Külső Klinikai Tömbben található.