Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 15.
157275 Összes oltás
13702 Beoltott Semmelweis Polgár

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimerAz oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2019. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami részösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2020. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2020/2021. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A szenátus javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatókról intézményi rangsorolt listán küldik el a felsőoktatási intézmények 2020. augusztus 1-jéig a Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztályra.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 

Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

A pályázati felhívás kattintásra megnyílik.

A pályázat mellékletei, a pályázat elbírálásának szempontjai és az ütemterv (módosított) a névre kattintva megnyílik. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,
2020. június 15. 10 órától 2020. JÚLIUS 20. 12.00 ÓRÁIG.

(A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.
A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.)

Tudományos Ösztöndíj

Tudományos Ösztöndíj

103585-2/AOATO/2020

 

Pályázati Hirdetmény

 az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére

tudományos ösztöndíj elnyerésére

 

Tudományos ösztöndíj azoknak az államilag támogatott, egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak adományozható, akik a 2020/2021. tanévben meghirdetésre kerülő tudományos pályázati témák valamelyikére kiemelkedő egy, maximum két társszerzős pályamunkát nyújtottak be.

A 2020/2021-es tanévben kiírt tudományos pályázat témái:

  • virológia a virionoktól az epidemiológiáig
  • életkorfüggő fiziológia és patofiziológia
  • krónikus betegségek módosítható rizikófaktorai
  • terhességi cukorbetegség késői anyai következményei
  • szocioökonomikus faktorok hatása a krónikus betegségek rizikófaktoraira
  • kardiometabolikus multimorbiditás hatása a kognitív funkciókra

A maximum 20 normál A/4-es oldal terjedelmű pályamunkát egy nyomtatott példányban a Kar Dékáni Hivatalába (Nagyvárad téri Elméleti Tömb) kell beadni.

A beadás határideje: 2021. február 28.

A beérkezett pályázatokat a kar dékánja által létrehozott – elnökből és két tagból álló, amelyből legalább 1 fő hallgató – bizottság bírálja el és ugyanezen bizottság tesz javaslatot a díj odaítélésére is.

Tudományos ösztöndíjban – egyszeri juttatásként – évente 12 hallgató részesíthető.

A tudományos ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft. Két társszerzős pályamunka díjazása esetén a szerzők között az ösztöndíj megoszlik.

A tudományos ösztöndíj pályázat díjainak átadására –amennyiben az aktuális járványügyi helyzet megengedi – a 2020/2021. tanév utolsó Kari Tanácsülésén kerül sor.

 

Budapest, 2020. szeptember 28.

 

                                                                              Dr. Kellermayer Miklós s.k.

 

Demonstrátori pályázat

Demonstrátori Ösztöndíj

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

A kari demonstrátori ösztöndíj szabályzat a 41/2020 (2020. április 14-i)  számú kari tanács határozattal 2020. április 15. napján hatályon kívül  helyezésre került.

 

Tájékoztató hallgatók számára

Tájékoztató szervezeti egységek vezetőinek számára

Demonstrátori ösztöndíj pályázati formanyomtatvány

Teljesítésigazolás formanyomtatvány

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2020/2021. tanévre:

 

Új Nemzeti Kiválóság Program

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai a 2020/2021-as tanévre vonatkozóan.
Az eddig konstrukcióhoz képest változás, hogy az új ösztöndíjas időszakok +2 hónappal meghosszabbodtak. (5, 7 vagy 12 hónap)
 
A Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjak lebonyolítója a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKIFH), amely oldalán megtalálja a teljes pályázati kiírást, a benyújtandó dokumentumok sablonjait és részletes leírást a programról:
 
Az Egyetemi tájékoztató oldal itt érhető el:
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos konkrét teendőket itt találja:
 
 
Benyújtási határidő: 2020. június 30.

Benyújtás módja: kizárólag elektronikus benyújtás, lásd az egyes felhívásoknál található email címeket 

Kiegészítő információ: A „Pályázati Adatlap 2. számú melléklete: Felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata” c. dokumentumot kitöltve, a pályázati dokumentumokkal együtt elektronikus úton szükséges megküldeni, ALÁÍRÁS NÉLKÜL! Az aláíratást az ÚNKP koordinátor intézi.

 

ÚNKP Ügyintéző elérhetősége:
ÁOK: Tóthné Varga Melitta, tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu