Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán, az Általános Orvostudományi Karon összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az általános orvos szakon a képzés más alapszakoktól eltérően osztatlan képzésben történik, a képzési idő 12 félév.

A képzésről

Az általános orvos szak

Célunk olyan általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel). Ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően – sikeres szakvizsga birtokában – választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szak megnevezése: általános orvos (Medicine)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat  
 • szakképzettség: okleveles orvosdoktor
 • ​a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Doctor of Medicine
 • Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: med.
 • Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
 • Képzési idő félévekben: 12 félév 
Munka-
rend
Finanszírozási
forma
Önköltség (félév) Képzési idő
(félév)
Kapacitás
min< max
Érettségi vizsgakövetelmények
Nappali Állami ösztöndíjas támogatott 12 100 < 390 biológia (E) és
fizika (E) v. kémia (E)
Önköltséges 1 350 000 Ft

A képzés:

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az egészség fogalmát és ennek kritériumait, az egyén és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának tudományos alapjait; az egészséges emberi szervezet működési mechanizmusait, az egészségre veszélyes ártalmakat és forrásokat, a gyakrabban előforduló betegségek okait, tüneteit. Megismerkednek a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció elméleti és gyakorlati alapjaival, az általános vizsgálathoz szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerekkel, valamint e vizsgálómódszerek javallataival, ellenjavallataival és a vizsgálati eredményekből levonható következtetéseivel, diagnosztikai értékével. Felismerik a gyakori betegségeket, és a megállapított kórisme birtokában dönteni tudnak a sürgős intézkedésről vagy beavatkozásról; kellő jártassággal rendelkeznek az életmentésben; megfelelő ismerettel rendelkeznek a rehabilitáció lehetőségeiről és módszereiről.

A szak képzési és kimeneti követelményei a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletben találhatók. 

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan, belgyógyászat, sebészet) valamint a szigorló éves tematikus szakmai gyakorlatokat: belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, elmegyógyászat. Az intézmény tanterve további kötelező gyakorlatot is előírhat. A szakmai gyakorlatok időtartamát és követelményeit a szak tanterve határozza meg. 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez a magyar nyelvű képzésben angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, az idegen nyelvű képzésben pedig magyar nyelvből egyetemi záróvizsga szükséges.

Felvételi eljárás

Felvételi eljárás  2021 

Felhívjuk jelentkezőink figyelmét, hogy a teljes körű tájékoztató a hivatalos felsőoktatási felvételi portálon érhető el.  
Kérjük, annak érdekében, hogy a felvételi eljárásban való részvétele zökkenőmentes legyen tájékozódjon alaposan az alábbi linken  elérhető felületen:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/7_allami_onkoltseges/71_tamogatott_tanulmanyok

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat (munkarend, finanszírozási forma, képzés időtartama, pontszámítási módszerek, jelentkezők rangsorolásának elvei, a rangsorolás módjával kapcsolatos információk, jogszabályi háttér, fogalomtár, legfontosabb táblázatok) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hivatalos közleményként minden év december közepétől a felsőoktatási felvételi tájékoztató formájában – a felvételi eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n.

A felvételi eljárásra és a továbbtanulás feltételeire vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló, 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentkezőknek egyaránt kötelező, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő ismerete senkit sem mentesíthet a jogszabályban foglaltak betartása alól! 

Jelentkezés

Jelentkezés

A felvételi eljárásban kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni, a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. 

A jelentkezés határideje: 2021. február 15.  24:00 óra

A hitelesítés határideje: 2021. február 20. 24:00 óra

A jelentkezési határidő után új képzés megjelölésére nincs lehetőség.

A jelentkezési sorrenden kizárólag egy alkalommal lehet módosítani, vagy jelentkezési hely(ek)et visszavonni az ügyintézési időszakban, legkésőbb 2021. július 08.-ig. 

2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg, amelyen belül mindkét finanszírozási forma megjelölhető. 

Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is bejelöli a jelentkező (megegyezik az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, csak a finanszírozási forma tér el), ​az egy jelentkezési helynek minősül. 

Pontszámítás

Általános pontszámítási módszerek, összpontszám

A ​felvételi összpontszám, ​a ​rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra.

A rangsorolás alapjául szolgáló összpontszám kétféle módon kerülhet kiszámításra  – minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb változat alapján – az alábbiak szerint:

 • tanulmányi pontok (max.200 pont) + érettségi pontok (max.200 pont) + többletpontok (max.100 pont)

VAGY

 • érettségi pontok  (max. 200 pont) x  2  + többletpontok (max.100 pont)                                                     .
Érettségi pontok:

Az érettségi pontok az alábbiak szerint meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kerül kiszámításra, mely legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont). Az érettségi pontok kiszámításakor Karunkon az alábbi két érettségi vizsgatárgyat vesszük figyelembe:

kötelezően a biológia és a jelentkező választása szerint a fizika, vagy a kémia

Karunkon mindkét vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát fogadunk el!

„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:

jeles (5): 100%,
jó (4): 79%,
közepes (3): 59%,
elégséges (2): 39%.

 

Többletpontok alkalmazása Karunkon 

Tekintettel arra, hogy Karunkonmindkét érettségi vizsgatárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga megléte, más jogcímen többletpont nem adható, mivel a többletpont összesen 100 pont lehet, így a két emelt szintű érettségi vizsgával minden jelentkező megkapja a max 100 többletpontot.

Az emelt szintű érettségi után járó többletpont beszámításán kívül, más jogcímen többletpont kizárólag akkor adható, ha a jelentkező felsőfokú diplomájaalapján kéri pontszámainak beszámítását​.

Felsőfokú végzettségű jelentkező pontszámítása​ 

Amennyiben a jelentkező fogorvosi vagy gyógyszerész szakon szerzett oklevél alapján kéri felvételét, úgy felvételi pontszámát a ​felsőfokú oklevél minősítése alapján ​maximum ​400 pontos értékeléssel​ (a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (ebben az esetben az emelt szintű érettségi nem kötelező!) rangsorolja az alábbiak szerint.

Pontszámítás​​ fogorvos, gyógyszerész oklevél minősítés alapján

 • summa cum laude (4,51-5,00) minősítés esetén: 400 pont; 
 • cum laude (3,51-4,50) minősítés esetén: 390 pont; 
 • rite (2,00-3,50) minősítés esetén: 350 pont. 

Felsőfokú diploma alapján számított összpontszám meghatározásakor, a kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. (nyelvvizsga, esélyegyenlőség)

Ponthatárok

Ponthatár megállapítás

2021 évi felvételi eljárás során várhatóan július 22-én kerülnek meghatározásra a felvételi ponthatárok. 

Besorolási és felvételi döntés

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, s amennyiben a jelentkező karunkra besorolást nyert, erről postai úton un. felvételi határozatot küldünk a jelentkező számára.

A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.

Minden egyéb információt valamint a szükséges dokumentumokat a NEPTUN rendszeren teszünk közzé (pl. a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, és az ezzel összefüggő egyéb teendőkről, orvosi alkalmassági vizsgálatról, kollégiumi elhelyezésről stb.)

Nem vehető fel a felsőoktatási intézménybe

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő végzettséggel.

Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki nem éri el a jogszabályban meghatározott – emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított – minimum pontszámot, azaz a 280 pontot.

 

Ösztöndíj/Önköltség

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésről az Oktatási Hivatal által készített részletes tájékoztató

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/7_allami_onkoltseges/71_tamogatott_tanulmanyok   linken érhető el.

Szakképzés

Szakképzés

Az orvosi diploma megszerzése után kétféle posztgraduális képzés közül lehet választani. A szakorvosképzés a betegellátásban magas szinten önállóan tevékenykedni képes szakembereket, míg a PhD képzés során önálló kutatómunkára képes tudományos kutatókat képeznek. A betegellátás területén tevékenykedni kívánók részéről elengedhetetlen a szakvizsga megszerzése, amit a rezidensképzés keretében valósíthatnak meg. A választott szaktól függően 4-5 év alatt kell elsajátítani a gyógyító munkához szükséges szaktudást.