ÁOK

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, melyet itt érhettek el.

Néhány fontosabb általános tudnivaló a demonstrátori ösztöndíjról pontokba szedve:

 1. Demonstrátori ösztöndíj elnyeréséhez az általad választott intézet/klinika felé pályázatot kell benyújtanod, melyhez az itt található pályázati űrlapot kell kitöltve leadnod. Mindezen folyamat lebonyolításában az adott intézet/klinika tanulmányi felelőse/tanulmányi adminisztrátora az illetékes, ezért őket kell keresned pályázási szándékoddal (az egyes elérhetőségeket lásd a pályázati kiírásoknál). 
 2. Az aktuális tanév szervezeti egységekre lebontott pályázati kiírásait itt éred el vagy látogass el a kiszemelt intézet/klinika honlapjára, ahol szintén megtalálhatod az adott pályázati kiírást.
 3.  Ahhoz, hogy jogosult lehess demonstrátori ösztöndíjra, legalább II. évesnek kell lenned.
 4.  A pályázati határidő minden tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napja.
 5. A demonstrátori megbízás a tanévtől számítva maximálisan 10 hónapig szól, majd ezt követően automatikusan megszűnik, így újra kell majd pályázni.
 6. Ahhoz, hogy az ösztöndíj kiutalásra kerüljön, szükség van az illetékes intézet/klinika vezetőjének havonkénti igazolására (teljesítésigazolás). A teljesítésigazolás formanyomtatványát itt találod.
 7. Magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók esetében az ösztöndíjat havonta utalja ki az Egyetem.
 8. Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók esetében az adott tanulmányi félév végén egy összegben utalja ki az Egyetem.

További információt az ösztöndíjról, valamint a demonstrátori munkáért járó kreditpontokról, az Általános Orvostudományi Kar honlapján kihelyezett tájékoztatóban olvashattok.

ETK

Az Egészségtudományi Karon az egyes demonstrátori pályázatok minden félévben meghirdetésre kerülnek 2., 3. és 4. évfolyamos hallgatók számára.

Az adott tárgyaktól függően az egyes Tanszékek döntenek arról, hogy melyik tárgyra, milyen pozícióra hirdetnek meg demonstrátori állásokat. A megbízás időtartama a teljes félévre vonatkozik, gyakorlati oktatás esetén az óraszámot a Tanszék határozza meg. 

A pályázat betöltésének feltételei (Kari Térítési és Juttatási Rend alapján):

Demonstrátori megbízást az a Bsc képzésben résztvevő, illetve Msc képzésben résztvevő hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a választott szakterületre.

 

Az ellátandó feladatok az adott Tanszéktől függően lehetnek:

 • adminisztratív jellegű és oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok,
 • kutatási adatrögzítési feladatok,
 • gyakorlati oktatásban való részvétel,
 • tanszéki kutatásokban való részvétel,
 • oktatási segédanyagok, demonstrációs anyagok összeállítása.

 

A pályázatot a hallgatónak az adott Tanszékre kell benyújtania a pályázati kiírásban meghatározott időpontig. A pályázatnak a legtöbb esetben tartalmaznia kell:

 • a hallgató önéletrajzát,
 • tanulmányi eredményeit az adott tárgyból,
 • Neptun-kódját,
 • elektronikus levélcímét,
 • rövid motivációs levelet, amelyben megindokolja, miért pályázza meg a demonstrátori állást.

A külföldi képzésekbe való bekapcsolódás lehetőségét szintén az adott Tanszék határozza meg, hogy az adott félévben hirdet-e demonstrátori állást.

Az oktatási-kutatási szervezeti egység a hozzá beérkezett pályázatokat, a tanszék előzetes véleménye alapján felállított rangsorral együtt, a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 10 munkanapon belül küldi meg az adott Kar Dékáni Hivatalának.

A demonstrátori ösztöndíjat havonta, a feladat elvégzésének az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője általi igazolását követően (teljesítésigazolás) a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor.

A pályázatok elbírálásának rendjét és az eljárási határidőket az SZMSZ III. 4. RÉSZ 4.2. melléklete tartalmazza.

FOK

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer – III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzata a 20/A. §-tól a 20/D. §-ig szabályozza a 2020/2021. tanévtől a demonstrátori ösztöndíj rendszerét.

Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő azon legalább II. évfolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a választott szakterületre.

A demonstrátori megbízásban részesülők számát a Kar dékánja évente határozza meg, mely nem haladhatja meg a Karon a hallgatók képzési nyelvek szerinti külön-külön számított létszámának 5%-át.

A demonstrátori megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el, a tanév kezdetétől számított legfeljebb 10 hónapra. A megbízás határozott időre – a tanév kezdetétől számított legfeljebb 10 hónapra – adható, melyet a dékán köt meg a nyertes pályázóval.

Minden pályázó csak egy demonstrátori helyre pályázhat.

A hallgatóknak a pályázatban meghatározott módon a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig van lehetőségük benyújtani a pályázati anyagot a pályázatot kiíró oktatási-kutatási szervezeti egység felé.

A pályázatok rangsorolása során figyelembe vehető szempontok különösen:

 • a pályázó által a tanszéki kurzus(ok)on nyújtott teljesítménye;
 • a Tudományos Diákkör szakmai és/vagy szervező tevékenységében való részvétel;
 • egyéb szakmai versenyen elért teljesítmény; – nyelvismeret;
 • közreműködés kari és oktatási-kutatási szervezeti egység rendezvényének megszervezésében; – egyéb részvétel oktatói vagy kutatói tevékenységben;
 • az oktatási-kutatási szervezeti egységek által meghatározott egyéb szakmai követelmények.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt.

Az ösztöndíjat havonta, a feladat elvégzésének az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője általi igazolását követően (teljesítésigazolás) a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor.

 

A demonstrátor konkrét feladatait, feladatellátási idejét, beosztását, fenti szabályzat keretein belül az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője állapítja meg.

A demonstrátor feladatai különösen az alábbiak lehetnek:

 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett részvétel az intézet/tanszék oktató-nevelő, tudományos munkájában;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett intézeti/tanszéki projektekben való részvétel;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett adminisztratív ügyek intézése (mely nem érintheti a konkrét vizsgáztatási és egyéb beszámoltatási tevékenységben való részvételt, illetve a NEPTUN Rendszer használatát);
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett írásbeli vizsgákon való felügyelet;
 • érdemi közreműködés az oktatási-kutatási szervezeti egység és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett közreműködik az oktató- és kutatómunkában, hogy abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzen;
 • a demonstrátor kivételes esetben, kizárólag a szakmai felügyeletét ellátó oktató erre irányuló utasítása és ellenőrzése alapján láthat el oktatásszervezési feladatokat;
 • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak.

A demonstrátori feladatellátási idő a havi 50 órát nem haladhatja meg.

A demonstrátorok – egy szabadon választható tárgyként – a képzésükbe beszámító

2 kreditpontot kapnak, amennyiben folyamatosan 10 hónapon keresztül végeznek demonstrátori tevékenységet;

1 kreditpontot kapnak, amennyiben folyamatosan legalább 5 hónapon keresztül végeznek demonstrátori tevékenységet.

A demonstrátori megbízás a demonstrátori megbízásban meghatározott idő leteltével automatikusan megszűnik.

A megbízást a demonstrátor bármikor, indokolás nélkül visszaadhatja.

Az oktatási-kutatási szervezeti egységek pályázati kiírásai, valamint a pályázat elbírálásához kitöltendő formanyomtatvány, a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára a https://semmelweis.hu/fok/oktatas/hallgatoi-hirek/palyazati-felhivasok-hallgatoknak/ demonstrátori pályázat menüpont alatt érhető el, az idegennyelvű képzésben részt vevő hallgatók a Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjánál tájékozódhatnak.

GYTK

Demonstrátori megbízást – pályázat alapján – az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő azon legalább II. évfolyamos hallgató kaphat, akinek hallgatói aktivitása és tanulmányi eredménye kiemelkedő, különös tekintettel a választott szakterületre.

A demonstrátori megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el. A megbízás határozott időre, a tanév kezdetétől számított legfeljebb 10 hónapra adható, melyet a dékán köt meg a nyertes pályázóval.

Minden pályázó kizárólag egy demonstrátori helyre pályázhat.

 

A pályázatok rangsorolása során figyelembe vehető szempontok különösen:

 • a pályázó által a tanszéki kurzusok(ok)on nyújtott teljesítménye;
 • a Tudományos Diákkör szakmai és/vagy szervező tevékenységben való részvétel;
 • egyéb szakmai versenyen elért teljesítmény;
 • nyelvismeret;
 • közreműködés kari, oktatási-kutatási szervezeti egység rendezvényének megszervezésében;
 • egyéb részvétel oktatói vagy kutatói tevékenységben;
 • az oktatási-kutatási szervezeti egységek által meghatározott egyéb szakmai követelmények.

 

A pályázati anyagot a tavaszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig lehet benyújtani a pályázatot kiíró oktatási-kutatási szervezeti egységhez. (Formanyomtatvány a felhívás végén, a kar honlapján található)

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari HÖK képviselet bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntésről egyidejűleg értesíti a hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységeket.

A demonstrátor demonstrátori ösztöndíjban részesíthető. A hallgató – dékáni engedéllyel – demonstrátori ösztöndíj folyósítása nélkül is bevonható a tanszéki/intézeti munkába az érintett oktatási-kutatási szervezet javaslata alapján.

Az ösztöndíjat havonta, a feladat elvégzésének az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője általi igazolást követően (teljesítésigazolás) a következő hónapra esedékes pénzbeli támogatásokkal egyidejűleg kapja meg a demonstrátor. (Formanyomtatvány a felhívás végén található)

A demonstrátori megbízásban részesülők számát a Kar dékánja évente határozza meg, mely nem haladhatja meg a Kar hallgatói létszámának 5%-át.

A demonstrátor konkrét feladatait, feladatellátási idejét, beosztását a szabályzat keretein belül az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője állapítja meg.

 

A demonstrátor feladatai különösen az alábbiak lehetnek:

 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett részvétel az intézet (tanszék) oktató-nevelő, tudományos munkájában;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellet intézeti/tanszéki projektekben való részvétel;
 • oktató, illetve vezető felügyelete mellett adminisztratív ügyek intézése (mely nem érintheti a konkrét vizsgáztatási és egyéb beszámoltatási tevékenységben való részvételt, illetve a NEPTUN-rendszer használatát);
 • oktató, illetve vezető felügyelte mellett írásbeli vizsgákon való felügyelet;
 • érdemi közreműködés az oktatási-kutatási szervezeti egység és a hallgatók közötti kapcsolattartásban;
 • oktató, ill. vezető felügyelete mellett közreműködik az oktató- és kutatómunkában, hogy abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzen;
 • a demonstrátor kivételes esetben, kizárólag a szakmai felügyeletét ellátó oktató erre irányuló utasítása és ellenőrzése alapján láthat el oktatásszervezési feladatokat;

 

A demonstrátori feladatellátási idő a havi 50 órát nem haladhatja meg.

A demonstrátor a tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig részletes beszámolót készít tevékenységéről az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének. Az oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője az elfogadott beszámolót megküldi az adott Kar Dékáni Hivatala részére.

A demonstrátori megbízás a megbízásban meghatározott idő leteltével automatikusan megszűnik.

A megbízást a demonstrátor bármikor, indoklás nélkül visszaadhatja.

Ha a demonstrátor tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetve elhanyagolja, ha hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít, megbízását az érintett oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére, illetve saját hatáskörében a dékán azonnal visszavonhatja.