Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimerAz oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2020. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami részösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2021. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten; amely intézményben a 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján a 2020/2021. tanév hossza eltér az Nftv.-ben meghatározott időszaktól, és a tanévet későbbi időpontban tudja lezárni, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatókról szóló javaslatot a tanév lezárásához igazodóan küldheti el a minisztérium részére;

d) a 2021/2022. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A szenátus javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatókról intézményi rangsorolt listán küldik el a felsőoktatási intézmények a Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztályra.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 

Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

A pályázati felhívás kattintásra megnyílik.

A pályázat mellékletei, a pályázat elbírálásának szempontjai és az ütemterv  a névre kattintva megnyílik. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,

2021. július 2. 10.00 órától 2021. augusztus 2. 12.00 óráig.
 

(A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.
A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.)

Tudományos Ösztöndíj

Tudományos Ösztöndíj

103585-2/AOATO/2020

 

Pályázati Hirdetmény

 az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére

tudományos ösztöndíj elnyerésére

 

Tudományos ösztöndíj azoknak az államilag támogatott, egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak adományozható, akik a 2020/2021. tanévben meghirdetésre kerülő tudományos pályázati témák valamelyikére kiemelkedő egy, maximum két társszerzős pályamunkát nyújtottak be.

A 2020/2021-es tanévben kiírt tudományos pályázat témái:

 • virológia a virionoktól az epidemiológiáig
 • életkorfüggő fiziológia és patofiziológia
 • krónikus betegségek módosítható rizikófaktorai
 • terhességi cukorbetegség késői anyai következményei
 • szocioökonomikus faktorok hatása a krónikus betegségek rizikófaktoraira
 • kardiometabolikus multimorbiditás hatása a kognitív funkciókra

A maximum 20 normál A/4-es oldal terjedelmű pályamunkát egy nyomtatott példányban a Kar Dékáni Hivatalába (Nagyvárad téri Elméleti Tömb) kell beadni.

A beadás határideje: 2021. február 28.

A beérkezett pályázatokat a kar dékánja által létrehozott – elnökből és két tagból álló, amelyből legalább 1 fő hallgató – bizottság bírálja el és ugyanezen bizottság tesz javaslatot a díj odaítélésére is.

Tudományos ösztöndíjban – egyszeri juttatásként – évente 12 hallgató részesíthető.

A tudományos ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft. Két társszerzős pályamunka díjazása esetén a szerzők között az ösztöndíj megoszlik.

A tudományos ösztöndíj pályázat díjainak átadására –amennyiben az aktuális járványügyi helyzet megengedi – a 2020/2021. tanév utolsó Kari Tanácsülésén kerül sor.

 

Budapest, 2020. szeptember 28.

 

                                                                              Dr. Kellermayer Miklós s.k.

 

Demonstrátori pályázat

Demonstrátori Ösztöndíj

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

A kari demonstrátori ösztöndíj szabályzat a 41/2020 (2020. április 14-i)  számú kari tanács határozattal 2020. április 15. napján hatályon kívül  helyezésre került.

 

Tájékoztató hallgatók számára

Tájékoztató szervezeti egységek vezetői számára

Demonstrátori ösztöndíj pályázati formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2021/2022. tanévre:

 

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

 
 
Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_21) pályázati kiírásai a 2021/2022-as tanévre vonatkozóan.
A Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjak lebonyolítója a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKIFH), amely oldalán megtalálja a teljes pályázati kiírást, a benyújtandó dokumentumok sablonjait és részletes leírást a programról:
 
Az Egyetemi tájékoztató oldal itt érhető el:
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos konkrét teendőket itt találja:
 
ÚNKP-21-2 Mester (osztatlan) képzés
 
Beadási határidő: 2021. május 20.
A “Tehetséggel fel!” pályázat beadási határideje: 2021. június 28.
 
Benyújtás módja: Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.
 
Kiegészítő információ:
A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az egyetemi ÚNKP koordinátor intézi.
 
 

ÚNKP Ügyintéző elérhetősége:
ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu

 

Mészáros Lázár Ösztöndíj

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

 

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

 

Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastruk-turális

Építőmérnök BSc

magasépítési

Budapesti Műszaki Egyetem – Építőmérnöki kar (BME-EMK)

2022

2023

2024

szerkezetépítési

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

területi vízgazdálkodási, vízellátás csatornázás

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Víztudományi kar (NKE-VTK)

mérnöki építmények

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

szerkezetépítési

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

magasépítési, települési

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (OE-YMÉK)

Gépészmérnök BSc

épületgépész

Budapesti Műszaki Egyetem – Gépészmérnöki kar (BME-GPK)

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastruk-turális

Gépészmérnök BSc

energetika

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (MATE-GÉK)

2022

2023

2024

Energetikai mérnök BSc

épületenergetika

Budapesti Műszaki Egyetem – Gépészmérnöki kar (BME-GPK)

Építészmérnök osztatlan

műszaki, tervező

Budapesti Műszaki Egyetem – Építészmérnöki kar (BME-ÉPK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

Építészmérnök BSc

Budapesti Műszaki Egyetem – Építészmérnöki kar (BME-ÉPK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (OE-YMÉK)

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

Villamosmérnök BSc

villamos energetika

Óbudai Egyetem – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK)

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai kar (DE-TTK)

Miskolci Egyetem – Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK)

létesítmények villamosítása és automatizálása

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

 

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki

járműmérnöki BSc

légijármű

Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, járműmérnöki szak (DE-MK)

2022

2023

2024

2025

Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK)

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

megszerezhető szakképzettség

Specializáció

Foglalkoztatás kezdete

műszaki

villamosmérnöki BSc

villamosmérnök

radar

2025

műszaki

építészmérnöki BSc

építészmérnök

 

2022.

műszaki

gépészmérnöki BSc

épületgépész mérnök

 

2022.

műszaki

villamosmérnök BSc/MSc

villamosmérnök

villamos

2023.

műszaki

villamosmérnök BSc/MSc

épületgépész-mérnök

épületgépész

2023.

műszaki

építőmérnök BSc/MSc

építészmérnök

építőmérnök/

magasépítő

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

üzemeltető

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

energetika

2023.

műszaki

létesítménymérnök Msc

létesítmény-mérnök

épületgépész

2024.

informatika

programtervező informatikus BSc

programtervező informatikus

 

2023.

informatika

mérnök-informatikus BSc

mérnökinformatikus

 

2023.

2024.

2025.

orvos- és egészségtudomány

biológus/mikrobiológus/

molekuláris biológus

MSc

biológus

mikrobiológus/

molekuláris biológus

2023.

2024.

orvos- és egészségtudomány

népegészségügyi

MSc

népegészségügyi

 

2023

orvos- és egészségtudomány

munka-sugáregészségügyi

szakterületen végzett mérnök

BSc vagy MSc

mérnök

környezetmérnök, munkavédelmi

szakmérnök, biztonságtechnikai mérnök

2023.

2024.

természettudomány

műszaki

vegyész/vegyészmérnök MSc

mérnök

vegyész/vegyészmérnök

2024

orvos- és egészségtudomány

mentőtiszt

mentőtiszt

 

2023.

2024.

orvos- és egészségtudomány

népegészségügyi ellenőr

népegészségügyi ellenőr

 

2024.

2025.

orvos- és egészségtudomány

általános orvos

orvos

 

2025.

2026.

 

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Ágazat

szakma

szakmairány

Foglalkoztatás kezdete

egészségügy

mentőápoló

mentőápoló

2023

 

 

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a pályázatok elbírálása érdekében létrehozott bíráló bizottság (a továbbiakban: Bizottság) döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj havi összege:

 

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600,- Ft) 300%-a (133.800,- Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600,- Ft) 150%-a

(66.900.-Ft).

 

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot;
 • Önéletrajzot.

            A COVID-19 járvány következményeként kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal is történhet.

 

 

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolását (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata);
 • hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor érvényes);
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát;
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

 

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2021. július 2. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre. Az ösztöndíjjal összefüggő jogszabálymódosítások eredményeként a megkötött ösztöndíjszerződések módosítása nem szükséges.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/1/474-11-11/27-071, 26-027, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

A Bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2021. július 15-ig dönt. A befogadott pályázatot benyújtók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató