Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimerAz oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2018. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami részösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2019. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2019/2020. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése, javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – figyelemmel az egyenlő bánásmód követelményére – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A szenátus javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatókról intézményi rangsorolt listán küldik el a felsőoktatási intézmények 2019. augusztus 1-jéig az oktatásért felelős miniszter részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 

Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

A pályázati felhívás kattintásra megnyílik.

A pályázat mellékletei, a pályázat elbírálásának szempontjai és az ütemterv a névre kattintva megnyílik. 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK A HATÁRIDEJE 2019. JÚLIUS 8. 12.00 ÓRA

(A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.
A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.)

Tudományos Ösztöndíj

Tudományos Ösztöndíj

 

Tudományos ösztöndíj Pályázati Hirdetmény 2019_2020

A beadás határideje. 2020. február 28.

 

Demonstrátori pályázat

Demonstrátori Ösztöndíj

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

A kari demonstrátori ösztöndíj szabályzat a 41/2020 (2020. április 14-i)  számú kari tanács határozattal 2020. április 15. napján hatályon kívül  helyezésre került.

 

Tájékoztató hallgatók számára

Tájékoztató szervezeti egységek vezetőinek számára

Demonstrátori ösztöndíj pályázati formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2020/2021. tanévre:

 

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai a 2019/2020-as tanévre
ÚNKP_19
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

Pályázati Felhívások:

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-19-2)
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-19-5)
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij

Beadási határidő: 2019. június 6.
„Tehetséggel fel!” esetében: 2019. június 20.

Benyújtás módja: kizárólag postai benyújtás

Kiegészítő információ:
„A Fogadó Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt postai úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.

ÚNKP Ügyintézők elérhetőségei:
ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Intézményi koordinátor: Hegedűs Eszter, hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
ÚNKP-19-1
ÚNKP-19-2
Rektornak címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként feladni:
Dr. Merkely Béla, rektor
Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26. 1. emelet

Papír alapon, 1 példányban, egyoldalas nyomtatásban:
1. Pályázati Adatlap:

 • a sablon szerinti formában
 • magyar nyelven kitöltve
 • aláírva

2. Kutatási terv:

 • a sablon szerinti formában
 • magyar nyelven kitöltve
 • a pályázó által aláírva
 • témavezető által aláírva
  (az első éves osztatlan mesterképzésre pályázók esetén nem szükséges témavezetői aláírás)

3. Pályázói nyilatkozat:

 • a sablon szerinti formában
 • magyar nyelven kitöltve,
 • 4. és 15. pontnál a megfelelő szövegrészt aláhúzva
 • aláírva

4. Szándéknyilatkozat:

 • a sablon szerinti formában
 • magyar nyelven kitöltve
 • aláírás nélkül!!!

5. Tanulmányi eredményről szóló igazolás
A NEPTUN vagy ETR hallgatói tanulmányi rendszerből kinyomtatott, a Tanulmányi Hivatal által hitelesített súlyozott tanulmányi átlag

CD-n, DVD-n, 2 példányban:
1. Pályázati Adatlap szkennelve, pdf formátumban
2. Pályázati Adatlap szerkeszthető excel formátumban
3. Kutatási terv szkennelve, pdf formátumban
4. Pályázói nyilatkozat szkennelve, pdf formátumban
5. Tanulmányi eredményről szóló igazolás szkennelve, pdf formátumban
6. A pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció
7. Nyelvtudást igazoló dokumentum (amennyiben releváns)
8. Felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 hónapos részvételről (amennyiben releváns)

 • Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban fogadhatók el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
 • A CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és ezt követően a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett, a határidőig átvételi elismervény ellenében hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.
 • Idegen nyelvű dokumentum esetén, kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

ÚNKP-19 tájékoztató

ÚNKP-19 Alap és Mester benyújtandó dokumentumok