A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán, az Általános Orvostudományi Karon összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az általános orvos szakon a képzés más alapszakoktól eltérően osztatlan képzésben történik, a képzési idő 12 félév.

Az általános orvos szak

Célunk olyan általános orvosok képzése, akik elsajátított tudásuk, ismeretanyaguk, szakmai készségeik és képességeik, továbbá orvosi szemléletük, attitűdjük, felelősségtudatuk és magatartásuk alapján a szakma szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban (felügyelettel). Ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az első, majd az esetleges ráépített szakorvosképzési programba bekapcsolódhassanak és ezt követően – sikeres szakvizsga birtokában – választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzési szak megnevezése: általános orvos (Medicine)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat  
 • szakképzettség: okleveles orvosdoktor
 • ​a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Doctor of Medicine
 • Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: med.
 • Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
 • Képzési idő félévekben: 12 félév 
 • Munkarend: Nappali
 • Érettségi vizsgakövetelmények: biológia (E) és fizika (E) vagy kémia (E)
Finanszírozásiforma:

Állami ösztöndíjas (támogatott) és Önköltséges

Önköltség összege: 1 350 000 Ft /félév

 A képzés:

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az egészség fogalmát és ennek kritériumait, az egyén és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának tudományos alapjait; az egészséges emberi szervezet működési mechanizmusait, az egészségre veszélyes ártalmakat és forrásokat, a gyakrabban előforduló betegségek okait, tüneteit. Megismerkednek a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció elméleti és gyakorlati alapjaival, az általános vizsgálathoz szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerekkel, valamint e vizsgálómódszerek javallataival, ellenjavallataival és a vizsgálati eredményekből levonható következtetéseivel, diagnosztikai értékével. Felismerik a gyakori betegségeket, és a megállapított kórisme birtokában dönteni tudnak a sürgős intézkedésről vagy beavatkozásról; kellő jártassággal rendelkeznek az életmentésben; megfelelő ismerettel rendelkeznek a rehabilitáció lehetőségeiről és módszereiről.

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat magában foglalja a nyári gyakorlatokat (ápolástan, belgyógyászat, sebészet) valamint a szigorló éves tematikus szakmai gyakorlatokat: belgyógyászat, sebészet, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, ideggyógyászat, elmegyógyászat. Az intézmény tanterve további kötelező gyakorlatot is előírhat. A szakmai gyakorlatok időtartamát és követelményeit a szak tanterve határozza meg. 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez a magyar nyelvű képzésben angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél, az idegen nyelvű képzésben pedig magyar nyelvből egyetemi záróvizsga szükséges.

Felvételi eljárás  2024

A teljes körű tájékoztató a hivatalos felsőoktatási felvételi portálon (felvi.hu) érhető el.  Kérjük, annak érdekében, hogy a felvételi eljárásban való részvétele zökkenőmentes legyen tájékozódjon alaposan az alábbi linken elérhető felületen

FELVI.HU

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat (munkarend, finanszírozási forma, képzés időtartama, pontszámítási módszerek, jelentkezők rangsorolásának elvei, a rangsorolás módjával kapcsolatos információk, jogszabályi háttér, fogalomtár, legfontosabb táblázatok) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) hivatalos közleményként minden év december közepétől a felsőoktatási felvételi tájékoztató formájában – a felvételi eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n.

A felvételi eljárásra és a továbbtanulás feltételeire vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló, 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentkezőknek egyaránt kötelező, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő ismerete senkit sem mentesíthet a jogszabályban foglaltak betartása alól!

A FELVÉTELI ELJÁRÁS VÁLTOZÁSA A SEMMELWEIS EGYETEMEN

339/2022. (IX. 7.) kormányrendelet több szempontból módosította a Semmelweis Egyetem felvételi rendszerét. A rendelet 2024-től nagyobb lehetőséget biztosít az egyetemeknek arra, hogy meghatározzák, milyen tantárgyak középiskolai, érettségi eredményei és milyen további teljesítmények számítanak majd bele a felvételin elérhető 500 pontba.

Bővebb információ a Felvételi 2024 oldalon található. 

Felsőfokú végzettségű jelentkező pontszámítása​ 

Amennyiben a jelentkező fogorvos vagy gyógyszerész szakon szerzett oklevél alapján kéri felvételét, úgy felvételi pontszámát a ​felsőfokú oklevél minősítése alapján ​maximum ​400 pontos értékeléssel​ (a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (ebben az esetben az emelt szintű érettségi nem kötelező!) rangsorolja az alábbiak szerint.

Pontszámítás​​ fogorvos, gyógyszerész oklevél minősítés alapján

 • summa cum laude (4,51-5,00) minősítés esetén: 400 pont; 
 • cum laude (3,51-4,50) minősítés esetén: 390 pont; 
 • rite (2,00-3,50) minősítés esetén: 350 pont. 

Felsőfokú diploma alapján számított összpontszám meghatározásakor, a kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. (nyelvvizsga, esélyegyenlőség).

 

Nem vehető fel a felsőoktatási intézménybe

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő végzettséggel.

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésről az Oktatási Hivatal által készített részletes tájékoztató a felvi.hu weboldalon érhető el.

Szakképzés

Az orvosi diploma megszerzése után kétféle posztgraduális képzés közül lehet választani. A szakorvosképzés a betegellátásban magas szinten önállóan tevékenykedni képes szakembereket, míg a PhD képzés során önálló kutatómunkára képes tudományos kutatókat képeznek. A betegellátás területén tevékenykedni kívánók részéről elengedhetetlen a szakvizsga megszerzése, amit a rezidensképzés keretében valósíthatnak meg. A választott szaktól függően 4-5 év alatt kell elsajátítani a gyógyító munkához szükséges szaktudást.