Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
13561 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

 

14067 /AOATO/2020

TÁJÉKOZTATÓ

 

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

magyar nyelvű képzésére

történő átvételi kérelmek beadási rendjéről

2020.

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.2. RÉSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. § -a figyelembevételével az Általános Orvostudományi Kar az átvétel rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (7) pontja értelmében legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni. Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata ugyanilyen mértékben szabja meg a befogadható kreditek számát, így az Általános Orvostudományi Karra történő átvétel engedélyezése legkésőbb a mintatanterv szerinti 7. szemeszterre lehetséges.

 

 • Átvételét minden év június 15-ig az kérheti, akinek esetében az elbocsátás feltételei nem állnak fent.
  Az Általános Orvostudományi Karra történő – részletes indokolást tartalmazó – átvételi kérelmeket a Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz címezve, a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályához (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., I. emelet E15.) kell leadni 2020. június 15-ig.
 • Az átvételét kérelmező hallgató július 15-ig köteles megküldeni
  a) a lezárt leckekönyvének hitelesített másolatát, vagy ennek megfelelő hiteles igazolást.
  A tanulmányokra vonatkozó igazolás lehetőleg félévenként tartalmazza a hallgatott tárgyakból letett valamennyi vizsgát illetve a képzési időszak lezárására vonatkozó adatokat, különös tekintetettel a korrigált kreditindexre és a súlyozott tanulmányi átlagra. Amennyiben fentiek nem magyar, angol vagy német nyelven íródtak, úgy ezek hiteles magyar fordítására is szükség van.
  b) hallgatói jogviszony-igazolását,
  c) képzésének részletes tantervét és a teljesített tantárgyak hitelesített tantárgyi programját, valamint a kreditátviteli eljáráshoz szükséges nyomtatványt, melyen a Semmelweis Egyetem illetékes intézményeinek vezetői nyilatkoznak, az eddig teljesített tárgyak befogadhatóságáról, annak az egyetemnek a részletes tanterve alapján, ahonnan átvételét kéri a hallgató. (Az „Előzetes tanszéki javaslat átvételi kérelemhez” c. nyomtatvány a https://semmelweis.hu/aok/oktatas/atvetellel-kapcsolatos-informaciok/ oldalról tölthető le.)

Hiánypótlásra van lehetőség.

 • Az átvételről a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság a kérelmet benyújtó hallgató tanulmányi eredményeit és egyéb körülményeit mérlegelve, a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével dönt. 
 • Államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas képzésre az a hallgató vehető át, aki az átadó intézményben is államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas képzésben vett részt. 
 • Az átvétel elutasítása esetén a hallgató kizárólag sikeres felvételi eljárás után kezdheti meg tanulmányait az intézményben. 
 • Az átvételét kérő hallgató más szakon, karon vagy intézetben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett kreditek elismeréséről a kreditelismerési ügyekben eljáró bizottság előzetes kreditátviteli döntést hoz a tantárgyfelelős véleményének figyelembevételével, amely előzetes kreditelismerési döntést a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró döntés során a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság az átvételi döntés meghozatalakor mérlegel. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről hoz döntést a kreditelismerési ügyekben eljáró bizottság. A hallgató átvétele esetén az előzetes kreditelismerési döntésben elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek kell tekinteni.  
 • Átvételt a Semmelweis Egyetem képzésére csak azonos szintű képzések között lehet kérni, kivéve
  a) osztatlan képzésből alapképzésbe történő,
  b) alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő átvételt.
 • Az átvételt kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató
  a) melyik oktatási évben,
  b) milyen szakon, szakirányon, munkarendben és költségviselési formában,
  c) az előtanulmányi követelményeknek megfelelően melyik évfolyamra besorolva, kezdheti meg, valamint folytathatja tanulmányait.
 • Ha az átvételt nyert hallgató a beiratkozásig vagy bejelentkezésig nem rendelkezik folyamatos jogviszonnyal, akkor az átvételről szóló döntését a tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság az Nftv. 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja.

 

 

                                                                                            Dékáni Hivatal

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: