Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

Szent-Györgyi hallgató ösztöndíj

Pályázati felhívás Szent-Györgyi hallgató ösztöndíjra

A Nemzeti Tudósképző Akadémia célja, hogy az orvosbiológiai kutatások iránt elkötelezett egyetemistákat már az első évfolyamtól kezdve aktívan segítse a tudományos érdeklődésük kibontakozásában és lehetővé tegye számukra a legmagasabb szintű tudományos projektekbe való bekapcsolódást. 

Az idei tanévre vonatkozóan meghirdetett pályázati felhívás és a tájékoztató anyag a névre kattintva megnyílik. 

Az elektronikus jelentkezési lap beküldésének határideje: 2022. szeptember 15. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimerAz oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2021. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben,  osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásáról szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki, figyelemmel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre, valamint ezen ösztöndíj hagyományaira. A pályázati felhívást a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt -, az intézményben szokásos módon kell közzétenni. 

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – 2022. augusztus 1-jéig kell javaslatot tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, lehetőség szerint az alapképzésben, a mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten; 

d) a 2022/2023. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott – alapképzésben, a mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő  részt vevő – hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2022/23. tanévben a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szüneteltetésének időszakában);

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – a felsőoktatási intézmény saját szabályzatában határozza meg, ennek keretében az intézmény jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 

Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

A pályázati felhívás kattintásra megnyílik.

A pályázat mellékletei, pályázat elbírálásának szempontjai és az ütemterv a névre kattintva megnyílik. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,

2022. június 20. 12.00 órától 2022. július 20. 23.59 óráig.
 
Azoknak a IV. illetve V. éves hallgatóknak, akik az RKE/4/2022. (III.02.) sz. rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás 8/A. § (2), (3) és (4) pontjában foglaltak szerinti plusz vizsgaheteket igénybe veszik (járványügyi kedvezmény), a pályázat benyújtásának végső határideje 2022. augusztus 01. 12.00 óra. A pályázati anyagot a hok.applications@semmelweis-univ.hu e-mail címre kell megküldeni.
 

(A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.
A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.)

Tudományos Ösztöndíj

Tudományos Ösztöndíj

97990-2/AOATO/2022

 

 

Pályázati Hirdetmény

 

az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére

tudományos ösztöndíj elnyerésére

 

Tudományos ösztöndíj azoknak az államilag támogatott, egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak adományozható, akik a 2022/2023. tanévben meghirdetésre kerülő tudományos pályázati témák valamelyikére kiemelkedő pályamunkát nyújtottak be.

 

A 2022/2023-as tanévben kiírt tudományos pályázat témái:

Alapkutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a betegségek kialakulásával illetve az azokra ható terápiás eljárásokkal kapcsolatos innovatív molekuláris, celluláris és szöveti mechanizmusokra fókuszálnak. 

Transzlációs kutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a “cutting-edge” alapkutatási eredményeknek a gyakorlatba való átültetésére fókuszálnak.

Klinikai kutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a betegségek gyógyítására, megelőzésre, diagnózisra használt gyógyszerek, eszközök, diagnosztikai termékek és kezelési protokollok biztonságosságára és hatékonyságára fókuszálnak.

Népegészségtani, epidemiológiai témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a népbetegségek kialakulása szempontjából fontos trendekre, kockázatokra és egyéb tényezőkre (pl. biológiai faktorok, az életmód, társadalmi és környezeti faktorok interakciókja) fókuszálnak. Az egészségfejlesztés releváns kérdései szintén kiemelt fontosságúak.

COVID-19 pandémiával kapcsolatos témák: A COVID-19 pandémiával és a SARS-CoV-2 vírus biológiájával kapcsolatos témák kiemelt fontosságúak, beleértve ezen témák biofizikai, virológiai, orvosi és epidemiológiai vonatkozásait.

 

A pályázat egyik fontos célja, hogy a hallgatók tudományos publikációs képességeit fejlessze. Emiatt a pályázat preferált nyelve az angol és a benyújtandó pályázat javasolt formátuma a Physiology International című tudományos újság szerzői instrukciói szerint (https://akjournals.com/view/journals/2060/2060-overview.xml) közölhető review, minireview illetve eredeti közlemény formátuma. Ennek megfelelően mind irodalmi összefoglalóval, mind saját kutatáson alapuló tudományos dolgozattal lehet pályázni, a lényeg az, hogy a benyújtandó dolgozat a szakma szabályait követő tudományos publikáció potenciálisan közölhető kézirata legyen. 

           

A pályázat elbírálásánál az alábbi szempontok jelentenek előnyt:

 • a téma fontossága és időszerűsége a tudományterület számára
 • a dolgozat fókuszának jól megválasztott volta
 • a téma irodalmi áttekintésének kidolgozottsága; a választott referenciák minősége, azok kritikai elemzése; a választott téma releváns előzményeinek tudománytörténeti kontextusban való bemutatása 
 • a témához kapcsolódó hipotézis megfogalmazása, a hipotézis újszerűsége és annak érvényességét támogató illetve azt elvető adatok kritikus bemutatása
 • a témához kapcsolódó, irodalomból vett ábrák releváns volta, az ábra forrás citációjának helyes volta
 • saját ábrák minősége (pl. releváns összefoglaló ábrák, modellek)
 • szakértő társszerzők bevonása. Követelmény, hogy a pályázó a dolgozaton mint első szerző legyen feltüntetve, de a multidiszciplinaritás és a ‘team science’ szellemében üdvözlendő, ha a pályázó egy vagy több tudományterület szakértőjét bevonja a dolgozat megírásába, segítve ezáltal a téma különböző aspektusainak kibontását.
 • A COVID-19 pandémiával kapcsolatos dolgozatok esetében a molekuláris biológiától az epidemiológiáig bármilyen tématerület 

 

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a beadott dolgozat a saját munkája, hogy plagiarizáció nem áll fenn és hogy a kézirat még nem került közlésre semmilyen más formában.

A Tudományos Bizottság a benyújtott pályázatok minőségétől függően javaslatot tehet a dolgozatok potenciális közlésére a Physiology International című tudományos szakfolyóiratban.  

 

A beadás határideje: 2023. február 28.

A beadás helye: Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

(1089 Budapest Nagyvárad tér 4. I. em. E/15. szoba. A NET ideiglenes zárása miatt, az új cím, 1091 Budapest Üllői út 25. I. em.), valamint

elektronikusan: tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu

 

A beérkezett pályázatokat a kar dékánja által létrehozott – elnökből és két tagból álló, amelyből legalább 1 fő hallgató – bizottság bírálja el és ugyanezen bizottság tesz javaslatot a díj odaítélésére is.

Tudományos ösztöndíjban – egyszeri juttatásként – évente 12 hallgató részesíthető.

A tudományos ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft.

A tudományos ösztöndíj pályázat díjainak átadására a 2022/2023. tanév utolsó Kari Tanácsülésén kerül sor.

Budapest, 2022. szeptember 29.

                                                                              Dr. Kellermayer Miklós s.k.

 

Demonstrátori pályázat

Demonstrátori Ösztöndíj

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

A kari demonstrátori ösztöndíj szabályzat a 41/2020 (2020. április 14-i)  számú kari tanács határozattal 2020. április 15. napján hatályon kívül  helyezésre került.

 

Tájékoztató hallgatók számára

Tájékoztató szervezeti egységek vezetői számára

Demonstrátori ösztöndíj pályázati formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány

Adatkezelési tájékoztató

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2022/2023. tanévre:

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

 
 
Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_22) pályázati kiírásai a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.
A Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjak lebonyolítója a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKIFH), amely oldalán megtalálja a teljes pályázati kiírást, a benyújtandó dokumentumok sablonjait és részletes leírást a programról:
 
Az Egyetemi tájékoztató oldal itt érhető el:
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos konkrét teendőket itt találja:
 
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
(ÚNKP-22-2)
 
Beadási határidő: 2022. június 2.

Benyújtás módja: Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.

Mester (osztatlan) képzés: Típus „I” leendő felsőbb éves, „II” leendő első éves, „III” leendő utolsó éves

mesterunkp@semmelweis-univ.hu

Kiegészítő információ:
A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az egyetemi ÚNKP koordinátor intézi.

 

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-22-6)
 
A “Tehetséggel fel!” pályázat beadási határideje: 2022. június 23.
Benyújtás módja: Kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket.
 
Típus „I.” leendő első éves, „II.” leendő másod éves, aki a 2021/2022. tanévben „Tehetséggel fel!” ösztöndíjban részesült
 
Kiegészítő információ:
A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata a kutatás befogadásáról” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az egyetemi ÚNKP koordinátor intézi.
 
 

ÚNKP Ügyintéző elérhetősége:
ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu

 

Mészáros Lázár Ösztöndíj

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban, vagy nappali munkarendű szakképzés keretében tanulói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzésben tanulmányokat folytatók.

 

Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastruk-turális

Építőmérnöki BSc

magasépítési

Budapesti Műszaki Egyetem – Építőmérnöki kar (BME-EMK)

2022.

2023.

2024.

2025.

szerkezetépítési

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

területi vízgazdálkodási, vízellátás csatornázás

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Víztudományi kar (NKE-VTK)

mérnöki építmények

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

szerkezetépítési

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

magasépítési, települési

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (OE-YMÉK)

Gépészmérnöki BSc

épületgépész

Budapesti Műszaki Egyetem – Gépészmérnöki kar (BME-GPK)

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki infrastruk-turális

Gépészmérnöki BSc

energetika

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (MATE-GÉK)

2022.

2023.

2024.

2025.

Energetikai mérnöki BSc

épületenergetika

Budapesti Műszaki Egyetem – Gépészmérnöki kar (BME-GPK)

Építészmérnöki osztatlan

műszaki, tervező

Budapesti Műszaki Egyetem – Építészmérnöki kar (BME-ÉPK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

Építészmérnöki BSc

Budapesti Műszaki Egyetem – Építészmérnöki kar (BME-ÉPK)

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

Széchenyi István Egyetem – Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar (SZE-ÉÉKK)

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (OE-YMÉK)

Debreceni Egyetem Mérnöki kar (DE-MK)

Villamosmérnöki BSc

villamos energetika

Óbudai Egyetem – Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK)

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai kar (DE-TTK)

Miskolci Egyetem – Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK)

létesítmények villamosítása és automatizálása

Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai kar (PTE-MIK)

 

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

Specializáció

Képző intézmény

Foglalkoztatás kezdete

műszaki

járműmérnöki BSc

járműmérnök

Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, járműmérnöki szak (DE-MK)

2022.

2023.

2024.

2025.

Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK)

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

megszerezhető szakképzettség

Specializáció

Foglalkoztatás kezdete

műszaki

villamosmérnöki BSc

villamosmérnök

radar

2025.

műszaki

villamosmérnöki BSc

villamosmérnök

híradás-technika

2025.

műszaki

villamosmérnöki BSc

villamosmérnök

infokommunikációs szakmai

2022.

2023.

2024.

2025.

műszaki

építészmérnöki BSc

építészmérnök

 

2022.

2023.

műszaki

gépészmérnöki BSc

gépészmérnök

 

2022.

2023.

műszaki

létesítménymérnöki Msc

létesítmény-mérnök

üzemeltető

2023.

műszaki

létesítménymérnöki Msc

létesítmény-mérnök

energetika

2023.

műszaki

villamosmérnöki BSc/MSc

villamosmérnök

villamos energia

2023.

műszaki

építőmérnöki BSc/MSc

építészmérnök

építőmérnök/

magasépítő

2023.

 

Képzési terület

alapképzési / osztatlan- / mesterképzési szak,
szakirány

megszerezhető szakképzettség

Specializáció

Foglalkoztatás kezdete

informatika

programtervező informatikus BSc

programtervező informatikus

 

2023.

informatika

mérnök-informatikus BSc / MSc

mérnökinformatikus

üzemmérnök-informatikus, programtervező informatikus

2022.

2023.

2024.

2025.

agrár

élelmiszermérnöki

élelmiszermérnök

élelmiszergyártás

2022.

2023.

jogi

jogász

jogász

 

2022.

gazdaságtudományok

gazdálkodási és menedzsment

közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakon

 

2022.

gazdaságtudományok

pénzügy és számvitel BSc

közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

 

2023.

2024.

2025.

gazdaságtudományok

számvitel MSC

közgazdász számvitel szakon

 

2023.

2024.

2025.

műszaki

vegyész/vegyészmérnöki

vegyész/vegyészmérnök

robbanóanyag-ipari

2025.

műszaki

gépészmérnök BSc

gépészmérnök

géptervező

2025.

műszaki

mechatronikai mérnöki

mechatronikai mérnök

autonóm jármű vezérlés

2025.

orvos- és egészségtudomány

mentőtiszt

mentőtiszt

 

2023.

2024.

orvos- és egészségtudomány

népegészségügyi ellenőr

népegészségügyi ellenőr

 

2024.

2025.

orvos- és egészségtudomány

általános orvos

orvos

 

2025.

2026.

2027.

 

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Ágazat

szakma

szakmairány

Foglalkoztatás kezdete

egészségügy

mentőápoló

mentőápoló

2023.

elektronikai és elektrotechnika

elektronikai technikus

 

2022.

2023.

2024.

2025.

ipari informatikai technikus

 

informatika és távközlés

infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus

 

informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 

Távközlési technikus

 

Infokommunikációs hálózatüzemeltető

 

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető

 

Műsorközlő és tartalom-átviteli rendszerüzemeltető

 

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

 

gazdálkodás és menedzsment

pénzügy-számviteli ügyintéző

pénzügy-számviteli ügyintéző

2023.

2024.

2025.

 

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytató, tanulói jogviszonyban álló vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja,
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
 • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban.

 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a tanév vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a tanév vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, aki korábban részesült az ösztöndíjban, továbbá akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a;
 • szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a.

 

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • Önéletrajzot

Az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal is történhet.

 

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

 

A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb 2022. január 7.

A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni. (Kérjük a borítékok feladásakor a postai kézbesítési idő figyelembevételét!):

 

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

 

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/1/474-11-11/27-071, 26-027, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).

Az ösztöndíjpályázatok elbírálására létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2022. január 14-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten január és február hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

 

PÁLYÁZATI ADATLAP Mészáros Lázár-ösztöndíj

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Mészáros Lázár-ösztöndíj