A szakdolgozat elkészítésének rendje

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.2. RÉSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 46. §-a értelmében:

„(1) A hallgatónak az alapképzésben, a mesterképzésben és az osztatlan képzésben az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot/diplomamunkát kell készítenie.

A szakdolgozat/diplomamunka célja az adott tudományterület bármely problémakörének önálló tudományos feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató szakmai tevékenysége során fejlessze lényegmegragadó képességét, elsajátítsa a könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit és képes legyen véleményét tömören és szabatosan megfogalmazni, továbbá célja lehet a képzés sajátosságaihoz igazodva gyakorlati problémák megoldási lehetőségeinek szisztematikus feldolgozása, illetve innovációs elképzelések, eredmények bemutatása.

(2) A szakdolgozat/diplomamunka készítését témavezető irányítja, esetenként konzulens támogatásával. Témavezető a kar oktatója és kutatója, valamint dékáni engedéllyel külső szakember lehet. A konzulens a munkát segítő egyetemi oktató, kutató vagy külső szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. Amennyiben a témavezető külső szakember, a tantárgy félév végi aláírását és értékelését a kari oktató, kutató témavezető adja.” 

A témákra jelentkezés szabályai

Az illetékes kar oktatási-kutatási szervezeti egysége a szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozó témajegyzéket készít, amelyen a témavezető, és amennyiben van konzulens, az ő nevét is fel kell tüntetni. A témajegyzéket – alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés esetén a végzés évét megelőző legalább négy félévvel, négy félévet meghaladó, de legfeljebb hét féléves képzés esetén a végzés félévét megelőző legalább 2 félévvel korábban, legfeljebb négy féléves képzés esetén a végzés félévét megelőző félévben –minden tanév őszi félévi vizsgaidőszakának utolsó napjáig a tanszék hirdetőtábláján, valamint elektronikus úton is közzé kell tenni. A hallgató bármely kiírt témából választhat, a témavezetői kapacitás függvényében. A témaválasztás a kiírt témától eltérő is lehet, ha ehhez a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője hozzájárult. A hallgatónak a szakdolgozat témáját a tanulmányok befejezése előtt legalább egy évvel korábban – legfeljebb négy féléves képzésnél a hallgatónak a tanulmányok befejezése előtt legalább egy félévvel korábban – kell kiválasztania és az adott oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjénél bejelentenie. Az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője engedélyezés esetén gondoskodik a témavezető biztosításáról, és annak NEPTUN EFTR-ben való rögzítéséről.

A hallgatónak, a szakdolgozat/diplomamunka elkészítése során az ajánlott tantervben szereplő kontakt óraszámban vagy a vonatkozó kari szabályozásnak megfelelően kell konzultálnia a témavezetőjével.

Az Általános Orvostudományi Karon:

A hallgatónak a szakdolgozat témáját a tanulmányok befejezése előtt legalább egy évvel korábban kell kiválasztania és az adott oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjénél bejelentenie a „Szakdolgozat címbejelentő lap”-on. Az egység vezetője engedélyezés esetén gondoskodik annak nyilvántartásáról, Neptun rendszeren történő rögzítéséről és témavezető biztosításáról.

A címrögzítést követően a Neptun rendszerből – a bejelentés dátumával is ellátott – szakdolgozat védési jegyzőkönyvet a hallgatónak kell 2 példányban kinyomtatni az: Információ/ Általános nyomtatványok felületen a Lehetőségek/Nyomtatás linkkel megnyitás vagy mentés után.

Szakdolgozat formai követelményei, leadási határideje

A szakdolgozat formai követelményeire, terjedelmére, benyújtására, leadására vonatkozó rendelkezéseket a kar saját szabályzatában határozza meg.

Az Általános Orvostudományi Karon:

A szakdolgozat terjedelme legalább 50.000 karakter, maximális terjedelme szóközök nélkül 100.000 karakter. A használandó betűtípus a Times New Roman, betűméret: 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. A szakdolgozatot dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban, valamint elektronikus úton kell benyújtani a képzésért felelős oktatási-kutatási szervezeti egységhez. A beadásról a hallgató igazolást kap. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás évét és a témavezető nevét és munkahelyét. A hallgató a tanszékvezető engedélye alapján a képzése nyelvétől eltérő, az egyetem képzési nyelvei közé tartozó nyelven is írhatja a szakdolgozatot.

 • Az elkészült szakdolgozatot legkésőbb a végzés évében január 15-ig kell benyújtani a képzésért felelős oktatási-kutatási szervezeti egységhez dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban, valamint elektronikus úton.
 • A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat készítése során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezéseit betartja. Az úgynevezett „Plágium nyilatkozat”-ot a szakdolgozatba bekötve, annak függelékeként kell leadni. A tanszékek, klinikák csak azokat a szakdolgozatokat fogadják el, melyek tartalmazzák ezen nyilatkozatot.

Szakdolgozat leadási határidő módosítása

A hallgató a szakdolgozat/diplomamunka leadási határidejének módosítását egy alkalommal, maximum 2 hét időtartamra az illetékes kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához címzett, de a kar Tanulmányi Osztályán benyújtott kérelemmel kérvényezheti. A kérelemről az adott kar Tanulmányi és Vizsgabizottsága dönt az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység javaslatának figyelembevételével.

Az Általános Orvostudományi Karon:

 • A szakdolgozat január 31-ig az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egységgel történt előzetes egyeztetést követően, külön engedély és különeljárási díj fizetése nélkül leadható.
 • A szakdolgozat leadási határidejének január 31-e utánra történő halasztása esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
  • A kérelem a „Szakdolgozat halasztási kérelem” c. nyomtatványon nyújtható be, melyre az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének véleményét is rá kell vezettetni. Ezt követően a kérvényt a Tanulmányi Osztályon az évfolyam-ügyintézőnek kell leadni.
  • A halasztási kérelem engedélyezésének feltétele az előírt különeljárási díj befizetése:
   • első két hét halasztása esetén: 3.500 Ft

A bírálat

A szakdolgozatot/diplomamunkát bírálatra kell kiadni. A bíráló felkérését a témát meghirdető oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője végzi. A bíráló csak felsőfokú végzettséggel rendelkező oktató, kutató vagy külső szakember lehet. A bírálatra alapképzésben indokolt esetben a témavezetőt is fel lehet kérni. A bírálók kinevezését (számát) a kari szabályzatok rendelik el.

Az Általános Orvostudományi Karon:

A bírálók száma legalább kettő. 

Az értékelés

A témavezető/konzulens értékelést készít. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a szakdolgozat/diplomamunka védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a témavezető javaslatot tesz a szakdolgozat minősítésére.

A szakdolgozat/diplomamunka értékelése 1-5 fokozatú osztályzattal történik. Az értékelésnél tekintetbe kell venni a dolgozatba foglalt önálló vizsgálódás mértékét. A szakdolgozat/diplomamunka megvédése az oktatási-kutatási szervezeti egység háromtagú bizottsága – vagy, ha a szakdolgozat-védés a záróvizsga része – a záróvizsga-bizottság – előtt történik, melynek elnöke az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt egyetemi vagy főiskolai tanár vagy docens, tagjai a tanszék két oktatója, melyek közül az egyik a bíráló is lehet. A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, különösen az egyetem magántanárai közül.

A bírálói értékelést az erre a célra szolgáló nyomtatványon – szakdolgozat nyilvántartó és értékelő lap – két példányban kell megtenni. Az értékelés tartalmazza a bíráló által javasolt érdemjegyet is. A hallgatót a szakdolgozat nyilvántartó és értékelő lap másodpéldányának megküldésével, a záróvizsgára bocsátást megelőzően kell értesíteni az értékelésről legalább 5 nappal a szakdolgozat megvédése előtt.

A bíráló a szakdolgozat nyilvántartó és értékelő lapon kettő-öt kérdést tesz fel a szakdolgozat/diplomamunka tartalmára vonatkozóan, a szakdolgozat bizottság által elvárt terjedelmű ismertetése, e kérdések és a bizottság esetleges további kérdéseinek hallgató által szóban történő megválaszolása jelenti a szakdolgozat/diplomamunka megvédését.

A védésre nem bocsátott szakdolgozat/diplomamunka minősítése elégtelen. A védésre bocsátott szakdolgozat/diplomamunka minősítését a bírálók javaslatára és védés során mutatott teljesítményre figyelemmel a bizottság állapítja meg.

Egy bíráló esetén az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője jóváhagyja az elégtelen értékelést, vagy újabb bírálót jelölhet ki. Két bíráló esetén, amennyiben csak az egyik bíráló adott elégtelen értékelést, az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője újabb bírálót jelöl ki.

Elégtelen minősítés esetén az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője értesíti a hallgatót, és tájékoztatja a pótlás feltételeiről. Elégtelen diplomamunkát (szakdolgozatot) pótolni csak egy alkalommal lehet.

Csak a soron következő záróvizsga időszakban tehet záróvizsgát a szakdolgozat/diplomamunka pótlása, illetve javítása után az a hallgató,
a) aki szakdolgozatát a határidőre nem nyújtja be,
b) akinek szakdolgozatát a bíráló – az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője által jóváhagyottan – elégtelenre minősítette,
c) akinek szakdolgozatát/diplomamunkáját a kijelölt újabb bíráló is elégtelenre minősítette.

Az elégtelenre minősített szakdolgozat/diplomamunka pótlásának feltételeiről a képzésben illetékes oktatásszervezeti egység vezetője rendelkezik, szükség esetén újabb konzultációk előírásával.

A szakdolgozat/diplomamunka értékelését igazoló védési jegyzőkönyv eredeti példánya a kar tanulmányi osztályának beküldendő, egy másolati példánya az oktatási-kutatási szervezeti egységnél marad.

A díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

Osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatók számára a dicsérettel jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

A tanulmányok keretében létrehozott, lektorált tudományos folyóiratban első szerzős műként közzé tett/szerkesztő bizottság által közlésre elfogadott dolgozatot szakdolgozatként elfogadhatja a dékán, mely esetben a bírálatot az általános szabályok szerint kell elvégezni.

A fentiekben meghatározott szakdolgozatra/diplomamunkára vonatkozó kérelmet a hallgatónak a rektori pályamunka eredményhirdetését követő legkésőbb két héten belül kell benyújtania a Kar Tanulmányi Osztályán. Lektorált tudományos folyóiratban első szerzős műként közzétett/szerkesztő bizottság által közlésre elfogadott dolgozat szakdolgozatként való elfogadására irányuló kérelmet a szakdolgozat leadási határidő előtt két héttel kell benyújtani.

A szakdolgozat megírása alóli mentesülés a védés kötelezettsége alól nem mentesít.

Az Általános Orvostudományi Karon:

 • A védési jegyzőkönyv egy példányát az oktatási-kutatási szervezeti egység részéről – a leadásra vonatkozó halasztási engedély esetén is – legkésőbb a végzés évében április 1-ig kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Plágium Nyilatkozat: